Ukuya kwe vino vilimo

Ivyakukonka pa Kuwomvya Webusayiti Yitu

Ivyakukonka pa Kuwomvya Webusayiti Yitu

Ndanji Mukwai!

Cino wapekanizizya yo-o e webusayiti, akumyavwa ukumanya ivivule pa kwe Leza, pe Baibolo, na pa Nte zya kwe Yehova. Mungatamba, ukuwazya, nu kukopolola vyonsinye vino mukulonda. Tukalonda na wanji ukuti wayitopwa ivyewo vino vikazanwa pa webusayiti yitu, lelo twazina, kusi ukusenda ivili vyonsinye vino vili pa webusayiti yitu nu kuvitwala ku mawebusayiti yanji nanti ku maprogramu yanji aya pa makompyuta. Nga mukulonda na wanji ukumanya vino musambilizile, mungawanena ukuya pa webusayiti yitu ukulingana na vino vili mu Masundo yano yali pisika.

 Insambu zyakukopolola

© 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved.

Wa Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) awano wapanga yo-o e webusayiti. Acino vyonsinye vino vikuzanwapo avya kwa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, suka vye pano cilanjilizilwe.

 Ivimanyilo

JW, JW.ORG, JW BROADCASTING, nga nu JEHOVAH’S WITNESSES – BROADCASTING avimanyilo vya Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Adobe, Adobe logo, Acrobat, nu Acrobat logo avilembo vya Adobe Systems Incorporated. Ivilembo vyakuti iTunes nu iPod avya kwa Apple Inc. Ivimanyilo vinji vino vyamanyikwa mwi sundo avya kwe wawonye wano wakaviwomvya.

 Amasundo ni Nsambu pa Vyakuwomvya Yo-o e Webusayiti

Ya-a Amasundo ayano yandi yatungulula vino mufwile ukuwomvya yo-o e webusayiti. Acino pakuwomvya yo-o e webusayiti, muzipizile ukuzumila ukuti mwandi mwakonka ya-a Amasundo yonsinye. Lelo ndi mwazana kuno camiwomela ukukonka ya-a Amasundo yonsinye nanti kuli yamwi yano mukulola ukuti mutanga mukonke, mukwai twazina mutatalika ukuwomvya yo-o e webusayiti.

Uzye mungacita wuli pakuti mwawomvya icete yo-o webusayiti? Konkani amasundo yano walanzile pi sika:

  • Mungatamba, ukukopolola, nu kupulinta ivikope vya kwa Watch Tower, amabuku, indwimbo, amasinapu, amazwi, nanti amavidyo ukufuma pe yo-o e webusayiti pakuti mwaviwomvya vye pa lwinu asa vyakuwomvya mukupanjila indalama.

  • Mungatumila wanji (ama link) nanti vino vingawatungulula zuwa pe yo-o webusayiti pakuti wakopolole amabuku, amavidyo, nanti amaprogramu yakwivwa.

Lelo mutazipizile:

  • Ukutuma vyonsinye vino vikazanwa pe yo-o e webusayiti, ivikope ivili vyonsinye, amabuku, indwimbo, amavidyo nanti amalyasi nu kuvitwala pa intaneti (nanti pa mawebusayiti yanji, pano wakatumizyanya ivintu, amavidyo nanti pa vyakulanzyanizizyapo ivili vyonsinye vino vikazanwa pa intaneti).

  • Ukusalanganya ivikope, amabuku, ivimanyilo, indwimbo, amasinapu, amazwi, nanti amavidyo ukufuma pe yo-o e webusayiti ukuwomvya e programu iyili yonsinye iya pa kompyuta (co-o cisanzizyemo ukusenda vyo-o ivintu nu kuvisunga mwe vya kompyuta ivikulu (server) pakuti mwaviwomvya pa maprogramu ya pa kompyuta).

  • Ukupanga, ukukopolola, ukusalanganya nanti ukusenda ivikope ivili vyonsinye, amabuku, ivimanyilo, indwimbo, amasinapu, amazwi, amavidyo vino mukuzana pe yo-o e webusayiti pakuti mwapanjilapo indalama (nanti cingatenga musakuzanilamo profiti).

  • Ukupanga inzila izili zyonsinye zino mungawomvya pakuti mwatuma amaprogramu yapa kompyuta, iviwombelo, na vinji vino twapanjila vye ukusenda, ukukopolola, ukufumya, nu kusenda ivyewo, HTML, ivikope nanti amazwi (Co-o citasanzizyemo ukusalanganya amaprogramu yapa kompyuta yano wasikazya aya kuwomvya pakukopolola amabuku (ku cakulolelako, ama EPUB, PDF, MP3, AAC, MOBI, nu MP4) ukufuma pe yo-o e webusayiti.)

  • Ukuwomvya uwuwi e webusayiti nanti vino vikazanwapo ukupitila mukwinjila mwe webusayiti nanti mwe network ukuwomvya inzila yinji impusaneko nayino wazumilizya.

