Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 17

Uzye Wakangalila wa Miputule Wakatwavwa Wuli?

Uzye Wakangalila wa Miputule Wakatwavwa Wuli?

Malawi

Wakulanzyanya pano watani waye mu mulimo

Akuwizya

Akulanzyanya na waeluda

Amawaliko ya Wina Klistu aya ciGriki yakalanda sana pa mutumwa Paulo nu Banabasi. Pa mulandu wakuti walinji awakangalila wa miputule, watandalilanga amawungwe. Amulandu ci wuno watandalilanga? Amuno wawisile sana amano kukwavwa awanawitu mu vya kwe Leza. E Paulo walanzile ukuti walondanga ‘ukunyocela mu kutandalila awanawitu’ pa kuti alole vino wali. Wayipelesizye ukupita amawulendo amatali nkaninye pa kuti vye atandalile awanawitu nu kuwawomelezya. (Imilimo 15:36) Avino na wakangalila wa miputule wakayipelesya.

Wakakwiza mukutuwomelezya. E kangalila wa muputule akatandalila amawungwe 20 nu kucilapo. Akatandalila iwungwe imiku yiwili mu mwaka swinya akawombela ponga ni wungwe e sabata wenga. Tungasambililako ivivule kwe wa-a awantu ponga na ku waci, nga cakuti watwala. Wakakwelezya na maka ukumanya swensinye mwi wungwe, wasongo na watici nye, swinya wakalonda ukuwomba nasweswe mu mulimo na mukutungulula amasambililo ye Baibolo. Wakawombela ponga na waeluda ukupanga ivipempu vya wucemi, swinya pa kutuwomelezya wakalanda amalyasi pa kulongana kwa pi wungwe na pa kulongana kwa muputule.—Imilimo 15:35.

Wakawika amano kwe swensinye. Wakangalila wa miputule wakawika sana amano pe vino awanawitu na wankazi wakuwomba mu vya kwe Leza. Wakasunkana na wa eluda na wawomvi wano wakatumicila pa kuti walole vino awa mwi wungwe wakuwomba nga nu kuwapandako amano pa kuti wawomba icete imilimo yawo. Wakakwavwa wapainiya pa kuti wawombesya mu mulimo wakuwizya swinya wakakwivwa icete ukulola awapya wakulunduluka mu vya kwe Leza. Wakangalila wa miputule wakayipelesya pa kuti “watuwombela”. (2 Wakorinte 8:23) Tuzipizile twakolanya isuwilo lyawo nu kuyipelesya kwawo mu mulimo wa kwe Leza.—Waheberi 13:7.

  • Amulandu ci wuno wakangalila wa miputule wakatandalila amawungwe?

  • Uzye wangamyavwa wuli nga watandalila iwungwe linu?