Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICIPANDWA 19

Twalililani Ukuwa e Ciwuza wa kwe Yehova

Twalililani Ukuwa e Ciwuza wa kwe Yehova

1, 2. Akwinye kuno tungasamalila pa kuti tucinjililwe?

YELENGANYANI ukuti muli pa wulendo lyo kuli icimuuza. Pano mu kupita mwalola vye imvula yafisya, yatalika nu kumesya nu kupanta. Icisyazile yatalika nu kutonya. Mwatalika ukuvwamba kuno mungasamalila pa kuti mutanyeka. Nga mwazanile ing’anda yino yisinyeka, mungivwa icete sana!

2 Vino vikucitika mwe ya-a manda vyakolana na vino twalandapo. Ivintu mu nsi vikuya vye vikuwipilako. Vino vikucitika vingalenga mwayiwuzya ukuti, ‘Akwinye kuno tungasamalila pa kuti tucinjililwe?’ E kimbila wa malumbo walemvile ukuti: “Ndilanda kwe Yehova ukuti: ‘Mwe cakuvwamamo cane swinya uwa kuncinjilila, mwe Leza wane wino na suwila.’” (Amalumbo 91:2) Ukwasowa nu kuvwilika e Yehova angatucinjilila ku ntazi zyonsinye zino tukapitamo swinya watulaya nu kuti ivintu vilizipa ku nkolelo.

3. Uzye Yehova angatucinjilila wuli?

3 Uzye Yehova angatucinjilila wuli? Angatwavwa ukusipicizya intazi iyili yonsinye yino tukupitamo amuno wakwata amaka ukucila umuntu uwili wensinye wino angatusansa. Nga ca kuti iviwipe vyatuciticila, tufwile ukusuwila ukuti e Yehova alizifya ivintu ku nkolelo. Awuli umulandu wuno Baibolo ikatuwomelezya ukuti: “Ikalililani mu kutemwa kwa kwe Leza.” (Yuda 21) Pa kuti Yehova awatwavwa, tufwile ukutwalilila ukuwa iviwuza vyakwe. Uzye tungacita wuli pa kuti tuwe iviwuza vya kwe Yehova?

 MWASALIFYA PE VINO LEZA WAMITEMWA

4, 5. Uzye Yehova walanjizya wuli ukuti watutemwa?

4 Pa kuti tutwalilile ukuwa e ciwuza wa kwe Yehova, tufwile twakwelenganya pe vino watutemwa. Te yelenganyani pa vintu ukuvula vino watucitila. Watupa insi inzima swinya wawikamo ivimiti vino vikaloleka icete ukusanzyako ni vinyama. Watupa ivya kulya ivizima na minzi aya kumwa amazima. Watusambilizya izina lyakwe ni miwele yakwe ukupitila mwe Baibolo. Ni cicindamisye aca kuti watumile e Yesu, Umwana wakwe wino watemwa nkaninye ukwiza mu kutufwila. (Yohani 3:16) Swinya pa mulandu wa mfwa yakwe, twamanya ukuti tuliyikala umutende.

5 E Yehova wapekanya Uwufumu wa kwe Mesia nanti uwuteko wuno wuli nu kwizafumyapo intazi zyonsinye. Wulilenga insi yonsinye ukuwa paradaise muno awantu wonsinye waliwakwikala umuyayaya mu mutende. (Amalumbo 37:29) Inzila yinji yino e Yehova walanjizya ukuti watutemwa, akupitila mu kutusambilizya vino tuzipizile ukwikala. Akatunena nu kuti twapepa kwe weliwe swinya wayipekanya nu kwasuka amapepo yitu. Ukwasowa nu kuvwilika, swensinye e Yehova watulanjizya ukuti watutemwa.

