Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 9

Uzye Ungacita Wuli Pakuti Mulupwa Lwako Muwe Icimwemwe?

Uzye Ungacita Wuli Pakuti Mulupwa Lwako Muwe Icimwemwe?

1. Nga acani cino ukutwalana icete kukaletela icimwemwe mu lupwa?

Ilyasi lizima likafuma kwe Yehova, e Leza wa cimwemwe, acino akalonda indupwa ukuwa ni cimwemwe. (1 Timoti 1:11) Awino watalisile itwala. Ukutwala icete kwacindama amuno kukaleta icimwemwe mulupwa na wananye wakakulila palupwa ulwa kuti lwawa ululemenkane.

Uzye e Leza akati wuli pitwala? Akalonda ukuti umwanaci nu monsi ndi watwalananye lyo ampela kusi ukulekana. Awina Klistu wazipizile ukukonka amasundo ayitwala aya kuno wikala. (Luka 2:1, 4, 5) E Yehova akalonda umulume nu muci ukuwa awacisinka. (Waheberi 13:4) Wapata ukulekana. (Malakayi 2:16) Kweni wazumilizya Awina Klistu ukulekana nu kutwala nanti ukutwalwa ndi wakwakwe wacita ucilende.—Wazya Mateyu 19:3-6, 9.

2. Uzye umulume nu muci wazipizile ukwikala wuli mulupwa?

E Yehova welewuzile umonsi nu mwanaci ukuti wakwavwana mu kuwomba ivintu ponga mulupwa. (Intaliko 2:18) Pano umonsi awili umutwe wa lupwa azipizile ukupekanizya ulupwa lwakwe vyo vikulondekwa swinya nu kuwasambilizya pe Leza. Azipizile ukukunda umuci ukulusya vino wayikunda. Umulume nu muci wakasi wakundane nu kupana umucinzi. Ndi umulume nu muci wakulonda ukuwa ni cimwemwe mulupwa, wazipizile ukusambilila ukutetelana amuno watasililicila.—Wazya Waefeso 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Peter 3:7.

 3. Uzye ungafuma kwe wakwako ndi kwawa intazi?

Ndi mwawa intazi mwi twala, umulume nu muci wazipizile ukulanjizyana ulukundo. (1 Wakorinte 13:4, 5) E Baibolo asizumilizya ukuwonvya ukulekana ngati anzila yakumalilamo intazi zino zyazeka mwi twala.—Wazya 1 Wakorinte 7:10-13.

4. Uzye Leza akalonda ukuti awana wawe wuli?

E Yehova akalonda uwe ni cimwemwe. Akakunena amasundo aya kuti ndi wayakonka ungawa ni cimwemwe. Akalonda uwakwivwila amasundo yano yakafuma ku wakwasi wako, amo weni awasongo swinya wamanya ivivule. (Wakolose 3:20) E Yehova akalonda uwayitopwa pa kuwombela weliwe nu Mwana wakwe.—Wazya Ekawizya 11:9–12:1; Mateyu 19:13-15; 21:15, 16.

5. Mwe wakwasi, mungacita wuli pa kuti awana winu wawe ni cimwemwe?

Awakwasi wakalondeka ukuwombesya pa kuti wavwambile awana wawo ivyakulya, umwa kwikala ni vizwalo. (1 Timoti 5:8) Lelo ndi wakulonda ukuti awana wawe ni cimwemwe, wazipizile ukuwasambilizya ukukunda Leza nu kumwivwila. (Waefeso 6:4) Imikalile yinu ndi ikulanjizya ukuti mwakunda Leza na wananye avyo wangawa. Ndi mukuwonvya Baibolo pa kusunda awana, walisambilila ukwelenganya ivizima.—Wazya Amasundo 6:4-7; Imilumbe 22:6.

Awana wakakwivwa icete nga mwawawanzya, lelo wakalondeka ukuwalunjika nu kuwasunda. Isundo lya musango wo-o likacinjilila awana kuvintu vino vingawaletela intazi. (Imilumbe 22:15) Nomba pa kusunda awana, awakwasi wasilondeka ukuwa awakalale.—Wazya Wakolose 3:21.

Inte Zyakwe Yehova zyawalika amabuku amavule yano yangavwilizya awakwasi na wana. Ya-a amabuku pa kuwalika, wakawonvya Baibolo.—Wazya Amalumbo 19:7, 11.