Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 3

Uzye Acisinka Ukuti Ilyasi Lizima Likafuma kwe Leza?

Uzye Acisinka Ukuti Ilyasi Lizima Likafuma kwe Leza?

1. Uzye umweneco wa mazwi yano yawa mwe Baibolo weweni?

Ilyasi lizima ilyakuti awantu waliyikala pe na pe munsi lyalembwa mwe Baibolo. (Amalumbo 37:29) Mwe Baibolo mwawa amabuku 66. Pakulemba amabuku ya-a, Leza wawonvizye awonsi awacisinka 40. Kali, mupipi ni myaka 3,500, e Mose walenvile amabuku yakutalicila 5. E Yohani umutumwa, awino walenvile ibuku lyakulecelezya. Pano walenvile ibuku lyo-o, papita imyaka 1,900. Uzye amazwi yano yalembwa mwe Baibolo ayeweni? E Leza wawonvizye umuzimu uwutele pa kuvwanga na wakalemba we Baibolo. (2 Samueli 23:2) Walenvile amelenganyo yakwe Leza asamelenganyo yawo. Acino tungati umweneco wa mazwi yano yawa mwe Baibolo, we Yehova.—Wazya 2 Timoti 3:16; 2 Peter 1:20, 21.

2. Uzye tungasinincizya wuli ukuti e Baibolo awacisinka?

Twamanya kuno e Leza awili umweneco wakwe Baibolo amuno akalandila lyankani ivyakunkolelo. Kutawa wino angalandila lyankani ivyakunkolelo. (Joshua 23:14) E Leza Uwamaka Yonsi umutupu, awino angamanya ivyakunkolelo.—Wazya Ayizeya 42:9; 46:10.

E Baibolo wayiwela, vyo-o avino ibuku lino lyafuma kwe Leza likasi liwe. E Baibolo walembwa mu ndimi invule swinya awantu awavule wawa nu Baibolo. Nanti e Baibolo walenvilwe kalinye, akazumilizyanya nu sayansi. Awonsi awacisinka 40 wano walenvile kweneko wazumilizyanya mwe vino walembanga. Ndi twalola vino Baibolo walanda pa lukundo, tutanga tuvwilike ukuti umweneco wakwe Baibolo we Leza. Swinya e Baibolo wawa na maka ayakupilula imikalile yawantu ukuti yiwe amikalile iyizima. Vyo-o  ivisinka vikasinincizya ukuti e Baibolo a Lizwi lyakwe Leza.—Wazya 1 Watesalonika 2:13.

3. Uzye mwe Baibolo mwawa vyani?

E Baibolo akalanda pi lyasi lizima ilya kuti e Leza mu lukundo lwakwe, akatulondela ivizima. Amawaliko yalondolola vino isyuko lya kwikala uwumi mwe paradaise lyasovile. Isyukonye lyo-o, lyasovile pano awantu watani wazimbe mu paradaise. Amawalikonye yakalondolola vino e paradaise aliwako swinya.—Wazya Ukuwumbulika 21:4, 5.

Mwizwi lyakwe Leza mwawa amasundo yano yangatwavwa ukuwa na mano. Swinya e Baibolo wawa na malyasi amakali yano yakalanda pe vino e Leza wawonvile na wantu. Amalyasi ya-a yangatusambilizya pe vino Leza wawa. Acino fwandi, e Baibolo angakwavwa ukumanya Leza. Akalanda pa vino ungawa we ciwuza cakwe Leza.—Wazya Amalumbo 19:7, 11; Jemusi 2:23; 4:8.

4. Uzye ungivwicisya wuli e Baibolo?

Ka-a kalibuku kangakwavwa ukwivwicisya e Baibolo ukuwonvya inzila iyili yonga ndi yino Yesu wawonvizye. Wawazyanga amawaliko nu kulondolola vino yasulanga.—Wazya Luka 24:27, 45.

Kutawa nanti vimwinye munsi vino vingatuwomelezya ukulusya ilyasi lizima ilyakwe Leza. Nanti ciwe wo-o, awantu wamwi wasikonka ivya mwe Baibolo. Wamwi, wakafulwa ndi wivwa ilyasi lizima ilya mwe Baibolo. Co-o citazipile ukukusakamika amuno ngu kulonda ukwikala pe na pe ukasi umanye Leza.—Wazya Yohani 17:3.