Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 8

Nga Acani Cino Leza Walecela Uwuwipe nu Uwuyinvi Ukuya Inkolelo?

Nga Acani Cino Leza Walecela Uwuwipe nu Uwuyinvi Ukuya Inkolelo?

1. Ngu uwuwipe watalisile wuli?

Impindi yino e Leza waleka awantu ukuti waiteke yalanjilizya ukuti awantu wapotwa ukumala intazi

Uwuwipe watalisile munsi pano e Satana wawifile uwufi wakutalicila. Akali, Satana walinji amungeli umusililicile, nomba atatwalilizile ukuwa mu cisinka. (Yohani 8:44) Walondanga awantu wapepa weliwe ndi vino wapepanga e Leza. E Satana wawifile uwufi ku mwanaci wakutalicila Eva, nu kumulambilizya ukuti awakwivwila weliwe ukulusya ukwivwila Leza. E Adamu nawe ativwizile Leza ndivyo Eva. Ukusola kwakwe Adamu kwaleta uwuyinvi ni mfwa.—Wazya Intaliko 3:1-6, 19.

Pano Satana wanenile Eva ukuti atakwivwila Leza, yo-o yalinji antaliko yakupondocela uwutunguluzi wakwe Leza, nanti insambu zyakwe Leza e Tengenene, izya kuteka insi yonsi. Awantu awavule waisanzya kwe Satana, wasilonda uwutunguluzi wakwe Leza. Acino, e Satana wawa e kateka wansi.—Wazya Yohani 14:30; 1 Yohani 5:19.

2. Uzye vino Leza welewuzile vitalinji icete?

Imilimo yakwe Leza yonsinye yawa ayisililicile. Awantu na wangeli wano Leza welewuzile walinji na maka yakwivwila Leza ukwasowa ukuluvyanya. (Amasundo 32:4, 5) E Leza watwelewula na maka ya kusola ukucita iviwipe nanti ivizima. Amaka ya-a ayano yakaleka atulanjizya ndi twatemwa Leza.—Wazya Jemusi 1:13-15; 1 Yohani 5:3.

3. Nga acani cino Leza walecela uwuyinvi ukufika ni lelo?

Ukufuma pano e Adamu nu Eva wapondocezile uwutunguluzi wakwe Leza ukufika ni lelo, Yehova waleka ucipondoka wowo ukuwako. Mo cani? Pakuti alanjizye ukuti umuntu atanga aiteke icete ukwasowa weliwe. (Ekawizya 7:29; 8:9) Papita imyaka 6,000 ukufuma pano Leza welewuzile  Adamu. Mu myaka yo-o, calolekanye ukuti awantu watanga waiteke. Wakateka wavilwa ukumala inkondo, uwukomi, ulufyengo nanti indwala.—Wazya Jeremiya 10:23; Waroma 9:17.

Uwufumu wakwe Leza wutawa nge awamuntu amuno wano wasuwila mwenemo wakazanamo uwuzima. (Ayizeya 48:17, 18) Nombanye lyo-o, e Yehova alimongolanya amauteko yawantu yonsinye. Munsi mulisyalavye wano walisola uwutunguluzi wakwe Leza.—Ayizeya 11:9.—Wazya Daniel 2:44.

4. Uzye ukutepwa kwakwe Leza kwatupa ulongoci?

E Satana watili kutawa nanti wumwi wino akawombela Yehova apavye, nkandivye nga nawenye akuzana mwenemo cimwi. Uzye ungakunda ukulanjizya ukuti wo-o, awufi? Ungalanjizya! Ukutepwa kwakwe Leza kukatupa ulongo ulwa kulanjizya ndi tukalonda uwutunguluzi wakwe Leza nanti uwa wantu. Ukusola kwitu kukalolecela mu mikalile yitu.—Wazya Job 1:8-12; Imilumbe 27:11.

5. Tungalanjizya wuli ukuti twasola e Leza ukuwa e Kateka witu?

Vino tukasola vikalanjilizya nga tukalonda Leza ukuti awe e Kateka witu nanti poole

Tungasola e Leza ukuwa e Kateka witu ndi tukulanjizya mu miwele yitu ukuti tukuwonvya vino tukusambilila mwe Baibolo. (Yohani 4:23) Tungalanjizya ukuti twakana Satana ukututeka ndi tusakuyisanzya mu vikanza vya munsi ni nkondo ndivino Yesu atayisanzizyemo.—Wazya Yohani 17:14.

E Satana akawonvya amaka yakwe kukuwomelezya imiwele miwipe. Ndi twakana imiwele miwipe, wamwi pa viwuza vitu na walupwa witunye wangatuseka nanti ukutulesya. (1 Peter 4:3, 4) Acino fwandi tuzipizile ukusola. Uzye twasi tuwasola iviwuza vino vyakunda Leza? Uzye twandi tuwakwivwila amasundo ayazima yano Leza walukundo watupa? Ndi twawomba wo-o, lyo twalanjizya ukuti e Satana wawifile uwufi pano walanzile ukuti umuntu nga kuyimba atangawombele Leza.—Wazya 1 Wakorinte 6:9, 10; 15:33.

Ulukundo luno Leza wawa nalo pa wantu lukasimicizya ukuti fwandi uwuwipe nu wuyinvi vilisila. Wonsi wano imiwele yawo ikalanjizya ukuti wakasuwila vyo-o, waliyitopwa uwumi wa pe munsi.—Wazya Yohani 3:16.