Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 15

Amilimo Ci Yino Waeluda Wakawomba Mwi Wungwe?

Amilimo Ci Yino Waeluda Wakawomba Mwi Wungwe?

Finland

Wakusambilizya

Wakucema

Wakuwizya

Mu mawungwe yitu mutawa wasimapepo awali wonsinye wano tukalipila pa milimo yino wakawomba. Nomba wulyanye vino calinji pano iwungwe lya kutalicilapo ilya Wina Klistu lyatalisile vye, kwawa wakangalila awafikepo wano wasontwa “ku kucema iwungwe lya kwe Leza.” (Imilimo 20:28) Wa-a waeluda, wawa Awina Klistu awafikepo wano wakatungulula nu kucema ing’onzi zya kwe Leza. Pano wakucema, wakakonka ukusunda kwa mu Baibolo ukwa kuti, “mutapaticizwa vye ukuzicema, lelo mwayikundila, mutazicema pa kuti vye muzanilemo ivyuma vya nsoni, lelo mwawomba pa mulandu wakuti mukulondesya ukuwomba.” (1 Peter 5:1-3) Amilimo ci yino wakawomba yino yikatwavwa?

Wakatusakamala nu kutucinjilila. Waeluda wakawomvya uwutunguluzi wa mu Baibolo pa kwavwa awa mwi wungwe ukutwalilila ukwikalilila kwe Yehova. Waeluda wamanya ukuti e Yehova awino wawapa wo-o umulimo uwucindame, acino wasititicizya ing’onzi zya kwe Leza, lelo wakalenga ziwawa ni cimwemwe. (2 Wakorinte 1:24) Wulyanye vino kacema akasakamala ing’onzi yonga na yonga avino na waeluda nye wawa, wakakwelezya na maka ukumanya uwili wensinye mwi wungwe.—Imilumbe 27:23.

Wakatusambilizya ukucita ukulonda kwa kwe Leza. Mu mawungwe yonsinye aya Nte zya kwe Yehova, waeluda wakatusambilizya cila sabata pa kuti tuwomye isuwilo litu. (Imilimo 15:32) Wa-a awonsi awayipelesye, awano wawa pankolelo mu mulimo wakuwizya. Wakatemwa sana ukuwomba na sweswe mu mulimo wa kuwizya swinya wakatusambilizya inzila izilekane lekane izya kuwizizyamo.

Wakatuwomelezya wenga na wenga. Pa kuti tuwe na wuciwuza wuwome nu Yehova, waeluda wakatutandalila ku mang’anda ku mwitu nanti pa Ng’anda ya Wufumu pa kutwavwa nu kutuwomelezya ukufuma mu Mawaliko—Jemusi 5:14, 15.

Waeluda wasipelela vye pa kuwomba imilimo ya mwi wungwe mitupu, awavule wakawombako ni zya ncito swinya wakalondekwa ni mpindi ya kusakamala indupwa zyawo. Acino tuzipizile ukuwapa umucinzi pa kuwombesya kwawo.—1 Watesalonika 5:12, 13.

  • Amilimo ci yino waeluda wakawomba mwi wungwe?

  • Amunzila ci zimwi muno waeluda wakalanjizizya ukuti watuwikako amano?