Ir al contenido

¿Nda̱chun va̱ása kéʼé na̱ testigo Jehová cumpleaño?

¿Nda̱chun va̱ása kéʼé na̱ testigo Jehová cumpleaño?

 Na̱ testigo Jehová va̱ása kéʼéndi̱ cumpleaño saáchi kándíxandi̱ ña̱ kǒo kúni̱ Ndióxi̱ ná keʼéndi̱ ña̱yóʼo. Biblia va̱ása káʼa̱nña ña̱ ná kǒo keʼéndi̱ vikó yóʼo, soo va̱xi texto nu̱úña ña̱ chíndeé ndi̱ʼi̱ kunda̱a̱-inindi̱ ndáa ki̱ʼva xíto Ndióxi̱ cumpleaño. Ná ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ ku̱mí ña̱yóʼo ta saátu ña̱ sánáʼa̱ Biblia xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo.

  1.   Cumpleaño ka̱naña ti̱xin veʼe-ñu̱ʼu vatá. Iin diccionario ña̱ naní (Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend), káchiña, vikó yóʼo ki̱xáʼa xa̱ʼa̱ña, ña̱ ki̱vi̱ ña̱ xínuna cumpleaño, “íyo ta̱chí ndi̱va̱ʼa ña̱ kúni̱ ixandi̱va̱ʼa xíʼinna” xa̱ʼa̱ ña̱kán “ña̱ íyo migona xíʼinna ki̱vi̱ saá ta káʼa̱nna xíʼinna tu̱ʼun va̱ʼa chíndeéña miína nu̱ú ña̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa yóʼo”. Ta inka tutu káchiña tiempo tá ya̱chi̱ xi̱kaʼyína ki̱vi̱ ña̱ xi̱kaku iin na̱ yiví, saáchi xíʼin ki̱vi̱ ña̱ xi̱kaku na̱yóʼo xi̱kiʼinna kuenta ndáaña kúú ña̱ kundoʼona chí nu̱únínu, ta ña̱ xínuna cumpleaño kítáʼanña xíʼin na̱ xíto tí ki̱mi ña̱ káʼa̱nna xa̱ʼa̱ ña̱ koo chí nu̱únínu. Ta suvi míí tutu yóʼo káchiña: “Inka ña̱ kándíxa ku̱a̱ʼání na̱ yiví kúú tá túunna iin tíma ña̱ cumpleañona kúúmií túyóʼo ndee̱ ña̱kán va̱ʼa xi̱nu ndiʼi ña̱ ndúkúna”

     Soo Biblia káʼa̱nña ña̱ va̱ása xíniñúʼu kuniñúʼuyó ña̱ magia, ña̱ ndákú, ña̱ tási á nda̱a̱ ndáaka ña̱ʼa ña̱ kítáʼan xíʼin ña̱yóʼo (Deuteronomio 18:14; Gálatas 5:​19-​21). Xa̱ʼa̱ ña̱ ta̱xi Ndióxi̱ castigo ndaʼa̱ na̱ yiví na̱ ni̱xi̱yo chí ñuu Babilonia kúú xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱keʼéna ña̱ ndákú chi iin kítáʼan ña̱yóʼo xíʼin na̱ xi̱keʼé na̱ xi̱xito tí ki̱mi (Isaías 47:11-​15). Soo miíndi̱ na̱ testigo Jehová va̱ása ndíʼi̱ví-inindi̱ ndáa míí ki̱xáʼa xa̱ʼa̱ iin tá iin costumbre á vikó ña̱ kéʼé na̱ yiví, soo kíʼinníndi̱ kuenta ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ vikó ña̱ kítáʼan xíʼin ña̱ tási.

