Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 5

Awuzima ci Wuno Mulizana ndi Mwalongana na Sweswe?

Awuzima ci Wuno Mulizana ndi Mwalongana na Sweswe?

Argentina

Sierra Leone

Belgium

Malaysia

Awantu awavule waleka ukuya ku macalici pa mulandu wakuti wasimapepo wasiwasambilizya ivya mu Baibolo swinya wasiwasansamusya. Nomba, amulandu ci wuno muzipizile ukulonganila ni Nte zya kwe Yehova? Avizima ci vino muliya mukazane ndi mwaya mu kulongana?

Mulizana awantu wano wakundana swinya wawika amano kwe wanji. Awina Klistu mu mpindi zya watumwa walongananga mu mawungwe, nu mulandu wuno walonganilanga akupepa Leza, ukusambilila Amawaliko, nga nu kuwomelezyanya. (Waheberi 10:24, 25) Wivwanga icete sana ukuwa ponga na Wina Klistu wawuye. (2 Watesalonika 1:3; 3 Yohani 14) Na pe yonye impindi tukacita wulyanye vino Awina Klistu wakutalicila wacitanga, swinya tukawa sana ni nsansa.

Mulimanya ivya kuwomvya ivisinka vya mu Baibolo mu wumi winu. Swe Nte zya kwe Yehova, awonsi na wanaci, ukusanzyako na wana tukalongana ponga ndi vino cawanga mu mpindi zya kunsizi. Kwawako wamwi wano wapwa umulimo ukuwomvya Baibolo pakutwavwa ukumanya vino tungawomvya ivisinka vya mu Baibolo mu mikaliile yitu. (Amasundo 31:12; Nehemiya 8:8) Nga kuli ukulanzyanya, uwili wensinye angasukapo swinya nga twatalika ukwimbila, na ponye uwili wensinye angimbilako. Ukucita wo-o cikatwavwa ukulondolola vino tukayivwa pi suwilo lino twawa nalyo.—Waheberi 10:23.

Mulisuwila sana mwe Leza. Umutumwa Paulo walanzile kwe wano walinji mwi wungwe limwi ukuti: “Nkulucila nkaninye ukuwalola, . . . alyakuti njize miwomelezye namwe mwize mumbomelezye, cila muntu kwi suwilo lya muwuye, akuli ukuti kwi suwilo linu na kwi suwilo lyane.” (Waroma 1:11, 12) Ukuzanwa lyonsi ponga na Wina Klistu wanji kukawomya isuwilo litu swinya cikatwavwa ukutwalilila ukwikala ukulingana na vino Leza akalonda.

Ala cingazipa sana nga mwazanilweko mukulongana umuku wuno wulikonkapo pa kuti mwize muyilolele vino tukalongana! Walimipocelela icete sana, swinya kutawa nu kulipilisya pa kwiza mukulongana.

  • Uzye mu milonganile yitu tukakolanya waweni?

  • Awuzima ci wuno tungazana nga tukuzanwa mu kulongana?