Ukuya kwe vino vilimo

Amasundo Yitu na Vino Tukasunga Inkaama

Amasundo Yitu na Vino Tukasunga Inkaama

Iwungwe lya Nte zya kwe Yehova lyawikako sana amano ku kusunga nu kucindika inkama zye wanji. Nga mukulonda ukumanya vino tukasunga ivyewo, mukwai tinikani pa-a.

Mwandi muzane vino iwungwe lya Nte zya kwe Yehova likasunga ivyewo vya pa lwinu. Swinya mwe co-o icipya muli vino tukakonka pa kuwomvya yo-o e webusayiti.

Yo-o e webusayiti ayakwa Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”), cino ka-a akawungwe kawelako akutunjilila imilimo ya Nte zya kwe Yehova nu mulimo wakusambilizya awantu e Baibolo swinya kasipanjilapo indalama pe wo-o umulimo. Vya kompyuta vimwi vino vikalenga ukuti e webusayiti yitu yitwalilile ukuwako vyawa ku United States of America.

Ivyewo vya pa Lwinu

Nga mwatuma ivyewo vimwi pa webusayiti yitu tukaviwomvya ukulingana na vino mweweneco mukulonda tucite.

Tusitumila wanji ivyewo vya pa lwinu vino mwatutumila pa webusayiti suka vye ndi acakuti mwazumilizya nanti vino mututumizile vikulondekwa ukuti winji awino awombelepo pakuti amyavwilizye pe vino mukuvwamba tumicitile, nanti nga tusinincizizye ukuti ukucita wowo kuyine na masundo ya wuteko nanti nga umuwomvi wumwi uwawuteko akulonda ivyewo vimwi vino vingamicinjilila ku kumiwila ivintu na kwe vinji. Vyo-o vino twalandapo papela avino vingalenga vye ukuti tutumile wanji ivyewo vya pa lwinu. Ivyewo vyapalwinu vino mwatutumila tutalitela tuvikazye nanti ukuzumilizya wanji ukuti waviwomvya.

Ama Webusayiti Yanji Yano Tukawomvya. Impindi zimwi e webu sayiti yitu yikakwata ivyewo vya kumawebusayiti yanji yano tukawomvya pakuti tumicitile vino mukulonda (ukulemba ama formu yapa intaneti). Mungamanya ukuti mwatalika ukuwomvya e webusayiti yinji amuno ifwa likapusanako imilolecele navino vikawa pe webusayiti yitu. Nga cakuti twasolapo ukuwomvya e webusayiti yinji pakuti tumyavwe, lyo tusinincizizye ukuti yoyo e webusayiti yilingine na masundo yitu pakusunga inkama amuno mu mpindi mu mpindi tukapitulukamo pakuti tulole vino wakasunga ivyewo. Ndi muli na mawuzyo pa mawebusayiti yanji yano tukawomvya mungawazya amasundo yawo yano wawikapo.

Ukucinjilila Ivyewo

Twawikako sana amano ku kusunjilila ivyewo vinu. Pakuti tucinjilile ivyewo vinu pano muli pa webusayiti tukawomvya inzila yino tukakwita ukuti Transport Layer Security (TLS). Amakompyuta yitu twayawika umwakuti kusi nanti wenga wino anginjilamo nu kutalika ukuyawomvya, nanti akusenda ivyewo vino mututumizile ukwasowa ukupoka insambu.

Ama Akaunti

E e-mail adresi yino mukatupa pano mukwiyulisya akaunti ayino tukawomvya nga tukulonda ukumimanyisya ivili vyonsinye pe akaunti yinu. Ku cakulolelako, nga cakuti mwiwilila izina nanti e Password yino mukawomvya pakwinjila pe akaunti yinu tungamitumila ivyewo vya kumyavwa ukuwomvya yonye adresi.

Imisangulo

Nga mwasangwilako ukuwomvya e intaneti tukasunga ivyewo vino mukatutumila ndi vino izina linu nga navinji ivyakutwavwa ukulanda namwe. Pa kupocelela imisangulo yino awantu wakasangula ukuwomvya e kardi ya ku banki, tukawomvya e programu ya pa intaneti yino twasuwila nkaninye yo kusi nanti wenga wino anginjilamo nukwiwa indalama swinya yawa na masundo yano yangacinjilila ivyewo vinu. Tutawa ni nsambu zya kulola nanti izyakusunga ivyewo vino vikawa pe kadi yinu iya ku banki, amanamba yinu aye akaunti ya ku banki, nanti ivyewo vinji pe akaunti vino mukatuma pano mukusangula. Wano wakapocelela imisangulo wakasunga ivyewo vino vyakuma imisangulo ukucila pa myaka 10. Pa vyewo vino wakasunga pakawa, nu wanda wuno mwasanguzile umusangulo, icipendo candalama zino mwasanguzile, ni nzila yino mwawomvizye pakusangula. Umulandu wuno tukasunjila vyo-o ivyewo akutwavwa vye ukukonka vino vikalondekwa pakusunga indalama swinya vikatwavwa nu kwasuka amawuzyo yano mungawuzya pe yo-o imyaka. Tutalitela tumitumile nanti awanda ukuti musangule indalama na zinji.