6. Uzye mungalanjizya wuli ukuti mukasalifya pe vino Yehova wamitemwa?

6 Uzye tungalanjizya wuli ukuti tukasalifya pe vino Yehova watutemwa? Tufwile twacita ivintu vino vikalanjizya ukuti tukasalifya pe vino watucitila. Lelo ku ca wulanda awavule wasisalifya ngati awulyanye vino calinji pano Yesu walinji mu nsi. Uwanda wumwi, e Yesu wapozizye awa mambombo 10, lelo wenga vye awino wasalifizye. (Luka 17:12-17) Swensinye tungatemwa ukukolanya weyo wino wasalifizye Yesu pe vino wamucitizile. Na sweswenye tukalonda ukuti twasalifya Yehova pe vino watucitila.

7. Tungalanjizya wuli ukuti twatemwa sana Yehova?

 7 Na swewenye tufwile twalanjizya ukuti twatemwa Yehova. E Yesu wasambilizizye awasambilizi wakwe ukuti wazipizile ukutemwa Yehova ni myezo yawo yonsinye na mano yawo yonsinye, nu kwelenganya kwawo konsinye. (Wazyani Mateyu 22:37.) Uzye ya-a amazwi yakapiliwula cani?

8, 9. Uzye tungalanjizya wuli ukuti twatemwa Yehova?

8 Uzye tufwile ukupelela pa kulanda vye ukuti twatemwa Yehova? Awe. Vino tukacita cila wanda avino vifwile ukulanjizya ukuti twatemwa Yehova nu mwezo witu wonsinye, na mano yitu yonsinye nu kwelenganya kwitu konsinye. (Mateyu 7:16-20) E Baibolo ikatunena ukuti nga ca kuti twatemwa Leza, tuliwakwivwila amasundo yakwe. Uzye ukwivwila amasundo yakwe kwatala? Awe amuno e Baibolo ikalanda nu kuti ‘amasundo ya kwe Yehova yatatala.’​—Wazyani 1 Yohani 5:3.

9 Nga tukwivwila Yehova tukawa ni nsansa nu wumi uwuzima. (Ayizeya 48:17, 18) Nomba tungacita wuli pa kuti tutwalilile ukuwa iviwuza vya kwe Yehova? Lekani tusambilile.

TWALILILANI UKUWA E CIWUZA WA KWE YEHOVA

10. Amulandu ci wuno mufwile ukutwalilila ukusambilila pe Yehova?

10 Uzye calinji wuli pa kuti muwe e ciwuza wa kwe Yehova? Mwizile amumanya Yehova nu kuwa e ciwuza wakwe ukupitila mu kusambilila Baibolo. Wo-o wuciwuza wawa ngati amulilo wuno mu kulonda wutwalilile ukwaka. Wulyanye vino tukasoncelezya inkuni pa kuti umulilo wutwalilile ukwaka, avino na mwemwe mufwile ukutwalilila ukusambilila pe Yehova pa kuti wuciwuza winu wawomelako.​—Imilumbe 2:1-5.

Wulyanye vino tukasoncelezya inkuni pa kuti umulilo wutwalilile ukwaka, avino na mwemwe mufwile ukutwalilila ukusambilila pe Yehova pa kuti wuciwuza winu wawomelako

11. Avyani vino vilicitika nga mwatwalilila ukusambilila Baibolo?

11 Nga mwatwalilila ukusambilila Baibolo, mulisambilila pa vintu vino vilimifika sana pa mwezo. Lolani vino  awasambilizi wa kwe Yesu wawili wivwile pano Yesu wawalondololezile amawusesemo ya mu Baibolo. Walanzile ukuti: “Uzye imyezo yitu yitate yikusecelela pano te kulanda na sweswe mu nzila, pano ate akutulondololela Amawaliko?”​—Luka 24:32.

12, 13. (a) Acani cino cingacitika ku kutemwa kuno twatemwa Leza? (b) Tungacita wuli pa kuti tutwalilile ukutemwa Yehova?

12 Wulyanye vino imyezo ya wasambilizi yasecelezile pano wivwicisizye Amawaliko, pamwi avino na mwemwenye mwivwile pano mwatalisile ukusambilila Baibolo. Acino calenzile nu kuti mumanye Yehova nu kumutemwa. Tukusuwila ukuti mutanga mutemwe ukuti ukutemwa kwinu kucepe.​—Mateyu 24:12.