  2.   Na̱ cristiano na̱ ni̱xi̱yo siglo nu̱ú va̱ása níxi̱keʼéna ña̱ cumpleaño. Iin enciclopedia káchiña, na̱ cristiano na̱ ni̱xi̱yo siglo nu̱ú “xi̱kandíxana ña̱ ti̱xin veʼe-ñu̱ʼu vatá ki̱xáʼa xa̱ʼa̱ ña̱ cumpleaño”. Biblia náʼa̱ña na̱ apóstol xíʼin ndiʼi na̱ yiví na̱ sa̱náʼa̱ ta̱ Jesús tá ni̱xi̱yora nu̱ú ñuʼú yóʼo sa̱ndákoona yichi̱ ña̱ xíniñúʼu kundiku̱n ndiʼi na̱ cristiano (2 Tesalonicenses 3:6).

  3.   Iinlá ña̱ kéʼé na̱ cristiano kúú ña̱ ndákaʼánna ki̱vi̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesús soo ña̱yóʼo va̱ása kítáʼanña xíʼin ki̱vi̱ ña̱ kákuna (Lucas 22:17-​20). Saáchi Biblia káchiña “va̱ʼaka ki̱vi̱ xíʼi̱yó nu̱úka ki̱vi̱ kákuyó” (Eclesiastés 7:1). Ki̱vi̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesús ndáyáʼviníkaña nu̱úka ki̱vi̱ ña̱ ka̱kura, saáchi saá kúú ña̱ ni̱na̱ʼa̱ra ña̱ va̱ʼaní chiñu ke̱ʼéra nu̱ú Ndióxi̱ (Hebreos 1:4).

  4.   Biblia va̱ása káʼa̱nña ña̱ nda̱a̱ ni iin na̱ xi̱kachíñu nu̱ú Ndióxi̱ níxi̱keʼéna cumpleaño. Soo Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ u̱vi̱ na̱ yiví na̱ ke̱ʼé cumpleaño soo na̱yóʼo va̱ása níxi̱ndasakáʼnuna Ndióxi̱. Biblia va̱ása káʼa̱n va̱ʼaña xa̱ʼa̱ u̱vi̱ saá vikó yóʼo (Génesis 40:20-​22; Marcos 6:​21-​29).

Xa̱ʼa̱ ña̱ kǒo kéʼé na̱ testigo Jehová cumpleaño ¿á ndákanixi̱ní se̱ʼena ña̱ xíniñúʼu keʼéna ña̱yóʼo ña̱ va̱ʼa kusi̱í-inina?

 Ndiʼi na̱ testigo Jehová kúni̱nína xínina se̱ʼena. Xa̱ʼa̱ ña̱kán táxina regalo ndaʼa̱na nda̱a̱ ndáaka ki̱vi̱ kúúña ta kéʼéna vikó ña̱ va̱ʼa kusi̱í-ini na̱yóʼo. Tá kéʼéna ña̱yóʼo ndíku̱nna yichi̱ Ndióxi̱ ta táxira ña̱ va̱ʼa ndaʼa̱ na̱ káchíñu nu̱úra ndiʼi tiempo (Mateo 7:​11). Xa̱ʼa̱ ña̱kán, na̱ va̱lí se̱ʼe na̱ testigo va̱ása ndákava-inina tá kǒo kéʼéna ña̱ cumpleaño. Ña̱yóʼo kúú ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n sava na̱ va̱lí:

  •   “Kúsi̱íníka-iniyó tá ndákiʼinyó iin regalo tá kǒo ndátuyóña.” (Ñá Tammy, ñá 12 ku̱i̱ya̱.)

  •   “Na̱ yivái̱ va̱ása táxina regalo ndaʼi̱ tá xínui̱ ku̱i̱ya̱, soo táxivanaña ndaʼíi̱ nda̱a̱ ndáaka ki̱vi̱. Chi kútóoníi̱ ndakiʼi̱nña ki̱vi̱ ña̱ va̱ása ndátui̱ña.” (Ñá Gregory, ñá 11 ku̱i̱ya̱.)

  •   “Na̱ va̱lí iinlá pastel kuití xíxina xíʼin ña̱ xítana. Va̱ása kútói̱ táʼan vikó yóʼo, livika ña̱ kéʼé miíndi̱ veʼendi̱.” (Ta̱ Eric, ta̱ 6 ku̱i̱ya̱.)