Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 14

Amasukulu Ci Yano Wapainiya Wangazanwako?

Amasukulu Ci Yano Wapainiya Wangazanwako?

United States

Isukulu lya Gileadi mu Patterson ku New York

Panama

Ukufuma na kali Inte zya kwe Yehova wakazanwa ku masukulu yano yakawavwa ukuwoma mu vya kwe Leza. Wano wapekanizizya ya-a amasukulu awapainiya wano wawa mu mulimo wa mpindi zyonsi uwa kuwizya pa Wufumu pa kuti ‘wawombesya sana mu mulimo wawo.’—2 Timoti 4:5

Isukulu lya Painiya. Nga papita umwaka wonga ukufumilila pano e painiya watalicizile umulimo wa mpindi zyonsi, wakamwita ukuya mukuzanwa kwi sukulu lya manda 6 lino likawela pa Ng’anda ya Wufumu yino yawela kupipi na kuno wikaliila. Cino kwawela lyo isukulu akwavwa wapainiya ukupalamila sana kwe Yehova, ukuwomba icete imbali zyonsinye izya mulimo wa kuwizya, nu kutwalilila ukuwomba mu mulimo wa wupainiya.

Isukulu lya Kawizya wa Wufumu. Lyo-o isukulu ilya myezi yiwili lyawelako ku kusambilizya sana wapainiya wano wangayipelesya ukuya mukuwombela ukuli konsinye kuno wa kawizya wacepa. Wakakolanya e Kawizya mukulu e Yesu Klistu wino wawomvile nkaninye wo-o umulimo pano walinji munsi. Munzila yinji wakalanda ukuti, “Apano ndi! Ntumani!” (Ayizeya 6:8; Yohani 7:29) Pa kuti wawombe icete umulimo wawo, wakalondekwa ukupepusya imikaliile yawo, amuno wafwile ukusambilila intambi, ukuwelezya ukwikala ku cifulo icipya, ukusambilila icitundu cinji, ivya kulya vino watawelezya ni vintu vinji. Lyo-o isukulu likakwavwa sana awanawitu na wankazi awasimbe na watwalane, wano wali ni myaka pakasi ke 23 ukufika kwe 65 ukuwa ni miwele yino yikalondekwa nu kuwa awafikepo mu vya kwe Leza pa kuti wangaya wawombe icete kuno wawatuma nu kuwawomvya nkaninye mwi wungwe lya kwe Yehova.

Isukulu lya Gileadi. Mu ciHeberi izwi lyakuti “Gileadi” likasula “Wukamboni Uwuvule.” Ukufuma mu 1943 pano lyo-o isukulu lyatalisile, awanawitu na wankazi ukucila pe 8,000 wano wapita mwe lyo-o isukulu wawatuma ukuya mukuwomba umulimo wa kuwizya ukufika na ku “nsilo ya nsi” swinya mwafuma ni vizima ivivule. (Imilimo 13:47) Pano wamishonari wano wafumile kwi sukulu lya Gileadi wafisile vye mu Peru mutalinji iwungwe nanti lyonga. Nomba pe yo-o impindi mwawa amawungwe ukucila 1,000. Pano wamishonari wafisile vye mu Japan, wa Nte watafisile na 10. Pa mpindi yo-o mu Japan muli wa Nte ukucila 200,000. Mwi Isukulu lya Gileadi ilya myezi 5 mwasanzyamo nu kusamblilila sana Baibolo. Wano wakakwitwa ukuya mukuzanwa kwe lyo-o isukulu, awapainiya wayiwele, wano wakawombela pa bethel, wakangalila wa miputule, nanti wamishonari wano wasiwombela pa bethel pa kuti umulimo wa kuwizya wawombwa icete insi yonsinye.

  • Amulandu ci wuno kwawela Isukulu lya Painiya?

  • Uzye awaweni wano wafwile ukuzanwa kwi Sukulu lya Kawizya wa Wufumu?