Skip to content

Sipasimuneng Jehoba

Select language Mentawai

Sibulatnia pá itusabau Sangamberi Pangoringan?

Sibulatnia pá itusabau Sangamberi Pangoringan?

Aponia alegiet Mui?

  • Ooi.

  • Tá.

  • Tá kuagai.

 APONIA AIKUA BUKO SIPUNENAN

”Taikamanua . . . posanangan sangamberi elu ka matadda, samba kamateijat táan anai, elé reureu baga, elé geri, elé gejat baga táan anai.”—Pamoilianan 21:3, 4, Buko Sipunenan LAI.

LULUNIA KA SITA

Tuagai sangamberi pasisiboat tá sibara ka Taikamanua.—Jakobus 1:13.

Maangkanangan bagatta kalulut Taikamanua iagai besit paatuatta.Zakharia 2:8.

Ai katonemienta sangamberi pangoringan táan anai lepageti.—Psalmen 37:9-11.

 MATONEM LEÚ BAGATTA APONIA AIKUA BUKO SIPUNENAN?

Ooi. Ai rua katukoloubatnia:

  • Tá ioba iitco Taikamanua pangoringan samba sitaimaerú. Ké taitco bai paatuat Taikamanua barania ka siburú, kelé aikua Buko Sipunenan ”manuntu bagania” ka sapaamiannia ké iarep rapangorik kalulut raokkip samba rapaoreiji sia.—Pasiukum 2:18.

    Tá ioba Taikamanua masiitco masipaoreiji sirimanua sabagei. Pasikatnia, aikuangan Buko Sipunenan tá ioba bagaNia masiitco ”kabei simateiake sirimanua sitaimasele”.—Panganturat 6:16, 17.

  • Maukú baga Taikamanua ka tubutta sangamberitta sirimanua. Jehoba masisogai sita bulé tusegeake sangamberi pukaranan bagatta ka tubuNia, Nia lé poi masipasikeli sita.1 Petrus 5:7.

Ka PurimataatNia, Jehoba masisapruake sangamberi pangoringan. (Mateus 6:9, 10) Kineneiget, Taikamanua masipusuibi sangamberi sioba masiarepiNia.—Apostel 17:27; 2 Korintus 1:3, 4.

 PAATUET TA

Angoi kineneiget tápei isasapruake Taikamanua pangoringan?

Buko Sipunenan masialegi panounougat néné ka ROMA 5:12 samba 2 PETRUS 3:9.

UKTUK AILIAKENEN MUI MINCA

Basa Kam pasigelaijat 8 ka bagat brosur néné.

□ Kirim boiki brosur néné.

(Bahasa)

Ailiake Kam Sipasimuneng Jehoba uktuk masigelai Buko Sipunenan.

□ Konan Kam masiailiake aku.

Momoi nubasa Kam elé nu-download brosur néné elé nusogai Kam kai ka www.jw.org/mwv.