13 Nga mwawa e ciwuza wa kwe Leza, mufwile ukutwalilila ukuwombesya pa kuti wuciwuza winu wutwalilile ukuwoma. Muzipizile ukutwalilila ukusambilila pe Yehova na pe Yesu. Swinya mufwile mwakwelenganya pe vino mu kusambilila nu kuvikonka. (Yohani 17:3) Pano mu kuwazya nu  kuyisambilizya Baibolo, mwayiwuzya ukuti: ‘Uzye vyo-o vikunsambilizya vyani pe Yehova Leza? Amulandu ci wuno nzipizile ukutemelwa Yehova nu mwezo wane wonsinye na mano yane yonsinye?’​—1 Timoti 4:15.

14. Uzye ipepo likatwavwa wuli ukuwomya wuciwuza witu ne Yehova?

14 Nga ca kuti twawa ne ciwuza, tukalanzyanya nawe lyonsinye. Ukucita wo-o akuno kukalenga wuciwuza ukutwalilila ukuwoma. Avino cawa na ku wuciwuza witu ne Yehova, nga ca kuti tukupepa lyonsinye kwe weliwe, apano wuciwuza wukawomelako. (Wazyani 1 Watesalonika 5:17.) Ipepo aca wila icicindame nkaninye cino Yehova watupa. Lyonsinye pano tukupepa, tufwile twalanda nawe ukufuma pa nsi ya mwezo. (Amalumbo 62:8) Tutazipizile twasunjila vye amapepo, lelo tufwile ukulanda vino vili mu mwezo. Acino nga twatwalilila ukusambilila Baibolo nu kupepa ukufuma pa nsi ya mwezo, apano wuciwuza witu ne Yehova wuliwawomelako.

MWANENAKO WANJI PE YEHOVA

15, 16. Uzye mukawulola wuli umulimo wa kuwizya?

15 Nga tukulonda ukutwalilila ukuwa iviwuza vya kwe Yehova, tuzipizile twanenako wanji vino tukusambilila. Alisyuko nkaninye ukusambilizyako awantu pe Yehova. (Luka 1:74) Wo-o awuli umulimo wuno Yesu wapile Awina Klistu wa cisinka wonsinye. Swensinye tufwile twawizya pa Wufumu wa kwe Leza. Uzye mwatalika ukuwizya?​—Mateyu 24:14; 28:19, 20.

16 Umutumwa Paulo walolanga umulimo wa kuwizya ukuti wacindama nkaninye, ica kuti wawitanga ukuti “icuuma.” (2 Wakorinte 4:7) Ukunenako awantu pe Yehova na pa kulonda kwakwe awuli umulimo uwucindame nkaninye wuno mufwile ukuwombako. (Waheberi 6:10) Umulimo wa kuwizya wulilenga mwemwe na wano mu kuwizyako ukuwa iviwuza vya kwe Yehova swinya awuno wulilenga nu  kuti mwize muwe nu wumi wa muyayaya. (Wazyani 1 Wakorinte 15:58.) Kutawa umulimo uwuli wonsinye wuno wungamiletela insansa ukucila pa mulimo wa kuwizya

17. Amulandu ci wuno umulimo wa kuwizya wupamvizye sana?

17 Umulimo wa kuwizya wupamvizye nkaninye. Tufwile ‘ukucincila pano tukuwizya.’ (2 Timoti 4:2) Tufwile ukunena awantu pa Wufumu wa kwe Leza. Amuno Baibolo ikati: “Uwanda wukulu uwa kwe Yehova wupalamizile. Wupalamizile swinya wukupitisya nkaninye.” Wo-o uwanda ‘wutalicelwa.’ (Zefaniya 1:14; Habakuku 2:3) Kusyazile vye impindi yitici lyo Yehova wonona insi ya kwe Satana. Lelo pano atani ayonone insi ya kwe Satana, tufwile ukusoka awantu pa kuti wangasolapo ukuwombela Yehova.

