Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICIPANDWA 17

Ukupepa kwe Yehova Alisyuko Sana

Ukupepa kwe Yehova Alisyuko Sana

“Wino wapanzile iyulu ni nsi” akalonda ukwivwa amapepo yitu.​—Amalumbo 115:15

1, 2. Acani cino tungalandila ukuti ukupepa kwe Yehova alisyuko nkaninye? Amulandu ci wuno tuzipizile ukumanya vino Baibolo ikasambilizya pi pepo?

INSI yacepa nkaninye nga kuyikolanya kwi yulu. Acino e Yehova nga walolecesya mu nsi, awantu mu nko zyonsinye wakaloleka ngati akalitoni ka minzi yano yakutonya ku ca kusembelamo aminzi. (Amalumbo 115:15; Ayizeya 40:15) Nanti aca kuti twacepa nkaninye nga akutulinganya kwi yulu, e Baibolo pa Amalumbo 145:18, 19 ikati: “E Yehova wawa mupipi kwe wonsinye wano wakalilila kwe weliwe, kwe wonsinye wano wakalilila kwe weliwe mu cisinka. Alicitila wano wawa na katiina kwe weliwe vino wakulonda, aliyivwa ni nkuuta yawo, swinya aliwapususya.” Ala twasyuka sana! E Yehova, e Kapanga wa vintu vyonsinye, akalonda ukupalamila kwe sweswe swinya akalonda nu kwivwa ku mapepo yitu. Fwandi ukupepa kwe Yehova alisyuko nkaninye lino Leza watupa.

2 Lelo e Yehova angivwa vye amapepo yitu nga ca kuti tukupepa ukulingana na vino akalonda. Uzye tungapepa wuli ukulingana na vino akalonda? Lekani tusambilile vino Baibolo ikalanda pi pepo.

CINO TUKAPEPELA KWE YEHOVA

3. Acani cino tukapepela kwe Yehova?

3 E Yehova akalonda ukuti mwapepa kwe weliwe nanti ukulanda nawe. Uzye twasinincizya wuli ukuti avino akalonda? Mukwai wazyani Wafilipi 4:6, 7Te yelenganyani pa mazwi yano yawa pe lyo-o iwaliko. E Kateka wa nsi yonsinye  ni yulu akalonda mwamunena vino mu kupitamo na vino vikumicuzya.

4. Uzye ukupepa lyonsinye kwe Yehova kungawomya wuli wuciwuza winu na weliwe?

4 Ipepo likalenga twawa na wuciwuza uwuwome ne Yehova. Nga ca kuti awantu wa kulanzyanya lyonsinye pe vino wa kwelenganya, vino vikuwasakamika, na vino wakuyivwa, wuciwuza wawo wukawomelako. Avino cikawa nga tukupepa lyonsinye kwe Yehova. Watunena mwe Baibolo vino akakwelenganya na vino akakwivwa, swinya watunena na vino alicita ku nkolelo. Na mwemwenye mwamunena vyonsinye vino mukwivwa mu mwezo na vino vikumisakamika. Nga mu kucita wo-o, wuciwuza winu ne Yehova wuliwawomelako.​—Jemusi 4:8.

AVYANI VINO TUZIPIZILE UKUCITA PA KUTI LEZA AWAKWIVWA AMAPEPO YITU?

5. Twamanya wuli ukuti Yehova asikwivwa ku mapepo yonsi?

5 Uzye Yehova akakwivwa ku mapepo yonsinye? Awe, asa mapepo yonsi yano akakwivwa. Mu mpindi ye kasesema  Ayizeya, e Yehova wanenile awina Israeli ukuti: “Nanti aca kuti mukavuzya amapepo yinu, nene nsikwivwa, amakasa yinu yizulamo vye ukuzwisya uwazi.” (Ayizeya 1:15) Acino nga tutacenjezile, tungatalika ukucita vino vingatutalusya kwe Yehova, ica kuti aleke nu kwivwa ku mapepo yitu.

6. Amulandu ci wuno isuwilo lyacindamila? Mungalanjizya wuli ukuti mwawa ni suwilo?

6 Nga tukulonda ukuti Yehova awakwivwa ku mapepo yitu, tuzipizile ukumusuwila. (Marko 11:24) Umutumwa Paulo walondolozile ukuti: “Ukwasowa isuwilo tutanga tusecelesye Leza, amuno wino akapalamila kwe Leza azipizile ukuzumila ukuti akuno wawa nu kuti akalambula wano wakamuvwambisya.” (Waheberi 11:6) Kweni, tutazipizile ukupelela pa kulanda vye ukuti twawa ni suwilo. Lelo tuzipizile ukulanjizya isuwilo litu ukupitila mu kumwivwila cila wanda.​—Wazyani Jemusi 2:26.

