Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 18

Uzye Tukakwavwa Wuli Awanawitu Wano Waponezilwe nu Wusanso?

Uzye Tukakwavwa Wuli Awanawitu Wano Waponezilwe nu Wusanso?

Dominican Republic

Japan

Haiti

Ndi kwacitika uwusanso, Inte zya kwe Yehova wakapekanya zuwa zuwa vino wangavwa awanawitu wano waponezilwe ni ntazi. Ukuwombesya kwa musango wo-o, kukalanjizya vino twakundana ukufuma pansi ya myezo. (Yohani 13:34, 35; 1 Yohani 3:17, 18) Uzye tukawavwa wuli?

Tukasangulako indalama. Pa mpindi yino mu Yudea mwizile amupita icipowe, Awina Klistu wa mu Antioki watumile ivyawila ku Wina Klistu wawuye mu Yudea. (Imilimo 11:27-30) Na sweswenye ndi twivwa ukuti awanawitu wakupita mu ntazi, tukatuma imisangulo ukupitila mu mawungwe iyakwavwa awanawitu wano wali mukusowezya.—2 Wakorinte 8:13-15.

Tukawavwa mwe vino wakusowezya. Waeluda wano wawezile kuno kuciticizile uwusanso wakavwambilizya nu kumanya kuno kuli awanawitu wonsinye nu kusinincizya ukuti wonsinye apano wali swinya wali icetenye. Wano wawa mwe komiti yino yikalolecesya pe wano waponezilwe nu wusanso, wakawombela ponga na wanawitu wanji ukutumila awanawitu ivya kulya, aminzi ya kumwa amazima, ivya kuzwala, umwakwikala, nga nu kusinincizya ukuti wali nu wumi wuzima. Wa Nte wano wamanya imilimo yimwi mukuyikundila wakawomvya indalama zyawo nu kuya mukwavwa awanawitu wano waponezilwe nu wusanso, nanti ukuwavwa ukuyanya ama ng’anda na ma Ng’anda ya Wufumu. Ukuwombela ponga kukalenga atulemenkana nu kumanyilapo na vinji vino tungacita ndi kwacitika uwusanso na swinya. Nanti acakuti tukakwavwa ‘wakapepa wanji’ ndi kwacitika uwusanso, tusipelela paponye tukakwavwa na wanji nye ndi cili mu maka yitu asa mulandu na kuno wakapepa.—Wagalatiya 6:10.

Tukawasansamusya ukuwomvya Amawaliko. Wano waponezilwe nu wusanso wakalondesya sana ukuwasansamusya. Ndi kwacitika intazi, e Yehova, e “Leza wa cisansamusi consinye” akatuwomya. (2 Wakorinte 1:3, 4) Tukakwivwa icete sana ukunenako wanji amalayo ya mu Baibolo aya kuti Uwufumu wa kwe Leza awuno wulimala iviwipe vyonsinye vino vikalenga ukuti twayimba.—Ukuwumbulika 21:4.

  • Amulandu ci wuno wa Nte zuwa zuwa wakakwavwila wano wali mu wusanso?

  • Avyani vino amawaliko yalandapo vino tunganenako wano waponezilwe nu wusanso pa kuwasansamusya?