Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 6

E Davidi Ataliinji ni Nteete

E Davidi Ataliinji ni Nteete

Wuzye ungacita wuuli ndi wivwa inteete?— Pamwi ungaya kwe maama wako nanti kwe taata wako pakuti wakwaavwe. Lelo kuli nawinjinye wuumwi wino angakwaavwa. Wee awili uwamaaka nkaninye ukulusye uwili wensinye. Wuzye ungamumaanya wenye wee?— Molimonye, we Jehova Leza. Leka tulaande pa mulumeendo wacitiici wino walaandwa mwe Baibolo uwiziina lyakuti Davidi. E Davidi ataliinji ninteete amuno wamanyiile ukuti e Jehova wandi awamwaavwa lyonsinye.

Ukufuma impiindi yino Davidi waliinji amutiici awakwasi wakwe wamusambiliziizye ukukuunda e Jehova. Coo cavwiliziizye e Davidi ukukanaawa ninteete nanti acakuti iviintu vyakutiinya vyamuciticilaanga. Wamanyiile kuno e Jehova waliinji we Ciwuuza wakwe swinya aliwamwaavwa. Uwaanda wuumwi pano Davidi wacemaanga ing’onzi, iciimbwi icikuulu ciziile acisompoola yoonga nukusamaala! Ungamaanya cino Davidi wacisiile? Watitisiile iciimbwi nukucikooma na makasaavye. Nga swinya kwiziile e beele wino wasansiile ing’onzi, nawenye wamukomiile! Ukwelengaanya kuno weweni wino wavwiliziizye e Davidi?— Acisinkanye, waliinji we Jehova wino wamwavwiliziizye.

Kwaliinji impiindi yiinji yino Davidi waliinji amusiinge nkaninye. Pa kwe yoo impiindi awa Israeli walwisyanyaanga na waantu wo witwaangwa awa Filisiti. Umusilikaali wuumwi uwawa Filisiti waliinji amoonsi umutaali nkaninye, ipaaka! Iziina lyakwe waliinji we Goliati. Icimuuntunye coo catumfyaanga nkaninye e Jehova na wasilikaali wawa Israeli ukuti wiize walwe naaco. Lelo awa Israeli wonsinye wasayiile nkaninye ukuulwa nacolico. Pano Davidi wivwiile lyoo ilyaasi waneniile Goliati ati: ‘Nandi indwe nawewe! E Jehova wandi anjaavwe ukukuciimvya!’ Wuzye ukwelengaanya kuno Davidi waliinji amusiinge?— Watolelela iceete. Waliinji amusiinge nkaninye. Wuzye ungakuunda ukumaanya vino vyakonsilepenepo?

E Davidi wasenziile ileekeni lyakwe na mawe yasaano (5), nukuya mukuulwa nipaaka. Pano Goliati waweni vino e Davidi walolekaanga uwutiici, watalisiile ukumuseeka. Lelo Davidi wamuneniile ati: ‘Wiiza kwe nene nulupaanga, ukuwa nenji niza kwe wewe niziina lyakwe Jehovah!’ Apano wasenziile iliwe awika mwileekeni asamaliila kwe Goliati, apiika ukulungatiika kweweliwe. Iliwe lyayiile alyuuma pampuumi ye Goliati na po! Awe avino ipaaka lyaponile paansi nampu! Aliifwa napaponye! Pano awa Filisiti  waweni coo wasayiile nkaninye, icakuti wasamaziile wonsinye. Wuzye ukwelengaanya kuno acaani calenziile umulumeendo umutiici ndi vino Davidi ukuciimvya ipaaka?— Acisinkanye, e Jehova awino wamwavwiliziizye. Weni wawa na maaka nkaninye, ukuluusye na lyoo ipaaka.

E Davidi ataliinji ninteete amuno wamanyiile kuno e Jehova wandi amwaavwe

Wuzye ungasambiliila vyaani kwi lyaasi lino likulaanda pakwe Davidi?— Caziipa, twasambiliila ukuti e Jehova wawa na maaka nkaninye ukuluusye uwili wensinye, swinya we Ciwuuza wako. Fwandi impiindi iyili yonsinye yino wizawiivwa inteete, uyiize uyizuuke kuno e Jehova alikwaavwa ukuti uwe wemusinge!

WAZYA MWE BAIBOLO WAKO

  • Amalumbo 56:3, 4

  • 1 Samueli 17:20-54