Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 22

Amulimo ci Wuno Wukawombwa pa Bethel?

Amulimo ci Wuno Wukawombwa pa Bethel?

Solomon Islands

Canada

South Africa

Awa pa Bethel wakawomba imilimo imipusane pusane yino yikatunjilila umulimo wakuwizya munsi muno wikala nanti munsi zinji. Wamwi wakawomba umulimo wa kupiliwula, ukupulinta wa magazine, ukupanga amabuku, nu kulonga. Wamwi nawo wakawombela mu vikulwa muno mukasunjilwa amabuku, wamwi wakakopa amalyasi na mavidyo, ne wanji wakawomba imilimo yinji.

E Komiti ya Musambo ayino yikalolecesya pa milimo. Iwumba Lino Likatungulula alino likapa e Komiti ya Musambo muno mukawa waeluda awafikepo watatu nanti ukucilapo umulimo wakulolecesya pa milimo yonsinye yino yikawombwa pa musambo. E Komiti ya musambo yikamanyisya Iwumba Lino Likatungulula vino umulimo wakuwizya wukuwombwa mwe yoyo insi nga ni ntazi zino zingakatuka. Vyo-o ivyewo vikakwavwa Iwumba Lino Likatungulula ukumanya amalyasi yano wangiza walembe mu mabuku kunkolelo, na yano tuliyiza tusambilile pa kulongana kwa mu mawungwe na vino tulisambilila pa kulongana kukuulu. Cila mwaka wano wakakwimililako Iwumba Lino Likatungulula wakatumwa ukutandalila amaofesi ya misambo mukwavwa awa mu Komiti ya Misambo ivya kuwomba icete imilimo yawo. (Imilumbe 11:14) Kukawa ukulongana ukuyiwele kuno umwanawitu ukufuma ku maofesi makulu akalanda ni lyasi lya kuwomelezya wonsinye mwe yoyo insi.

Pakawombwa umulimo wakwavwa amawungwe. Pa Bethel pawa awanawitu wano wapwa umulimo wa kuzumilizya ukuti amawungwe amapya yangapangwa. Swinya kwawa na wano wakalolecesya pa miwombele ya painiya, wa mishonari, na wakangalila wa miputule wano wawa munsi muno umusambo wawo wukawombela. Wakapekanya ukulongana kwa muputule nu kwa citungu, ukuzenga Amang’anda ya Wufumu amapya, nu kusinincizya ukuti awanawitu na wankazi mu mawungwe wakupocelela amabuku yano yakulondekwa. Imilimo yonsinye yino yikawombwa pa musambo yikalenga umulimo wakuwizya wawombwa icete.—1 Wakorinte 14:33, 40.

  • Uzye awa mwe Komiti ya Musambo wakakwavwilizya wuli Iwumba Lino Likatungulula?

  • Amilimo ci yino yikawombwa pa Bethel?