Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICIPANDWA 11

Amulandu Ci Wuno Ukucula Kwavulila mu Nsi?

Amulandu Ci Wuno Ukucula Kwavulila mu Nsi?

1, 2. Aliwuzyo ci lino awavule wakawuzya?

CILA wanda tukakwivwa amalyasi yano yakalanda pa ntazi izipusanepusane zino zikacitika mu nsi. Tukakwivwa ukuti icizumanzi capisile pe sumbi casya casuncila aminzi ku mulundu nu kukoma awantu. Ivipondo vyayile vinjila mu calici avisyala vyakoma awantu, wano wapususile wacisisile nkaninye. Ukwasowa nu kwenecela e namayo wafwile wasya na wana wakucula.

2 Ivintu vya musango wo-o nga vwacitika awavule wakawuzya ukuti, “Acani cino ivya musango wo-o vikaciticila?” Awavule wakalonda ukumanya cino mu nsi mwavulila ulupato nu kucula. Uzye na mwemwenye mukatela amwelenganyapo pa vya musango wo-o?

3, 4. (a) Amawuzyo ci yano Habakuku wawuzizye? (b) Uzye Yehova wamwasusile wuli?

3 E Baibolo ikatusambilizya ukuti kwalinji awawomvi wa kwe Yehova wano wamusuwizile sana wano wakolowozizye amawuzyo ya musango wo-o. Wenga pe wawo, we kasesema Habakuku. Wakolowozizye ukuti: “Acani cino mukaleka nkulola iviwipe, namwe amulanga mu kulolecesya vye pa wucuzi? Swinya acani cino ukupokolola iviya nu wunkalwe vyawela pa nkolelo yane, swinya acani cino kwawela ukupokota, swinya acani cino kwawela ivikanza?”​—Habakuku 1:3.

4 E Yehova walanzile pe Habakuku 2:2, 3 ukuti walinji nu kwasuka amawuzya yakwe yonsinye nu kuti walinji nu kuzifya ivintu. E Yehova watutemwa sana. Acino Baibolo ikalandila nu kuti: ‘akamisakamala.’ (1 Peter 5:7) Swinya akakwivwa uwuwi sana nga walola awantu wakucula ukucila na  vino tukakwivwa (Ayizeya 55:8, 9) Nomba lekani twasuke iwuzyo lya kuti, Amulandu ci wuno ukucula kwavulila mu nsi?

AMULANDU CI WUNO UKUCULA KWAVULILA?

5. Uzye wasimapepo wakasambilizya ukuti weweni wino akalenga twacula? Avyani vyo Baibolo ikasambilizya?

5 Wasimapepo wakasambilizya ukuti e Leza awino akalenga ukuti awantu wacula. Wamwi wa kati e Leza watanticila lyankani vyonsinye vino vikaciticila awantu ukusanzyako ni viwipenye, nu kuti swe wantu tutanga tumanye cino cikalenga vyacitika. Wanji nawo wa kati cino awantu wakafwila ukusanzyako na wana nye, amuno Leza akalonda awakwikala nawo mwi yulu. Lelo vyonsinye vyo-o avya wufi. E Yehova asa wino akalenga ukuti iviwipe vyacitika. E Baibolo ikasambilizya ukuti: “E Leza wa cisinka atanga acite iviwipe, Uwa Maka Yonsi atanga afyenge umuntu!”​—Job 34:10.

6. Acani cino calenga awantu wapa Leza imilandu pa viwipe vino vikacitika mu nsi?

6 Awantu awavule wakapa Leza imilandu pe vyonsinye vyo vikacitika mu nsi amuno wakalola ngati awino akateka insi. Lelo ukulingana na vino twasambilizile mu Cipandwa 3, e Satana awino akateka insi.

7, 8. Amulandu ci wuno mu nsi mwavulila ukucula?

7 E Baibolo ikatunena ukuti “insi yonsinye yalala mu maka ya muwipe.” (1 Yohani 5:19) E Satana, e kateka we yo-o insi wakalala swinya wawipa umwezo. Awino “akasovya awa mu nsi wonsinye.” (Ukuwumbulika 12:9) Ku ca wulanda awantu awavule wakamukolanya. Awuli umulandu wonga wuno walenga mu nsi muwe sana uwufi, ulupato nu wunkalwe.

