Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 4

Uzye E Yesu Klistu Weweni?

Uzye E Yesu Klistu Weweni?

1. Uzye uwumi we Yesu, watalisile wuli?

Amiweleci yino yalenzile ukuti awantu wapalama kwe Yesu?—MATEYU 11:29; MARKO 10:13-16.

E Yesu walinji amungeli kupela pano atani ayize munsi. E Yesu wenganye nsu, awino akatela ayikala kupela, kutawa umuntu uwiliwensi wino watela ayikala kupela. (Yohani 8:23) E Leza watalicizile ukwelewula Yesu swinya e Yesunye wawonvile nu Leza pa kwelewula ivintu vyonsi. E Leza pa kwelewula Yesu, wamwelewuzile wenganye ukwasowa nu wakumwavwa, acino wakati e Yesu, a Mwana wenganye uwe Leza. (Yohani 1:14) E Leza wawonvizye e Yesu ukumuvwanjilako, acino Baibolo akati a Lizwi lyakwe Leza.—Wazya Imilumbe 8:22, 23, 30; Wakolose 1:15, 16.

2. Nga acani cino Yesu wizizile munsi?

E Leza, pakutuma umwana wakwe munsi, wasenzile uwumi wamwana wakwe kwi yulu awuwika muwula mwe Mariya; we-e walinji we mwali umuYuda. Acino e Yesu atalinji nu yisi umuntu. (Luka 1:30-35) E Yesu wizile munsi (1) mukusambilizya icisinka pe Leza, (2) mukutulanjizya vino tungacita ukulonda kwakwe Leza nanti citale wulinye, (3) mukupa uwumi wakwe “kukutula awavule.”—Wazya Mateyu 20:28.

3. Nga acani cino tukalondela katuula?

E katuula akalondekwa pa kuti wino ateli nu kufwa atuulwe. (Ukufuma 21:29, 30) Ukulonda kwakwe Leza pakutalika kwalinji akuti awantu watawafwa swinya watakota. Tungasinincizya wuli pe co-o? E Leza wanenile Adamu ukuti ndi wawembuka, alifwa. Fwandi tungati e Adamu nge atawembusile,  nge atafwa. (Intaliko 2:16, 17; 5:5) Baibolo akati e Adamu walesile imfwa pano wawembusile. Acino awana wonsi awakwe Adamu, wakwasilwe nu luwembu swinya wakafwa. Aco fwandi tukalondela katuula pa kuti tupusuke kumfwa.—Wazya Waroma 5:12; 6:23.

Weweni wino walinji namaka yakuluwula awantu ku mfwa? Umuntu ndi wafwa lyo walipila icilambu ca luwembu lwakwe ampela. Umuntu wino atasililicila atangaluwule umuntu muwuye ku luwembu.—Wazya Amalumbo 49:7-9.

4. Nga acani cino Yesu wafwizile?

E Yesu atalinji ndivyo sweswe, walinji amusililicile. Acino atafwizile amawembuko yakwe, amuno atalinji nu luwembu nanti longanye. Wafwizile amawembuko ya wantu wanji. E Leza walanjilizizye ulukundo lwakwe luno lwayiwela pa kutuma umwana wakwe ukuti ayize atufwile. Swinya e Yesu, walanjizizye ulukundo lwakwe kwe sweswe pano wivwizile e Yisi, azumila ukupa uwumi wakwe pa mulandu wa mawembu yitu.—Wazya Yohani 3:16; Waroma 5:18, 19.

5. Uzye e Yesu akucita cani nomba pa-a?

Pano Yesu walinji munsi, wapozizye awalwale, wazyulupuzile awafwe, nu kwavwa awantu wano walinji ni ntazi. E Yesu walanjizizye vino aliwombela awantu awalungamane mu Wufumu wakwe Leza. (Mateyu 15:30, 31; Yohani 5:28) Pano Yesu wafwile, e Leza wamuzyulupuzile awa umungeli swinya. (1 Peter 3:18) E Yesu walindilizile kwi kasa lyakwe ndiilo, mpaka Yehova amupa amaka ya kuteka insi yonsi. (Waheberi 10:12, 13) Nomba lyo-o, e Yesu a Mfumu mwiyulu, na wasambi wakwe wakuwizya ilandwe lizima ilya kuti wenye we-e a Mfumu.—Wazya Daniel 7:13, 14; Mateyu 24:14.

Nombanye lyo-o, e Yesu aliwonvya amaka yakwe aya Wufumu ukumala uwuyinvi wonsinye na wantunye wano wakaleta uwuyinvi. Wonsinye wano wasuwila mwe Yesu, wano wakamwivwila, waliyitopwa uwumi mu paradaise munsi.—Wazya Amalumbo 37:9-11.