Ukuya kwe vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

Uzye Ungakunda Ukumanya Icisinka?

Uzye Ungakunda Ukumanya Icisinka?

ICISINKA pa vyani? Pa mawuzyo yamwi amacindame yano awantu wakawuzya. Nawewenye impindi zimwi nampo ukakwelenganya pa mawuzyo ndivyo yaa:

  • Uzye e Leza mucisinka akatusakamala?

  • Uzye inkondo nu wuyinvi vilitela visile?

  • Uzye cikawa wuli umuntu ndi wafwa?

  • Uzye awafwe walizyulupuka?

  • Uzye ningapepa wuli pa kuti e Leza anjivwe?

  • Ningacita wuli pa kuwa ni cimwemwe?

Akwinye kuno ungazana icisinka ku mawuzyo yaa? Ndi wayile mo wakawazizya nu kukazya amabuku, ulizana amabuku amavule yano yakati yeni ayano yawa ni cisinka. Nanti ciwe woo, amabuku yaa, yasizumilizyanya mwe vyo yakalanda. Nanti aca kuti amabuku yamwi yakaloleka nge yawa ni visinka, mu kampindi katici, yakaleka ukuwomba swinya awalemba yanji.

Cingatenga ciwe woo, kwawavye ibuku lyonga mo mwawa ivisinka. Lyoo ibuku alyacisinka. E Yesu Kristu pa kupepa kwe Leza watili: “Izwi lyako alyakusimicila.” (Yohani 17:17) Amanda yaa, twamanya ukuti Izwi lyolyo we Baibolo. Ndi wawazya akapepala kaa, wandi uzane ivisinka vino Baibolo wasuka amauzyo yano yali papela.

 Uzye E Leza Mucisinka Akatusakamala?

NGA CANI CINO TUNGAWUZIZYA WOO? Twikala munsi muno mwawa awakalale nawa lufyengo. Wasongo wamapepo awavule wakasambilizya ukuti uwuyinvi a kulonda kwakwe Leza.

ACANI CINO BAIBOLO AKASAMBILIZYA? E Leza atangalenge uwuwipe. Pe Job 34:10 pakati: ‘E Leza wamaka yonsi atangawifye.’ Leza wa lukundo akalonda ukutucitila ivizima. Aco e Yesu watusambilizizye ukupepa ukuti: ‘Tata witu uwa mwiyulu: uwufumu wako wize ukulonda kwako kucitwe munsi ndivino mwiyulu.’ (Mateyu 6:9, 10) E Leza watusakamala nkaninkaninye, acino wawombela vyonsi vino vilificilizya ukulonda kwakwe.—Yohani 3:16.

Mulole ni Intaliko 1:26-28; Jemusi 1:13; nu 1 Petro 5:6, 7.

Uzye Inkondo nu Wuyinvi Vilisila?

NGA CANI CINO TUNGAWUZIZYA WOO? Awantu awavule wakafwa mu nkondo. Swensinye tukawa nu wulanda ndi twalola awantu wakuyimba.

ACANI CINO BAIBOLO AKASAMBILIZYA? E Leza watili kuliwa impindi pano munsi yonsinye muliwa umutende. Pano aliwateka mu Wufumu wa mwi yulu, awantu ‘watalisambilila swinya inkondo, walisula amapanga yawo yawe ankundi.’ (Ayizeya 2:4) E Leza alimala ulufyengo lonsinye ponga nu wuyinvi. E Baibolo walaya ukuti: ‘E Leza alipyela iminsozi yonsi mu minso yitu. Kutaliwa imfwa, amalanda, ukulila nanti awulumilanye. Ivintu vikali [ponga nu lufyengo nu wuyinvi] vilisowa napano vyaya.’—Ukuwumbulika 21:3, 4.

Mulole na Amalumbo 37:10, 11; 46:9; nu Mika 4:1-4.

Uzye Cikawa Wuli Umuntu ndi Wafwa?

ACANI CINO TUNGAWUZIZYA WOO? Wasongo wamapepo awavule wakasambilizya ukuti umuntu ndi wafwa kwawa cimwi mwe weliwe cino cisifwa. Wamwi wakati awafwe wangacisa awapuma. Swinya wakati e Leza akakoca awawipe mu mulilo wa pe na pe.

ACANI CINO BAIBOLO AKASAMBILIZYA? Imfwa aili impelelecezyo ya wantu. Ekawizya 9:5 akati: ‘Awafwe watamanya nanti cimwi,’ acino watanga wacise nanti ukwavwa awapuma.—Amalumbo 146:3, 4.

Mulole ni Intaliko 3:19 ne Ekawizya 9:6, 10.

 Uzye Awafwe Walizyulupuka?

ACANI CINO TUNGAWUZIZYA WOO? Tukalonda ukuwa nu wumi, nu kuyitopwa na wakundwe witu. Umuntu wensinye akalucila ukulola awakundwe wakwe wano wafwa.