8 Kwawa imilandu na yinji yino yalenga mu nsi muvule sana iviwipe. Pano Adamu ne Eva wawembusile, walenzile awana wawo nawonye ukukanapwililika. Pa mulandu wa kukanapwililika, awantu wakacuzya awantu wawuye.  Swinya wakalonda awantu wawalola ukuti wacindama nkaninye ukucila awantu wanji. Acino cikalenga wawalwa, wawaya ku nkondo nu kucuzya awantu wawuye. (Ekawizya 4:1; 8:9) Umulandu wunji wuno awantu wakaculila, “ampindi ni vintu ivya sowa ukwenecela.” (Ekawizya 9:11) Iviwipe vikaciticila awantu pa mulandu wa kuwa pa ncende pa mpindi yino ivintu iviwipe vyacitika.

9. Acani cino tungalandila ukuti kufwile kwawa cino calenga Yehova azumilizye awantu ukutwalilila ukucula?

9 E Yehova asa wino akalenga ukuti twacula. Tutazipizile ukumupa imilandu pa nkondo, ukukomana nu kucuzya awantu. Asa wino akalenga kwawa ivizumanzi, vya kankungwe vino vikakonona amang’anda, swinya asa wino akalenga ni viwipe vyonsinye vino vikacitika mu nsi. Pamwi mungawuzya ukuti, ‘Nga ca kuti Yehova awino wakwatisya amaka mu nsi na mwi yulu, acani cino atalesezya iviwipe ukucitika?’ Kweni twamanya ukuti Leza watuwikako sana amano, fwandi kufwile kwawa cino calenga azumilizye awantu ukutwalilia ukucula.​—1 Yohani 4:8.

CINO CALENGA LEZA AZUMILIZYE UKUCULA

10. Uzye Satana wavwilisile wuli imitecele ya kwe Yehova?

10 E Satana wazembelesile Adamu ne Eva mu Edeni. Swinya wawipizizye ne Leza ukuti we kateka umuwipe. Walanzile ukuti Leza wafisanga ivintu ivizima kwe Adamu ne Eva. E Satana walondanga wazumile ukuti awino angawateka icete ukucila e Yehova nu kuti e Leza atazipizile ukuwatungulula.​—Intaliko 3:2-5; wazyani Amazwi na Yanji pa 27.

11. Aliwuzyo ci lino tuzipizile ukwasuka?

11 Adamu ne Eva wakanile ukwivwila Yehova swinya wa mupondocezile. Welenganyanga ukuti walinji ni nsambu zya kuyisolela cino wakulonda ukucita icizima nanti ciwipe. Avyani vino Yehova walinji nu kucita pa kuti cimanyikwe ukuti vino wacipondoka welenganyanga vyalinji avya wufi nu kuti awino wamanya vino vingazipila awantu?

12, 13. (a) Amulandu ci wuno Yehova atononezile wacipondoka palyanye pano wapondosile vye? (b) Acani cino Yehova wazumilizizya Satana ukuteka insi nu kuzumilizya awantu ukuti wayitungulula?

 12 Pano Adamu ne Eva wapondocezile Yehova, atawononile palyanye. Lelo walesile ukuti papite impindi pa kuti wakwate awana. Vino Yehova wacisile vyalenzile awana wa kwe Adamu ne Eva ukuwa ni syuko lyakusola wino walondanga ukuti awawateka. E Yehova walondanga ukuti awantu awapwililike wize wikale mu nsi swinya wonye avino calinji nu kuwa. Kusi nanti cimwi cino Satana walinji nu kucita pa kulesya ukulonda kwa kwe Yehova.​—Intaliko 1:28; Ayizeya 55:10, 11.

13 Pano Satana wavwilisile imitecele ya kwe Yehova, awangeli wonsinye wano wawa mwi yulu walolangako. (Job 38:7; Daniel 7:10) Acino Yehova walesile ukuti papiteko impindi pa kuti cimanyikwe nga ca kuti vino Satana walandanga vyalinji avisinka. Swinya wazumilizizye na wantu ukuti wayiteka mu mawuteko yano yakatungululwa ne Satana pa kuti cimanyikwe nga ca kuti wangayiteka icete ukwasowa ukutungululwa ne Leza.

14. Avyani vino vyacitika pano Yehova wazumilizya awantu ukuti wayiteka?

14 Pa myaka imivule awantu welezya ukuyiteka, lelo wavilwa. Vino vikacitika mu nsi vikalanjizya apatiswenye ukuti e Satana awa wufi. Awantu wazipizile ukutungululwa ne Leza. E Kasesema Jeremiya walanzile icisinka pano watili: “Mwe Yehova, manyile ukuti umuntu atanga ayipitile umweneco. Atawa na maka yakutungulula intampulo zyakwe.”​—Jeremiya 10:23.

ACANI CINO LEZA WALECELA UWUCUZI UKUTWALILILA?

15, 16. (a) Amulandu ci wuno Yehova walecela ukucula ukutwalilila pa mpindi ntali? (b) Acani cino Yehova atafumizyapo ukucula kuno Satana waleta?

