Ir al contenido

Ña̱ kotoyó nu̱ú video: Jehová níʼira yichi̱ nu̱úyó ña̱ vií kooyó vitin ta saátu chí nu̱únínu

Ña̱ kotoyó nu̱ú video: Jehová níʼira yichi̱ nu̱úyó ña̱ vií kooyó vitin ta saátu chí nu̱únínu

¿Nda̱chun va̱ása xíka-iniyó ña̱ si̱lóʼo kúma̱ní tasaá viíní xa̱a̱yó kundooyó ndiʼi tiempo?