Ivyewo na Vinji

Mungatutumila ivyewo vya pa lwinu (ndi vino izina linu, e adresi yakumitumilapo, nanti e nambala ye telefoni) nga mukulonda (ukuti umwi akwiza mukusambilila e Baibolo namwe uwiila). Tukasenda vyo-o ivyewo nu kuvisunga pakuti tuviwomvye ukulingana na vino mututumizile ukuti tucite.

Tuno Tukasunga Ivyewo nga na Vinji Ivikoleko

Nga mwinjila vye pa webusayiti yitu tukasunga ivyewo vimwi. Tukasenda vyo-o ivyewo mu ma “cookies,” ama “web-beacons,” na vinji ivikoleko. Mu masundo yitu izwi lyakuti cookie lyasanzyamo ivivulenye amuno mwawa tuno tukasunga ivyewo utwa mwe kompyuta (local storage).

Ama Cookies. Wulyanye vino cikawa na ku mawebusayiti yanji, na pa webusayiti yitunye nga mwinjilapo ama “cookies” yakasunga ivyewo vimwi ivitici mwe foni yinu, e tabuleti nanti mwe kompyuta. Kwawa ama cookies amavule yano yakacita ivipusanepusane pakumyavwa ukumanya ivivule pe webusayiti yino mukuwomvya. Tungawomvya ya-a ama cookies nga tukulonda ukumanya nga cakuti mwizapo pa webusayiti nanti poole, swinya yakatwavwa nu kumanya kuno mwavulila ukuya nga mwinjila pa webusayiti. Ku cakulolelako ama cookies yangasunga umuvwango wuno temwinjililapo pa webusayiti pakuti impindi yinji yino mukwizapo mungiza mwinjilile pe wonye umuvwango. Tusiwomvya ama cookies ku kutumila wanji ivyewo vya pa lwinu.

Ama cookies yano tukawomvya pe yo-o webusayiti yawa mu vipya vitatu:

  1. Yano Yakasunga Ivyewo?—Ya-a ayano yakalenga ukuti umuntu ayinjile pa webusayiti ukuwomvya akaunti yakwe nanti ukutuma amaformu pa webusayiti. Nga kusi ya-a ama cookies inzila yakutumilapo imisangulo iya pa intaneti yitanga yiwombe nu kuwomba. Co-o cikusanzyamo na ma cookies yano yakalenga ukuti tumicitile vino mukulonda, nayonye yatanga yawombe. Ya-a ama cookies yasisunga ivyewo vino mungapanjilapo indalama nanti avyewo vyakulanjizya kuno temuwezile pa intaneti.

  2. Ama cookies Yano Yakakwizuka Ivyewo?—Ya-a yawelako kukulenga e webusayiti yakwizuka vino mukasolapo ukucita (ivikole izina lino mukakwinjililapo pe akaunti yinu, umuvwango, ni cipya cino muwezileko) swinya yakalenga kwawa ni vyakumwavwa ukumanya ivivule pe webusayiti.

  3. Ama cookies Yano Yakalonganika Ivyewo?—Yawelako kukulonganika ivyewo pe vino awantu wakuwomvya yo-o webusayiti, ivikole ndivino imiku, nga ni mpindi yino wakumalapo. Vyo-o ivyewo vyawelako kukutwavwa ukumanya muno tungazifya pakuti e webusayiti yawomba icete.

Kwawa ama cookies yano e webusayiti yikayipanjila iyeneco. Ne yamwi yakapangwa vye na ma webusayiti yanji. Lelo sweswe tukawomvya vye ama cookies yano e webusayiti yitu yikapanga nga nama cookies yano wa Google reCAPTCHA wakapanga. Pakucinjilila ivyewo vinu e Google reCAPTCHA yikakwavwilizya ukumanya wino akuwomvya e webusayiti nga amuntu nanti kuli vye vimwi vino vikucitika kwe kompyuta. Nga mukulonda ukumanya amasundo yakwa Google yanji pa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Ama Web Beacons. E webusayiti yitu yingakwata tumwi tuno tukasunga ivyewo tuno tukakwitwa ukuti ama web beacons to-o tukatwavwa ukumanya vino temukucita pano mwatandalila icipya cimwi pa webusayiti yitu. Ama web beacons yakatwavwa ukumanya vino awantu wakuwomvya e webusayiti nukulola vino yikuwomba.