  • Ukuwomvya yo-o e webusayiti mu nzila yino yingalenga yononeke nanti yileke ukuwomba icete, nanti mu nzila mbipe, iyakucila mwi sundo, muwucenjezi, nanti mukuwa na melenganyo mawipe ayakuyiwomvya munzila zinji izya wucintivwa zino yitapanjilwamo.

  • Ukuwomvya yo-o e webusayiti nanti ivikope, amabuku, ivimanyilo, indwimbo, amazwi, na mavidyo ukuviwomvya mu nzila iyili yonsinye iyakupanjilapo indalama.

 Icipya Cino Cikalanda pa vya Cipatala

Ivyewo vino vikazanwa mwe co-o icipya (“Icipya Cino Cikalanda pa vya Cipatala”) vitawelako mukutunena imilembo yino tufwile ukuwomvya nanti imisango ya mipozezye yino tungasoola. Icipya Cino Cikalanda pa vya Cipatala cisiwomelezya ukuwomvya imipimilwe iyili yonsinye, wa dokota, imilembo, inzila zya kupozezyamo nga na vinji vino vikawa mwe co-o icipya.

Acino ngamukulonda ukumanya vino imilembo yimwi yikawomba nanti nga muli ni ciwuzyo icili consinye pa mipozezye yimwi muzipizile ukuya kwa dokota wano wangamyavwa.

Pe co-o icipya wakawikapo vye ivyewo vino wasinincizizye ukuti avyacisinka swinya vikawomba. Lelo KUSI nanti cimwinye cino cifwile ukulenga musuwile ukuti vyo-o ivyewo vingawomba nakwe mwemwenye. Acino pasi nanti wumwinye wino azipizile ukwelenganya ukuti ivyewo vino vyawa mu Cipya Cino Cikalanda pa vya Cipatala avya wufi nanti asa vizima kwe wino akuviwazya. Yo-o e webusayiti yisakupa uwusinincizyo wakuti mufwile ukusuwila sana ivyewo vino mungazana mu Cipya Cino Cikalanda pa vya Cipatala, nu kuti vingawomba impindi iyili yonsinye. Pasi na wino muzipizile ukupa umulandu nga cakuti pali vimwi vino walanzile mwe co-o icipya vino vitanga viwombe. Swinya vyonsinye vino vingafumamo nga mwasolapo ukukonka vino walanzile mwe co-o Icipya pasi na wino mungapa umulandu. Mutazipizile ukupa umulandu wano wapanga yo-o e webusayiti ndi kwacitika cimwi (vingasanzyamo ukuluza ivintu, ukonona indalama, limwi monona ivyewo ukusanzyako nu kuluza indalama mwe businesi winu, ukuyicisa nanti pamwi mwafumamo ni mfwa) pa mulandu wakukonka nanti ukuvilwa ukukonka vino walanda mwe co-o icipya, nanti wungawa amulandu uweneco weneco wuno mungawapelelapo umulandu, cino mufwile ukumanya acakuti yo-o e webusayiti itakwatapo amaka pa kwe vyovyo.

 Ukupula mu Masundo

Nga cakuti mwapula mwe ya-a Amasundo munzila iyili yonsinye wa Watchtower wangasolapo ukucita icili consinye ukulingana na vino mwaluvyanya, co-o cingasanzyamo ukumiyalila pakuti mutakwiza pe yo-o e webusayiti, ukwiyala ama IP address ya ma kompyuta yinu pakuti yatakwiza pa webusayiti, nu kunena vye wano wakamipa e nertwork ya makompyuta ukumiyalila inzila yakwinjila pe webusayiti nanti vye ukumitwala ku koti.

 Nga Cakuti Vimwi Vyacinja

Wa Watchtower wangapituluka nu kucinjamo vimwi mwe ya-a Amasundo. Ya-a Amasundo nga wayapituluka, yakatalika ukuwomba ukufuma uwandanye wuno wayawika pa webusayiti. Acino mwalolapo lyonsinye pe yo-o e webusayiti pakuti mwamanya zuwa vino wacinjizye.

 Amasundo ni Cipya Kuno Yakawomba

Ya-a Amasundo yakatungululwa ukulingana na masundo ya Wuteko wa New York mu U.S.A. swinya yakawomba ukulingana na vino yazipizile ukuwomba. Acino nga kwawa imilandu iyili yonsinye pa mulandu na ya-a Amasundo, yo-o imilandu waliyitwala ku koti yino yikatungululwa na masundo ya Wuteko wa New York mu U.S.A.

 Amasundo nga Yaleka Ukuwomba

Nga cakuti e koti yalanda ukuti ya-a Amasundo yaleka ukuwomba nu kuti yatazipile nu kuwako, vinji vino vyasyala vino tulanzilepo vyeni vilitwalilila ukuwomba wulyanye. Acino nga cakuti ya-a Amasundo yaleka ukuwomba, wa Watchtower wasikwatapo amaka swinya mutanga muwape umulandu.

 Ukuzumilizyanya

Ya-a Amasundo pa vyakuwomvya e webusayiti yitu akuli ukuzumilizyanya pakasi kinu nawa Watchtower swinya yacindime nkaninye.