7. (a) Amulandu ci wuno tuzipizile ukuyicefya nu kuwa nu mucinzi pano tukupepa kwe Yehova? (b) Tungalanjizya wuli ukuti tukupepa ukufuma pa nsi ya mwezo?

7 Pano tukupepa kwe Yehova, tuzipizile ukuyicefya nu kuwa nu mucinzi. Amulandu ci? Nga ca kuti tukulonda ukulanda ku mfumu nanti kwe kateka, tukawa nu mucinzi swinya tukayicefya. Nomba e Yehova weni, we Leza wa Maka Yonsi, fwandi tuzipizile ukuyicefya nkaninye nu kuwa nu mucinzi pano tukulanda nawe (Intaliko 17:1; Amalumbo 138:6) Swinya tufwile ukupepa ukufuma pa nsi ya mwezo, tutazipizile twaswatila vye amapepo.​—Mateyu 6:7, 8.

8. Nga tukupepela pe cimwi, avyani vinji vino tufwile ukucita?

8 Cinji cino tufwile ukucita pa kuti Leza awakwasuka amapepo yitu, nga tukupepela pa cintu cimwi, tufwile ukuwomba ukulingana na cino tukupepelapo. Ku ca kulolelako, nga tukupepa ukuti Yehova atupe ivya kulya, tuzipizile ukuwombesya ukuvwamba ivya kulya, tutazipizile ukwikala vye nu kwelenganya ukuti Yehova wandi atupe na pano  tuli na maka ya kuwomba. Tuzipizile ukuwombesya nu kuwomba incito iyili yonsinye yino tungakwanisya. (Mateyu 6:11; 2 Watesalonika 3:10) Swinya nga ca kuti tukupepa kwe Yehova ukuti atwavwe ukuleka imisango miwipe, tutafwile twacita vino vingalenga tutunkwe ukucita iviwipe. (Wakolose 3:5) Nomba lekani tulande pa mawuzyo yano awavule wakawuzya pi pepo.

AMAWUZYO YANO AWANTU WAKAWUZYA SANA PI PEPO

9. Uzye tuzipizile ukupepa kwe weni? Uzye amazwi ya pe Yohani 14:6 ya katusambilizya vyani pi pepo?

9 Uzye tuzipizile ukupepa kwe weni? E Yesu wasambilizizye awasambilizi wakwe ukupepa kwe “Tata wa mwi yulu.” (Mateyu 6:9) Walanzile nu kuti: “Ne nzila ni cisinka nu wumi. Kusi wino angiza kwe Tata suka wizila mwe nene.” (Yohani 14:6) Fwandi tufwile ukupepa vye kwe Yehova ukupitila mwe Yesu. Uzye amazwi ya kuti ukupepa ukupitila mwe Yesu yakapiliwula cani? Pa kuti Yehova awakwasuka amapepo yitu, tuzipizile ukulanjizya umucinzi ku cifulo iciyiwele cino Yehova wapa Yesu. Twasambilila ukuti e Yesu wizile mu nsi ukwiza mu kutupususya ku luwembu ni mfwa. (Yohani 3:16; Waroma 5:12) E Yehova wasonta Yesu ukuwa e Simapepo Mukulu swinya we Kapanzya.​—Yohani 5:22; Waheberi 6:20.

Mungapepa impindi iyili yonsinye

10. Uzye tuzipizile ukufukama, ukwikala nanti ukwimilila pano tukupepa? Londololani.

10 Uzye tuzipizile ukufukama, ukwikala nanti ukwimilila pano tukupepa? Awe. E Baibolo ikasambilizya ukuti tungapepa kwe Yehova apali ponsinye pano tuuli cikulu vye tukupepa mu mucinzi. (1 Imilandu 17:16; Nehemiya 8:6; Daniel 6:10; Marko 11:25) Cino cacindama kwe Yehova, akupepa nu mwezo uwuzima. Pano tukupepa, tungapundisya nanti ukupepela mu mwezo swinya tungapepa impindi  iyili yonsinye umusanya nanti uwusiku. Nga twapepa kwe Yehova tungasuwila ukuti wandi ayivwe nanti aca kuti kusi uwili wensinye wino akwivwa vino tukupepa.​—Nehemiya 2:1-6.

