Ir al contenido

¿Ndáaña ndákanixi̱ní na̱ testigo Jehová xa̱ʼa̱ nda̱a̱ ndáaka religión?

¿Ndáaña ndákanixi̱ní na̱ testigo Jehová xa̱ʼa̱ nda̱a̱ ndáaka religión?

 Ndi̱ʼi̱ na̱ testigo Jehová ndíku̱nndi̱ consejo ña̱ káʼa̱n ña̱ Biblia, ña̱yóʼo káchiña: “Ixato̱ʼóndó ndiʼi na̱ yiví” (1 Pedro 2:17, El libro del Pueblo de Dios). Xa̱ʼa̱ ña̱kán, íxato̱ʼóndi̱ ndiʼi na̱ yiví ni nda̱a̱ ndáaka religión kúúmiína. Ni sava país íyo ku̱a̱ʼání na̱ testigo Jehová, kǒo káʼa̱nndi̱ xíʼin na̱ chíñu ña̱ ná kasina nu̱ú na̱ inka religión ña̱ keʼéna ña̱ kúni̱na. Ta saátu kǒo kéʼéndi̱ campaña ña̱ ku̱ʼu̱nndi̱ nu̱ú na̱ chíñu ña̱ ka̱ʼa̱nndi̱ xíʼinna ña̱ ná keʼéna ley ña̱ ka̱ʼa̱n xa̱ʼa̱ndi̱, ña̱ kivi keʼéndi̱ ña̱ kúni̱ miíndi̱ nu̱ú inkana. Chi chíka̱a̱ndi̱ ndee̱ ña̱ ixato̱ʼóndi̱ ndiʼi na̱ yiví, ta saátu kúni̱ndi̱ ná ixato̱ʼóna ndi̱ʼi̱ (Mateo 7:12).