Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 9

E Jeremiya Atalesiile Ukulaanda Pakwe Jehova

E Jeremiya Atalesiile Ukulaanda Pakwe Jehova

Amulanduci wuno awaantu wafuliziilwe e Jeremiya?

E Jehova wapususiizye e Jeremiya

Impiindi ziimwi, awaantu wakatuseeka nanti ukutufuliilwa nditukuwaneena pakwe Jehova. Coo cingaleenga ukuti tuloonde ukuleeka ukulaanda pakwe Leza. Wuzye nawewe ukateela uyivwa mu nziila ndi yoo?— E Baibolo ikatuneena pa mulumeendo wuumwi wino wakunziile Jehova, lelo wino kwasyaziile katicinye ukuti aleke ukulaanda pakwe weliwe. Iziina lyakwe waliinji we Jeremiya. Nomba leka tusambiliile naviinji pakwe weliwe.

Pano e Jeremiya waciliinji amulumeendo, e Jehova wamuneniile kuno wazipiziile ukusoceela awaantu ukuleka ukuciita iviintu iviwiipe. Coo camuwomeziile nkaninye Jeremiya, swinya wivwiile inteete. Waneniile Jehova ukuti: ‘Ntamanyiile ivyakuya mukulaanda, amuno ncili nemutiici.’ Lelo Jehova wamutoleleziile ati: ‘Utiivwa inteete, amuno nandi inkwaavwe.’

 Acino e Jeremiya watalisiile ukusoceela awaantu kuno ndi watalesiile ukuciita iviwiipe, e Leza waliinji nukuwasuunda. Wuzye ukwelengaanya kuno awaantu wacisiile vino e Jeremiya wawaneniile?— Watoleleela iceete. Wamusesiile swinya wamufuliziilwe nkaninye. Wamwi walondaanga nukumukomanye! Wuzye ukwelengaanya ukuti e Jeremiya wayivwiile wuuli?— Wivwiile inteete nukuti: ‘Ntalitela ndande pakwe Jehova nanti katicinye.’ Wuzye mucisinkanye walesiile?— Awe atalesiile, amuno wa kunziile Jehova nkaninye icakuti waposiilwe ukuleka ukulaanda pakwe weliwe. Awuli umulandu wuno Jehova nawe wacinjiliziile e Jeremiya amuno atalesiile ukulaanda peweliwe.

Kucakulolelaako, awoonsi wamwi awawiipe wasumbiziile e Jeremiya mucifuula icitaali muno mwaliinji amatiipa matupunye. Ataliinji nivyakuulya nanti amiinzi. Wawo awoonsi walondaanga ukuti e Jeremiya afwiile mulyanye mucifuula. Lelo pamulandu wakuti e Jehova wamwavwiizye, wapususiile!

Wuzye ungasambiliila caani kucakulolelaako cakwe Jeremiya?— Nanti acakuti impiindi ziimwi wivwaanga inteete, atalesiile ukulaanda pakwe Jehova. Nga cakuti walaanda pakwe Jehova, awaantu wangakuseeka nanti ukukufuliilwa. Coo cingakuleenga ukuti uwe ni nsooni nanti inteete. Lelo utazipiziile ukuleka ukulaanda pakwe Jehova. Alikwaavwa ndivino wavwiliziizye e Jeremiya.

WAZYA MWE BAIBOLO WAKO

  • Jeremiya 1:4-8; 20:7-9; 26:8-19, 24; 38:6-13