11. Avyani vimwi vino tunganena Yehova mu mapepo yitu?

11 Avyani vino tuzipizile ukupepelapo? Tungapepela pa cili consinye cino cilingine nu kulonda kwa kwe Yehova. E Baibolo ikalanda ukuti: “Consinye cino twalenga, cikulu vye nga cilingine nu kulonda kwakwe, akatwivwa.” (1 Yohani 5:14) Uzye co-o cikupiliwula ukuti tungapepela ni vya pa lwitu? Ee. Ukupepa kwe Yehova kufwile ukuwa ngati tukulanda kwe ciwuza witu. Tungamunena ivili vyonsinye vino vili mu mwezo witu na vino tukwelenganya. (Amalumbo 62:8) Tungamulenga ukuti atupe umuzimu wakwe ukutwavwa ukucita icizima. (Luka 11:13) Swinya tungamulenga ukutupa amano pa kuti twapingula icete pa vintu nu kupepa ukuti atupe amaka ya kucimvya intazi zino tukupitamo. (Jemusi 1:5) Tungamulenga nu kuti awatutetela pe vino tukaluvyanya. (Waefeso 1:3, 7) Tungapepelako na wantu wanji ukuwikako na wa mu lupwa lwitu na wanawitu na wankazi mwi wungwe.​—Imilimo 12:5; Wakolose 4:12.

12. Avyani ivicindame vino tufwile ukutalicila ukulumbula mu mapepo yitu?

12 Avyani ivicindame vino tufwile ukutalicila ukulumbula mu mapepo yitu? Tufwile ukutalicila ukulumbula e Yehova nu kulonda kwakwe. Tufwile ukumusalifya ukufuma pansi ya mwezo pe vyonsinye vino akatucitila. (1 Imilandu 29:10-13) Twamanya ukuti vyo-o avino tufwile ukucita amuno pano e Yesu walinji mu nsi, avino wasambilizizye awasambilizi wakwe ukupepa. (Wazyani Mateyu 6:9-13.) E Yesu watili wazipizile ukutalicila ukupepela ukuti izina lya kwe Leza licindikwe. Nga apano alanda ukuti tufwile ukupepela ukuti Uwufumu wa kwe Leza wize nu kuti ukulonda kwa kwe Yehova kucitwe mu nsi ndi vino mwi yulu. Pa nsizi  ya kupepela pa vicindame, e Yesu walanjizizye ukuti apano tungapepela pa vintu vya pa lwitu. Nga twatalicila ukuwika Yehova nu kulonda kwakwe pa nkolelo mu mapepo yitu, tukalanjizya vino twacindamika sana mu wumi witu.

13. Uzye amapepo yitu yafwile ukutalimpa wuli?

13 Uzye amapepo yitu yafwile ukutalimpa wuli? Kweni e Baibolo italandapo. Amapepo yitu yangatalimpa nanti ukufupila ukulingana vye na vino tukupepelapo. Ku ca kulolelako, tungapepa ipepo ilifupi pano tutani tutalike  ukulya ica kulya, nanti tungapepa ilitali pano tukusalifya Yehova pe vino watucitila nanti ukumunena vino vikutucuzya. (1 Samueli 1:12, 15) Tutazipizile ukupepa amapepo amatali pa kuti vye tusecelesye awantu ngati avino wamwi wacitanga pano Yesu walinji mu nsi. (Luka 20:46, 47) E Yehova asilonda amapepo ya musango wo-o. Cino cacindama kwe Yehova, akupepa ukufuma pa nsi ya mwezo.

14. Uzye tufwile ukupepa imiku yinga, swinya co-o cikatusambilizya vyani pe Yehova?

14 Uzye tufwile ukupepa imiku yinga? E Yehova akalonda twalanda nawe lyonsinye. E Baibolo ikalanda ukuti “pepanji,” “muwe nu mute wa kupepa,” nu kuti “pepanji impindi yonsinye.” (Mateyu 26:41; Waroma 12:12; 1 Watesalonika 5:17) E Yehova wayipekanya ukukutika ku mapepo yitu. Cila wanda tufwile twamusalifya pe vino watutemwa na pa vizima vino akatucitila. Swinya tungamulenga ukuti  awatutungulula, ukutwavwa nu kutusansamusya. Nga ca kuti twacindamika isyuko lya kupepa kwe Yehova, tuliwalanda nawe cila wanda.

