Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 19

Uzye Weweni Umuzya wa Cisinka Swinya Uwa Mano?

Uzye Weweni Umuzya wa Cisinka Swinya Uwa Mano?

Vino umuzya wa cisinka swinya uwa mano akatupekanizizya vikatwavwa swensinye

Pano Yesu walinji mupipi nu kufwa, walanzile ku mbali na wasambilizi wakwe 4. Pe wa-a, palinji Peter, Jemusi, Yohani nu Andrea. Pano Yesu wawanenanga pa vya kumanyilako ukuwapo kwakwe mu manda ya kulecelezya, wawakolowozizye iwuzyo ilicindame sana. Watili: “Nga fwandi weweni umuzya wa cisinka swinya uwa mano wino yisikulu wasonsile ukuwa e kangalila pa wa mu ng’anda yakwe, pa kuti awawapa ivya kulya vyawo pa mpindi njanane? (Mateyu 24:3, 45; Marko 13:3, 4) E Yesu wamanyisyanga awasambililizi wakwe ukuti pa mulandu wakuti walinji we “yisikulu,” walinji nu kusonta wamwi wano walinji nu kupekanizizya awasambilizi wakwe ivya kwe Leza mu manda ya kulecelezya. Nomba awa weni wano wapanga umuzya wa cisinka?

Aliwumba litici ilya Wina Klistu awapakwe nu muzimu. “Umuzya” aliwumba litici ilya Wina Klistu awapakwe nu muzimu wano wapanga Iwumba Lino Likatungulula ilya Nte zya kwe Yehova. Awano wakapa Awina Klistu wawuye vino vikawavwa ukusambilila pe Yehova. Swensinye twasintilila wenye umuzya amuno awino akatupekanizizya “ivya kulya pa mpindi njanane.”—Luka 12:42

Wakasunga awa mu ng’anda ya kwe Leza. (1 Timoti 3:15) E Yesu wapa umuzya umulimo uwukalambane uwa kusakamala iwungwe lya kwe Yehova munsi. Umuzya awino akalolecesya pa vyuma vyakwe, ukutungulula umulimo wa kuwizya, swinya awino akatusambilizya ukupitila mu ma wungwe. Acino “umuzya wa cisinka swinya uwa mano” pa kutusambilizya ivya kwe Leza akawomvya wa magazini na mabuku yano tukawomvya mu mulimo wa kuwizya na mu malyasi yano yakawako pa kulongana kwa mu ma wungwe na mu kulongana kukuulu pa kutuupa vino tukulonda swinya pa mpindi yilyanye yino tukuvilondelapo.

Umuzya awa cisinka amuno akakonka icete nkaninye vino vyalembwa mu Baibolo swinya akawomba icete sana umulimo wa kuwizya ilandwe lizima. Swinya wenye umuzya awa mano amuno akasakamala icete nkaninye vyonsinye ivya kwe Klistu munsi. (Imilimo 10:42) E Yehova akapaala sana ukuwombesya kwa muzya ica kuti akakwavwa na wantu awavule ukuwa Inte zya kwe Yehova.—Ayizeya 60:22; 65:13.

  • Weweni wino Yesu wasonta ukupekanizizya awasambilizi ivya kuwavwa ukusambilila pe Leza?

  • Uzye umuzya wawa wuli uwa cisinka swinya uwa mano?