Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

Sipanji!

Sipanji!

AMALUMBO 138:3

 UMUTONDO TONDO

 • 8:30 Indwimbo

 • 8:40 Ulwimbo 73 ni Pepo

 • 8:50 E Yehova Akatwavwa Ukusipa

 • 9:05 Ilyasi lya Kulecelana: Sipanji Ngati we . . .

  • Enoki

  • Musa

  • Yehoshafati

  • Peter

 • 10:05 Ulwimbo 69 ni vya Kuwilizya

 • 10:15 Muwasipa Pano mu Kuwizya

 • 10:30 Ukuyipa nu Kubatizwa

 • 11:00 Ulwimbo 48

 UMUSANYA

 • 12:10 Indwimbo

 • 12:20 Ulwimbo 63 ni Pepo

 • 12:30 Ilyasi lye Baibolo Ilya Cintuwavule:Uzye Mwawoma mu Kupepa kwa Cisinka?

 • 13:00 Isambililo lya Ulupungu lwa kwe Kalindilila

 • 13:30 Ulwimbo 76 ni vya Kuwilizya

 • 13:40 Ilyasi Iya Kulecelana: Mwakolanya Ukusipa kwa kwe Klistu nga wa Kumipaticizya Ukucita Vino Leza Walesya

  • Mu Lupwa

  • Ku Sukulu

  • Ku Ncito

  • Mu Wikazi

 • 14:40 ‘Mulilambulwa’ nga Mwatwalilila Ukusipa

 • 15:15 Ulwimbo 119 ni Pepo