Vino Tukawomvya ama IP adresi. E IP adresi anambala ye kompyuta yino yikatwavwa ukumanya e komputa yino mukuwomvya pano muli pa intaneti. Tukawomvya yo-o adresi kukulola vino mukuwomvya webusayiti yitu nu kutwavwa ukumanya vino tungamyavwilizya pa ntazi zino mukuzana pano muli pa webusayiti.

Vino Mungasolapo Ukucita. Ilivule nga mwinjila pa webusayiti wangaminena ukwasya ama cookie nanti ukuzimya, pano yatani yinjile mwe foni, tabuleti nanti pe kompyuta. Lelo pano mutani musolepo ukucita icili consinye muzipizile ukuwazya amasundo yakukonka ni vyakucita pa ma cookies. Cino mufwile ukwizuka acakuti nga kusi ama cookies vimwi vitanga viwombe icete pano muli pa webusayiti.

Active Scripting nanti JavaScript

Ukucita scripting akuno kukalenga ukuti e webusayiti yawomba icete. Swinya kukalenga nukuti mwapocelela zuwa ivyewo vino te mukulonda. Yo-o inzila yitawelako kukwinjizya amaprogramu pa kompyuta yinu nanti ukusenda ivyewo vimwi kwe mwemwe ukwasowa insambu.

Pakuti ivipya vimwi pa webusayiti vyawomba icete e Active scripting nanti JavaScript izipizile ukwaka. Ilivule ku mawebusayiti yanji wakazumilizya umuntu ukuzimya nanti ukwasya yo-o scripting. Nga mukulonda ukumanya ivya kwasya scripting ku mawebusayiti yanji mungawazya ivyakukonka vino wakawikapo.

Insambu Zinu

Pa kwe yo-o webusayiti mungakopolola amabuku, amavidyo, na maprogramu yano yakopwa uwiila nye. Pakuwomvya yo-o e webusayiti mutafwile nu kwiyulisya akaunti, ukusangwilako, nanti ukucita ivili vyonsinye vino visanzizyemo ukutuma ivyewo vya pa lwinu. Lelo mweweneco nga mukulonda ukwiyulisya e akaunti, ukusangwilako, ukulenga ukuti tumitumile uwakuti mwasambilila nawe Baibolo uwiila, nanti ukucita ivili vyonsinye muno musanzizye ukutuma ivyewo vya pa lwinu, mufwile ukuzumila ukuti mwandi mwakonka ya-a Amasundo Yitu na vino Tukasunga Inkaama; swinya lyo mwazumilizya nukuti amakompyuta ya Watchtower yano yawa ku United States of America ayano yandi yapocelela ivyewo vya pa lwinu, ukuvisunga nu kuvituma kutuwungwe tuno tukatunjilila Inte zya kwe Yehova tuno twawa mu nsi impusane mpusane pakuti wamicitile vino mukulonda. Ivyewo vino wakasenda vikalingana navino mukuya pa webusayiti. Ku cakulolelako nga mwatuma umusangulo ukuwomvya intaneti, izina linu ni vyewo vinji vino mwizuzizye pe formu yakutumilapo imisangulo viliya kulyanye kuno mutumizile. Ne nga mwatuma ukulenga ukuti wumwi akwiza mukusambilila namwe Baibolo ivyewo vinu vilitumwa ku maofesi ya Nte zya kwe Yehova aya mu nsi yinu pakuti wamyavwilizye.

Nga cakuti mwapotwa ukututumila ivyewo vya pa lwinu vino vikalondekwa pa kwiyulisya akaunti, nanti pakutuma umusangulo ukuwomvya webusayiti yitu pasi nanti conga cino tulicita.

Ndi tungacinja vimwi pe ya-a Amasundo lyo vyo twacinja tulivituma pa nye pa-a pakuti mumanye ivyewo vino tukusenda navino tukuviwomvya.

Ukulingana na masundo, mwakwata insambu zya kucita ivili vyonsinye vino mukulonda ukucita pa vyewo vya pa lwinu. Cino cisanzizyemo ukuvilola, ukucinjamo vimwi, nga ni nsambu zyakufuta ivyewo vino mungatutumila pe yo-o webusayiti. Nga cakuti vyo vino twalanda vikawomba mu nsi yinu, mungazana ivyewo na vinji nga mwatinika pa-a. Nga cakuti iwuzyo lino mukweti likumile umusangulo wuno mwatumile mungatumila kwe wano wapocelezile umusangulo nanti wano wawezizye e meseji yakuti umusangulo wafika.