Skip to content

Skip to secondary menu

Sipasimuneng Jehoba

Mentawai

Punen senen ngarura Sipasimuneng Jehoba

Senen ngarura, Sipasimuneng Jehoba parurú uktuk masitut punen sabeu burúnia 3 nga gogoi. Gaba kam keterangan pagalaijat punen sabeu néné.

 

Gaba kudduat simaleggre