Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICIPANDWA 5

Uzye Pano Kwalinji E Mulamba Weni Wivwile, Swinya Weweni Wino Ativwile?

Uzye Pano Kwalinji E Mulamba Weni Wivwile, Swinya Weweni Wino Ativwile?

Awavule mu manda ya kwe Nowa wacitanga iviwipe. Intaliko 6:5

E Adamu nu Eva walinji na wana, na wantu munsi wavuzile. Mukupita kwa mpindi, awangeli wamwi walemenkine nu Satana mu kupondocela Leza.

Wizile munsi moo, apano awazwala imiwili ya wuntu apo awatwala awanaci. Awanaci wakwasile awana awonsi awakulu, awamaka.

Insi izuzilemo na wantu wano wacitanga iviwipe. E Baibolo ikati: “Uluwembu lwa wantu lwakulisya mu nsi swinya alola kuno na melenganyo ya myezo yawo yalandalila ukuwipa amanda yonsi.”

 E Nowa wapanzile uwato, amuno wivwizile Leza. Intaliko 6:13, 14, 18, 19, 22

E Nowa walinji amuntu umuzima. E Yehova wamunenile ukuti aliyonona awantu awawipe kwe mulamba.

E Leza wanenile Nowa ati apange uwato, nu kwinjizyamo ulupwa lwakwe ni misango yonsi iya nyama.

E Nowa wasosile awantu ukuti kuliwa e Mulamba, nomba wativwizile. Wamwi wamusekanga; wamwi wamupasiile.

Pano Nowa wamazile ukupanga uwato, winjizizyemo inyama.