Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 4

Amulandu ci wuno twapiliwulila Baibolo wa Amalembo ya Calo Cipya?

Amulandu ci wuno twapiliwulila Baibolo wa Amalembo ya Calo Cipya?

Congo (Kinshasa)

Rwanda

Cino wazyula pano pawa izina lya kwe Leza pa Amalumbo 69:31 ca Symmachus ica mu ma 200 C.E. nanti 300 C.E.

Ku nsizi twawomvyanga amaBaibolo yanji, twayapulintanga nu kuyatuma ku ncende zinji. Nomba mukupita kwa mpindi twizile atwiluka ukuti e Baibolo yino yingavwa awantu “ukumanya icete cete icisinka,” yalondekwanga amuno avino Leza akalonda. (1 Timoti 2:3, 4) Acino mu 1950 twatalisile ukupulinta nu kusalanganya iviputulwa vye Baibolo yino tukakwita ukuti, Amalembo ya Calo Cipya. Yo-o Baibolo yapiliwulwa ukulingana na vino wawalisile muvimvungwa vya kaali mu mvwango indusye 130.

E Baibolo iyipepuke ukwivwa yalondekwanga. Imilandile ikacinja ukulingana ni mpindi swinya muma Baibolo amavule yano wapiliwula wawomvya amazwi amawome yano awavule wakavilwa ukumanya vino yakusula. Cinji acakuti pe yo-o impindi wazana ivimvungwa vyakaali muno mwawa amazwi yano yalingana sana na yano yalinji mu Mawaliko Matele ayakutalicila, co-o calenga wakapiliwula ukwivwicisya icete amazwi yano yawa mu ndimi zino walembezilemo Baibolo izya ciHeberi, iciAramaiki ni ciGriki.

E Baibolo iyipiliwulwe ukulingana na wulyanye vino Izwi lya kwe Leza lyalinji, yalondekwanga. Wakapiliwula we Baibolo wafwile ukupiliwula wulyanye vino yalemvilwe nye, watafwile ukupiliwula ukulingana navino aweneco wakwelenganya. Lelo ku cawulanda, mu ma Baibolo amavule wafumyamo izina lya kwe Leza ilya kuti Yehova.

E Baibolo yino yikalanda pi zina lya kwe Leza yalondekwanga. (2 Samueli 23:2) Ndi vino mukulola pisika, izina lya kwe Yehova amuno lyalinji na mu vimvungwa vikali ivya Baibolo. Awuli mulandu wuno mwe Baibolo wa Amalembo ya Calo Cipya wanyosezyamo izina lya kwe Yehova monsinye muno lifwile ukuwa ukufika ku miku 7,000. (Amalumbo 83:18) Pa mulandu wakuwombesya kwa wanawitu ukuvwambilizya ivyewo pano watani wapiliwule, calenga yo-o Baibolo yakwivwika icete ukuyiwazya amuno ikalenga twamanya icete amelenganyo ya kwe Leza. Acino ndi mwakwata Baibolo wa Amalembo ya Calo Cipya mu citundu cinu nanti pole, tukumiwomelezya ukuti mwawazya Izwi lya kwe Yehova cila wanda.—Joshua 1:8; Amalumbo 1:2, 3

  • Amulandu ci wuno twapiliwulila Baibolo iyipya?

  • Avyani vino tuzipizile twacita cila wanda nga tukulonda ukumanya ukulonda kwa kwe Leza?