Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILO 4

Walenziile Eyisi nu Jehova Ukuuwa ni Cimwemwe

Walenziile Eyisi nu Jehova Ukuuwa ni Cimwemwe

Wuzye Jefuta akulaaya caani e Jehova?

Nanti acakuti umwaana wakwe Jefuta wacisiile vino eyisi walayiile citaliinji acipepuuke

Wuzye waloola umukazyaana pacikoope coo?— Amwaana wamoonsi uwiziina lyakuti Jefuta. E Baibolo isituneena iziina lya mukazyaana wee, lelo twamaanya ukuti walenziile eyisi nu Jehova ukuuwa ni cimwemwe. Leka tusambiliile pakwe weliwe napakwe yisi e Jefuta.

E Jefuta waliinji amuuntu umuziima swinya impiindi imvuule wasambilizyaanga umwaana wakwe pakwe Jehova. Naswinya waliinji amuuntu umuwoome swinya intunguluuzi inziima. Acino awa Israeli wamulenziile ukuti awatunguluule mukuulwa na walwaani wawo.

E Jefuta wapefiile kwakwe Leza ukuti amwaavwe ukuyaciimvya kunkondo. E Jefuta walayiile Jehova ukuti ndiwaciimvya, alimuupa umuuntu wino alitaliciila ukufuuma mung’anda yakwe ndiwanyoka kunkondo.Watiili wee umuuntu aliyikaala nu kuwoomba  kwi hema lyakwe Leza uwuumi wakwe wonsinye. Ihema caliinji aciipya cino awaantu wapepelangaapo e Leza kali impiindi yoyo. Awe, Jefuta wacimviizye munkondo! Nomba ungamaanya wino wataliciziile ukufuuma mung’anda yakwe pano wanyosiile kunkondo?—

Acisinka waliinji amwaana wakwe Jefuta! Awino waliinji amwaana wakwe wengaanye nsu! Lelo Jefuta walondekaanga ukumutuuma mukwikaala kwi hema. Coo camulenziile ukuwa nu wulanda uwukulu nkaninye. Lelo izuuka ilayaano lino e Jefuta walayiine nu Jehova. Paponye umwaana wakwe amuneena ati: ‘Taata, walayiine nu Jehova, acino uyiine ukuciita cino walayiile.’

Ciila mwaaka, awawuuye wa mwaana wakwe Jefuta wamutandalilaanga kwi hema

Umwaana wakwe Jefuta nawe camulenziile ukuuwa nu wulanda. Kwi hema ataliinji nu kutwaalwa nu kukwaata awaana. Lelo walondesyaanga nkaninye ukuciita vino eyisi walayiile, nukuleenga Jehova ukuuwa ni cimwemwe. Kwakwe weliwe acino cacindamisiizye ukulusye ukutwaalwa nanti ukukwaata awaana. Acino wafumiile pang’anda nu kwikaala kwi hema uwuumi wakwe wonsinye.

Wuzye ukwelengaanya kuno vino wacisiile vyalenziile eyisi nu Jehova ukuuwa ni cimwemwe?— Molimonye! Ndiwivwiila Jehova nukumukuunda, uliiwa ngati amwaana wakwe Jefuta. Nawewenye ulileenga awakwasi waako nu Jehova ukuuwa ni cimwemwe nkaninye.

WAZYA MWE BAIBOLO WAKO

  • Amasundo 6:4-6

  • Wakapanzya 11:30-40

  • 1 Wakorinte 7:37, 38