ACANI CINO BAIBOLO AKASAMBILIZYA? Awavule wano wafwa walizyulupuka. E Yesu walaile ukuti ‘wonsi wano wawa munkungwe walizyulupuka.’ (Yohani 5:28, 29) Ndivino Leza walondanga pa kutalika, wano walizyulupuka waliikala mu paradaise munsi. (Luka 23:43) Mu paradaise, muliwavye awantu wano wakakwivwila Leza, waa awantu wataliwalwala swinya waliikala kwe pe na pe. E Baibolo akati: “Awalungamane waliwakwikala umutende munsi iwe ansi yawo pe na pe.”—Amalumbo 37:29.

Mulole nu Job 14:14, 15; Luka 7:11-17; ni Imilimo 24:15.

Uzye ningapepa Wuli pa Kuti E Leza Anjivwe?

ACANI CINO TUNGAWUZIZYA WOO? Awantu mu macalici yonsinye wakapepa. Nanti ciwe woo, awavule wakakwivwa nge amapepo yawo yasikwasukwa.

ACANI CINO BAIBOLO AKASAMBILIZYA? E Yesu watusambilizizye ukuti tutanyocezyapo ivilivyonganye pa kupepa. Watili: ‘Mumapepo yinu mutize muwanyocezyapo amazwi ayaliyonga.’ (Mateyu 6:7, NW) Ndi tukulonda Leza awakwivwa amapepo yitu, tuwapepa munzila yino wazumilizya. Pa kuti tuwapepa munzila yino Leza wazumilizya, tuzipizile ukusambilila pa kulonda kwakwe. Pe 1 Yohani 5:14 [NW] pakati: ‘Tungalenga icili consinye kwe Leza; ndi ciyine nu kulonda kwakwe, angatupa.’

Mulole na Amalumbo 65:2; Yohani 14:6, 14; nu 1 Yohani 3:22.

Ningacita Wuli pa Kuwa ni Cimwemwe?

ACANI CINO TUNGAWUZIZYA WOO? Awavule wamanya ukuti ndi wawa ni impiya, wamanyikwa nkani, nanti ndi wawa ni cata icizima apano wangawa ni cimwemwe. Acino wakavwambilizya vyoo, nanti ciwe wowo, wakazana ukuti wasiwa ni cimwemwe.

ACANI CINO BAIBOLO AKASAMBILIZYA? Yesu watunena co cingatupa icimwemwe. Watili: “Awacimwemwe wano wakalonda ivyakwe Leza.” (Mateyu 5:3, NW) Ndi tukulonda ukuwa ni cimwemwe, tuzipizile ukumanya icisinka pe Leza na vyo akalonda kwe sweswe. Coo icisinka cikazanwa mwe Baibolo. Ukumanya icisinka coco kungatwavwa ukumanya ivicindame navyo asavicindame. Ndi twaleka Baibolo awatutungulula mwe vyonsinye vyo tukucita tungawa ni cimwemwe.—Luka 11:28.

Mulole ni Imilumbe 3:5, 6, 13-18; nu 1 Timoti 6:9, 10.

 Paa twazanavye ivisinka 6 mwe Baibolo vino vyasuka amauzyo yamwi. Uzye ungalonda ukumanya na vinji? Ndi ‘ukulonda ukumanya pe Leza,’ ukwasowa ukuvwilika ungakunda ukumanya na vinji. Mpindi zimwi mukakwelenganya pa mauzyo ndivyo yaa: ‘Uzye e Leza nga akatusakamala, acani cino wazumilizizya uwuwipe nu uwuyinvi ukutwalilila? Ningacita wuli pa kuti nakwikala icete mu lupwa?’ E Baibolo ikakwasuka icete amauzyo yaa na yanji.

Awavule wasilonda ukuwazya Baibolo. Wakalola nge Baibolo watala ukwivwicisya swinya wakula muno. Uzye ungalonda uwa kukwavwa ukuzana amasuko ya mu Baibolo? Inte Zyakwe Yehova wawa ni vintu viwili vino vingakwavwa.

Ica kutalicila, alibuku lya mu Ciwemba lino likati Bushe Cinshi Baibolo Isambilisha? Lyoo ibuku walipekanya ku kwavwilizya wano watawa ni mpindi ukuti wamanye amasuko ku mauzyo amacindame aya mu Baibolo. Icacitiwili we pologilamu wa kusambilila Baibolo na mwemwe uwila. Ukwasowa ukulipilisya, Inte Yakwe Yehova wino wamanya ukusambilizya Baibolo angiza ku mwinu nanti kuno kungayana ukusambilila namwemwe Baibolo cila sabata pa kampindi katici. Vyoo avino awavule munsi yonsinye wakasambilila Baibolo. Ndi wasambilila Baibolo awavule wakati: “Nomba apo namanya icisinka!”

Kutawa cino cingacindama ukulusya icisinka ca mu Baibolo. Icisinka ca mu Baibolo cikalenga ukuti tuluwuke ku kusuwila imizimu, ukukanamanya ivintu icete, nu kusaya iviwipe. Cikatupa isuwilo, icimwemwe nu kumanya co twawela munsi. E Yesu watili: ‘Mulimanya icisinka, ni cisinka coo cilileka muwe nu wuntungwa.’—Yohani 8:32, NW.