15. Acani cino tuzipizile ukulanda ukuti “ameni” pa nsilo yi pepo?

15 Acani cino tuzipizile ukulanda ukuti “ameni” pa nsilo yi pepo? Nga twalanda ukuti “ameni,” lyo twazumilizya ukuti “ciwe wowonye.” Swinya lyo twazumilizya vino te twalanda mwi pepo nanti ukulanjizya ukuti vifumile pa mwezo. (Amalumbo 41:13) E Baibolo ikasambilizya ukuti cacindama ukulanda ukuti “ameni” pa nsilo yi pepo lya pa cintuwavule. Pa kulanjizya ukuti twazumilizyako kwe vino te vyalandwa mwi pepo, tungalemasyako izwi nanti ukulandila mu mwezo ukuti “ameni.”​—1 Imilandu 16:36; 1 Wakorinte 14:16.

VINO E LEZA AKAKWASUKA AMAPEPO YITU

16. Londololani vino Leza akakwasuka amapepo.

16 Uzye Yehova akakwasuka amapepo yitu? Ee akakwasuka. E Baibolo ikalanda pe Leza ukuti ‘wino akakwivwa amapepo.’ (Amalumbo 65:2) E Yehova akakwivwa nu kwasuka amapepo amavule aya wantu wano wakapepa ukufuma pa mwezo swinya akakwasuka mu nzila izilekanelekane.

17. Uzye Yehova akawomvya wuli awangeli na wawomvi wakwe ukwasuka amapepo yitu?

17 E Yehova akawomvya awangeli na wawomvi wakwe ukwasuka amapepo. (Waheberi 1:13, 14) Ku ca kulolelako, kwawa awantu wano wakapepa kwe Yehova ukuti awavwe ukwivwicisya Baibolo swinya pasipita ni mpindi Inte zya kwe Yehova zikawatandalila nu kuwavwa. E Baibolo ikalanjizya ukuti awangeli wakawombako umulimo wa kuwizya “ilyasi lizima” mu nsi yonsinye. (Wazyani Ukuwumbulika 14:6.) Pamwi impindi yimwi twapepanga kwe Yehova ukuti atwavwe pa ntazi yimwi, lelo twaweni vye umwanawitu nanti enkazi watwavwa.​—Imilumbe 12:25; Jemusi 2:16.

E Yehova angawomvya Awina Klistu ukwasuka amapepo yitu

18. Uzye Yehova akawomvya wuli umuzimu wakwe ne Baibolo ukwasuka amapepo yitu?

 18 Inzila yinji yino Yehova akakwasucilamo amapepo yitu, akuwomvya umuzimu wakwe. Nga twapepa ukuti atwavwe ukucimvya intazi yimwi, angawomvya umuzimu wakwe ukutwavwa nu kutusansamusya. (2 Wakorinte 4:7) Icintu cinji cino Yehova akakwasucilamo amapepo yitu nu kutwavwa ukupingula icete pa vintu, we Baibolo. Nga twawazya mwe Baibolo tungazana iwaliko lino lingatwavwa pa ntazi yino tuli nayo. Mpindi zimwi e Yehova angawomvya umwanawitu nanti enkazi pano tukulongana ukwasuka icasuko ica kutuwomelezya nanti angawomvya eluda ukulanda icisinka ica kutwavwa ukufuma mu Baibolo.​—Wagalatiya 6:1.

19. Amulandu ci wuno mpindi zimwi tungalola ngati Yehova atakwasuka amapepo yitu?

19 Impindi zimwi, tungatalika ukuzunguka ukuti, ‘Acani cino Yehova na nomba atani ayasuke ipepo lyane?’ Mwakwizuka ukuti e Yehova wamanya ivya kwasuka amapepo ni mpindi ya kwasucilapo. Wamanya vyonsinye vino tukalonda. Cingazipa vye ukutwalilila ukupepa pa kuti tulanjizye ukuti kutukuvyambisya cino tukulenga nu kuti twasuwila ukuti alitupa vino tukupepelapo. (Luka 11:5-10) Mpindi zimwi akakwasuka amapepo mu nzila yino tutakwenecela. Ku ca kulolelako, tungapepa ukuti atwavwe pa ntazi yimwi yino tukupitamo, lelo mu cifulo ca kuti afumyepo intazi, limwi angatupa vye amaka ya kusipicizya.​—Wazyani Wafilipi 4:13.

20. Acani cino tuzipizile twapepela lyonsinye kwe Yehova?

20 Ala twawa ni syuko nkaninye ilya kupepa kwe Yehova! Tusakuvwilika ukuti aliwakwasuka amapepo yitu. (Amalumbo 145:18) Nga ca kuti tukupepa kwe Yehova ukufuma pa mwezo, wuciwuza witu na weliwe wuliwawomelako.