18. Amulandu ci wuno tufwile twapepela Yehova ponga na Wina Klistu wa cisinka?

18 E Yehova akalonda ukuti twamupepela ponga na Wina Klistu wa cisinka. E Baibolo ikalanda ukuti: “Twakwelenganya pa wanji ku kucincizyanya ku kutemwa swinya ku kuwomba imilimo imizima, tutakana ukuzanwa mu kulongana, nga vino umusango we wamwi wawa, lelo twawomelezyanya, nkani nkani pano mukulola uwanda wowo wukupalamila.” (Waheberi 10:24, 25) Lyonsinye twakwelezya na maka ukuzanwa mu kulongana. Nga twazanwako, tukawa ni syuko lya kuwomelezyanya.

19. Avyani vino vingatwavwa ukutemwa awanawitu na wankazi?

19 Nga mukuzanwa mu kulongana mulizana iviwuza vino viliwamiwomelezya ukuwombela Yehova. Mulizana awanawitu na wankazi wano watemwa ukuwombela Yehova ngati amwemwenye. Nawonye watapwililika swinya wakaluvyanya. Fwandi nga ca kuti wamiluvyanya, mwayitemwelwa ukuwatetela. (Wazyani Wakolose 3:13.) Mwawika vye amano pa vizima vino wakacita. Nga mu kucita wo-o muliwatemwa sana swinya wuciwuza winu ne Yehova wuliwomelako.

 UWUMI WA KUSIMICILA

20, 21. Uzye “uwumi wa kusimicila” awumi ci?

20 E Yehova akalonda iviwuza vyakwe vyonsinye ukuwa nu wumi uwuzima. E Baibolo ikatusambilizya ukuti uwumi wulizipa sana ukucila uwa pa mpindi yo-o.

Uzye mungatemwa ukwizayitopwa “uwumi wa kusimicila” wuno Yehova wamilaya?

21 Mu nsi impya, tutaliwakwikala imyaka 70 nanti 80, lelo tuliwakwikala umuyayaya. Tuliyitopwa ‘uwumi wa muyayaya’ mu paradaise muno muliwa insansa nu mutende. Wo-o uwumi awuno Baibolo ikati “uwumi wa kusimicila.” Awuli uwumi wuno Yehova watulaya. Lelo tufwile ukuwombesya pa kuti ‘tulemasye’ ku wumi wa kusimicila.​—1 Timoti 6:12, 19.

22. (a) Uzye tungacita wuli pa kuti ‘tulemasye ku wumi wa kusimicila’? (b) Amulandu ci wuno tutanga tuwele nu wumi wa kusimicila?

22 Uzye ‘tungalemasya wuli ku wumi wa kusimicila’? Tuzipizile ‘twacita ivizima’ nu “kuwomba nkaninye imilimo imizima.” (1 Timoti 6:18) Cino cikupiliwula ukuti tufwile twakonka vino tukusambilila mwe Baibolo. Lelo asa kuwombesya kwitu kuno kulilenga twize tuwe nu wumi wa kusimicila. Tutanga tukumanisye ukuwa nawo ku maka yitu. Lelo “icikuuku ca kwe Leza” acino calenga ukuti e Yehova ayize ape awawomvi wakwe awa cisinka uwumi wa kusimicila. (Waroma 5:15) E Yehova akalondesya sana ukupa awawomvi wakwe wo-o uwumi.

23. Amulandu ci wuno mufwile ukupingulapo icete pe yo-o impindi?

23 Yiwuzyani ukuti, ‘Uzye nkapepa Leza ukulingana na vino akalonda?’ Nga mwazana ukuti muli mumwi muno muzipizile ukupiluka pa kuti mwakonka vino mu kusambilila, cingazipa sana ukuwombelapo zuwa. Nga ca kuti twasintilila sana pe Yehova nu kwelezya na maka ukukonka vino akutusambilizya, aliwatucinjilila. Swinya alitwalilila ukucinjilila awantu wakwe mwe ya-a amanda ya kulecelezya aya nsi ya kwe Satana. Mu kulecelezya  alitwinjizya mu Paradaise muno tuliyikala umuyayaya ukulingana na vino watulaya. Acino nga mwapingulapo icete pe yonye impindi, muliyiza mupocelele uwumi wa kusimicila!