15 Acani cino Yehova walecela uwucuzi ukutwalilila  pa myaka imivule? Amulandu ci wuno atalesezya iviwipe ukucitika? Palondekwanga ukupita impindi pa kuti cimanyikwe ukuti Satana wavilwa ukuteka. Awantu welezya imitecele imilekanelekane lelo yonsinye yavilwa. Nanti aca kuti awantu walunduluka mu vye sayansi na mu vyakupangapanga, ulufyengo, uwupina, ukukomana ni zya nkondo vikuyilako vye pa nkolelo. Co-o cikulanjizya vye ukuti swe wantu tutanga tuyiteke icete ukwasowa Leza.

16 E Yehova atafumyapo ukucula kuno Satana waleta mu nsi. Amuno nga wafumyapo ukucula cingawa ngati akuzumilizya imitecele ya kwe Satana. E Yehova atalitela atunjilile imitecele ya kwe Satana. Swinya awantu wangatalika ukulola ukuti ivintu vingawazipila nga ca kuti wakuyiteka. Lelo wo-o awufi swinya Yehova atanga azumilizye icintu ca musango wo-o. E Leza asiwipa.​—Waheberi 6:18.

17, 18. Avyani vyo Yehova alicita pa ntazi zyonsinye zino Satana waleta?

17 Uzye Yehova angafumyapo intazi zyonsinye zino zyafuma mu wucipondoka wa kwe Satana na wantu? Ee angazifumyapo, amuno weni angacita consinye cino akulonda. E Yehova wamanya impindi yino ivikanza vilisila vino Satana watalisile pa mitecele yakwe. Apano alilenga insi ukuwa paradaise ukulingana na vino walondanga ukuti yiwe pakutalika. Wonsinye wano wawa “mu nkungwe waliwizuka” swinya walizyulupuka. (Yohani 5:28, 29) Awantu wataliwalwala nanti ukufwa. E Yesu alifumyapo intazi zyonsinye zino Satana waleta. E Yehova aliwomvya Yesu “pa kuti ayonone imilimo ya kwe Satana.” (1 Yohani 3:8) Tukasalifya sana pe vino Yehova watutekanizizya pa kuti tumumanye icete nu kuti awatuteka. (Wazyani 2 Peter 3:9, 10.) Nga twacula, awino akatwavwa ukusipicizya.​—Yohani 4:23; wazyani 1 Wakorinte 10:13.

18 E Yehova asitupaticizya ukuti awatuteka. Watupa insambu  zya kuyisolela ivya kucita. Lekani tusambilile pe zyo-o insambu.

UZYE MWANDI MWAWOMVYA WULI INSAMBU ZYA KUYISOLELA IVYA KUCITA?

19. Ansambu ci zino Yehova watupa? Amulandu ci wuno tuzipizile ukusalifizya pe zyo-o insambu?

19 Wo-o vino Yehova watupa insambu zya kuyisolela ivya kucita, calenga tupusaneko sana ni vinyama. Inyama zikawomvya vye uwema, lelo swe wantu tungasolapo vino tukulonda mu wumi witu nu kusolapo ukusecelesya Yehova nanti poole. (Imilumbe 30:24) Cinji aca kuti tutawa ngati avya mashini vino vikawomba vye umulimo wuno wavipanjila ukuwomba. Twawa ni nsambu zya kusola vino tukulonda ukuwa, ukusola iviwuza na vino tukalonda ukucita mu wumi witu. E Yehova akalonda twawa sana ni nsansa.

20, 21. Avizima ci vino muzipizile ukusolapo ukuti mwacita pe yo-o impindi?

20 E Yehova akalonda ukuti tumutemwe. (Mateyu 22:37, 38) Nga ca kuti umwana wanena yisi ukufuma pa nsi ya mwezo ukuti “Tata na mitemwa,” umukwasi akakwivwa icete sana. Wonye avino ne Yehova akalonda. Watupa insambu izya kuti twayisolela ukumuwombela nanti poole. E Satana, e Adamu ne Eva weni wasozilepo ukukanawombela Yehova. Uzye mwemwe mwandi mwawomvya wuli insambu zya kuyisolela ivya kucita?

21 Mwawomvya zyozyo insambu mu kuwombela Yehova. Kwawa awantu awavule wano wasolapo ukuwombela Yehova nu kukanawa ku luwali lwa kwe Satana. (Imilumbe 27:11) Avyani vino muzipizile ukucita pa mpindi yo-o pa kuti mwize mwikale mu nsi yino Leza watulaya pano alifumyapo intazi zyonsinye ? Icipandwa cino cikonsilepo ciliyasuka lyo-o iwuzyo.