Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ISAMBILILO 5

Uzye Leza Walondanga Ukuti Insi Yiwe Wuli?

Uzye Leza Walondanga Ukuti Insi Yiwe Wuli?

1. Acani cino e Leza welewuzile insi?

E Yehova welewuzile insi ukuti awantu wikale mwenemo. Acino insi akaya kitu. Fwandi, awakwasi witu, Adamu nu Eva wawelewuzile ukuti wakwikala munsi asa kwiyulu poole, amo lyo welewula kali awangeli awakwikala kwiyulu. (Job 38:4, 7) Lelo, Leza wawisile Adamu mu ncende iyizima nkaninkaninye, e paradaise mu calo ce Edeni. (Intaliko 2:15-17) E Yehova wapile Adamu na wana wakwe isuwilo lya kuyitopwa munsi pe na pe.—Wazya Amalumbo 37:29; 115:16.

Pa kutalika, e paradaise walinjivye mu calo ce Edeni. Adamu nu Eva walinji nu kwizuzya insi na wana wawo. Walinji nu kupilula insi yonsi yiwe paradaise. (Intaliko 1:28) Insi italitela yononwe, amuno insi akaya ka wantu pe na pe.—Wazya Amalumbo 104:5.

2. Acani cino insi itawela paradaise pa mpindi yo-o?

Mo Adamu nu Eva wativwizile Leza, Yehova wawawinzile mu calo. Yo-o yalinji ampelelecezyo yakwe paradaise, swinya kutawa umuntu nanti wumwi wino akatela anyosya paradaise. E Baibolo akati munsi mwizula awawembu.—Job 9:24.—Wazya Intaliko 3:23, 24.

Uzye e Yehova wiwililako kwe vino walondanga ukuti insi yiwe pa kutalika? Awe! Wawa na maka yonsi swinya atanga apotwe ukucita icili consinye. (Ayizeya 45:18) Alinyosya umutundu wa wantu vino walinji nukuwa pakutalika.—Wazya Amalumbo 37:11, 34.

3. Uzye e Paradaise aliwa kweneko swinya?

Insi yiliwa paradaise pano Yesu aliwateka. Pe Armagedoni, e Yesu alitungulula awangeli wakwe Leza apano wize wonone wonsi wano wakakana Leza. Apo e Yesu alinyepa Satana pa  myaka 1,000. Awantu wakwe Leza wataliyononwa amuno e Yesu aliwacinjilila nu kuwatungulula. Waliyitopwa ukwikala uwumi wa muyayaya mwe Paradaise munonye munsi.—Wazya Ukuwumbulika 20:1-3; 21:3, 4.

4. Uzye uwuyinvi ulisila mpindici?

Uzye e Leza alimala uwuwipe munsi mpindici? E Yesu walanzile pa cimanyilo cino cilisontelela ukuti impelelecezyo ili mupipi. Imiwele ino ili munsi amanda ya-a, ndi yatwalilila kusi wino angapusuka. Swinya ikulanjilizyanye ukuti ya-a, amanda ya mpelelecezyo.—Wazya Mateyu 24:3, 7-14, 21, 22.

E Yesu aliteka insi pa myaka 1,000, yo-o ayili mpindi yo alimala uwuyinvi wonsinye pyu. (Ayizeya 9:6, 7; 11:9) E Yesu aliwa Imfumu kwiyulu, swinya aliwa e Simapepo Songo. Acino alimala uluwembu lwa wantu wonsi wano wakunda Leza. Aco e Leza aliwonvya e Yesu ukufumyapo indwala, uwukote ni mfwa.—Wazya Ayizeya 25:8; 33:24.

5. A waweni wano waliikala mu Paradaise?

Ku Ng’anda ya Wufumu ulizana awantu wano wakunda Leza swinya wakalonda ukusambilila vino wangamusecelezya

Awantu wano wakakwivwila Leza waliikala mu Paradaise. (1 Yohani 2:17) E Yesu watuma awasambilizi wakwe ukuvwambilizya awatekane nu kuwasambilizya vino wangawa iviwuza vyakwe Leza. Amanda ya-a, e Yehova akusambilizya imintapendwa ya wantu vino waliikala pano insi iliwa Paradaise. (Zefaniya 2:3) Ku Ng’anda zya Wufumu izya Nte Zyakwe Yehova, awantu wano watwalana wakasambilila vyo wangikala icete mu ndupwa na vino wangakuzya icete awana wawo. Awana na wakwasi wakapepela ponga nu kusambilila vino wangaitopwa mu mazwi yakwe Leza.—Wazya Mika 4:1-4.