Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILO 5

E Samueli Watwaliliziile Ukuciita Iviziima

E Samueli Watwaliliziile Ukuciita Iviziima

Ukufuma ku mpiindi yino Samueli waliinji amutiici nkaninye, wikalaanga nu kuwoomba pihema. Ihema caliinji aciipya kuno awaantu wayaanga mukusunkaniila nu kupepa e Jehova. Ungamaanya cino calenziile ukuti e Samueli awakwikaala kwihema? Pano tutani tuzane icasuuko, intaliiko leka tusambiliile pe nyiina wakwe Samueli, e Hana.

E Hana wisiile impiindi intaali ukwasowa ukukwata umwaana. Lelo nanti ciwe woo, walondesyaanga nkaninye ukukwata umwaana. Acino wapefiile kwe Jehova nu kumulambiliizya ukuti amwaavwe. E Hana walayiile Jehova kuno ndi angakwata umwaana umoonsi alimutuuma mukwikaala kwihema nu kuwoomba kulyanye. E Jehova wasusiile ipepo lyakwe icakuti wiziile akwata umwaana umoonsi. E Hana, wisiile umwaana wakwe wino wakwasiile iziina lyakuti Samueli. E Hana waficilisiizye cino walayiile. Pano e Samueli waliinji ni myaaka yitaatu nanti yiini, wamutumiile kwi hema mukuwombeela Leza kulyanye.

Pihema paliinji e songo wa wasimapepo wino witwaangwa iziina lyakuti Eli. Eli waliinji na waana awoonsi wawiili nawonye wawombaanga pihema. Izuuka, kuno ihema lyaliinji ang’anda yakwe Leza kuno awaantu wayaanga mukupepa. Awuli mulandu wuno awaantu wano wazanwaanga kwihema wazipiziile ukuciita iviintu iviziima vitupunye. Lelo awaana wakwe Eli wacitaanga iviintu iviwiipe nkaninye. E Samueli waweni vino wacitaanga. Wuzye e Samueli wacitaanga iviintu iviwiipe ndivino wa mwaana Eli wacitaanga?— Awe, watwaliliziile ukuciita iviziima, ukulingana na vino awakwasi wakwe wamusambiliziizye.

Wuzye ukwelengaanya kuno acaani cino Eli wazipiziile ukuciita ku waana wakwe wawiili awoonsi?— Wazipiziile ukuwasuunda. Wazipiziile ukuwaleesya ukutwaliliila ukuwoomba pihema lyakwe Leza nanti katicinye. Lelo Eli atacisiile woo. Acino e Jehova wafuliziilwe Eli na waana wakwe wawiili. Watiili nandi mbasuunde.

E Samueli waneniile Eli amaazwi yoyafumiile kwe Jehova

Waanda wuumwi pano e Samueli walaziile, wivwiile wuumwi akumwiita: ‘Samueli!’ E Samueli akatuuka asamaliila kwe Eli,  lelo Eli watiili: ‘Ntateziile nkwiite.’ Coo cacitisiile impiindi ziwiili. Pano Samueli wisiilwe impiindi yacititaatu, Eli wamuneniile kuno ndiwizawiivwa swinya iizwi ayiize ati: ‘Naziina, Jehova, vwaanga; nkuteyeleezya.’ Coo acino e Samueli wacisiile. Nga e Jehova aneena e Samueli ukuti: ‘Uneene Eli kuno ndi musuunda poonga ni ciwaanza cakwe pa viwiipe vino wacisiile.’ Wuzye ukwelengaanya ukuti caliinji acipepuuke kwe Samueli ukuneena Eli yaa amaazwi?— Awe, citaliinji acipepuuke. Lelo nanti Samueli wivwiile inteete, wacisiile vino e Jehova wamuwuziizye. Vino Jehova wavwanziile vyacitisiile. Awaana wakwe Eli wawiili wawakomiile, pansiizi nu Eli nye wafwiile.

E Samueli acakulolelaako iciziima kwesweswe. Wacitaanga iviziima nanti acakuti walolaanga awaantu waanji wakuciita iviintu iviwiipe. Nga wewe? Ungakolaanya e Samueli nu kutwaliliila ukuciita iviziima? Ndi waciita vyoo, ulileenga e Jehova na wakwasi wako ukuwa ni cimwemwe.

WAZYA MWE BAIBOLO WAKO

  • 1 Samueli 2:22-26; 3:1-21