Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICIWUZYO 9

Uzye Mfwile Ukusuwila Mukuti Ivintu Vyapilusile vye?

Uzye Mfwile Ukusuwila Mukuti Ivintu Vyapilusile vye?

CINO UFWILE UKUMANYA ACAKUTI

Nga cakuti molimonye ivintu vizile aviwako vye ukwasowa Kelewula, lyo uwumi awavye. Lelo nga cakuti ivintu vyelewuzilwe vye, lyo tungazana ivyasuko ku mawuzyo yapa wumi na pe vino ivintu viliwa kunkolelo.

UZYE UNGACITA WULI?

Yelenganya vino vikucitika: Ukufuma ku nsizi e Alex wamanya ukuti e Leza awino welewuzile vyonsinye. Nomba ilelo umusambilizya tewawasambilizya ukuti ivintu vyapilusile vye, nu kuti wasayansi wavwambilizya nu kuzana ivisinka vino vikalanjilila ukuti kutawa wino wavyelewula, co-o camuvulunganya amano. E Alex asakulonda ukuti awawuye wamusule. Welenganya ukuti ‘nga cakuti wa sayansi wazana kuno ivintu vyapilusile vye, nga nene nakanila pi?’

Uzye nga walinji we Alex, wanga uzumile ukuti ivintu vyapilusile vye pa mulandu wakuti avino ama buuku yakalanda?

TEYELENGANYA!

Wano wazumila mwe Leza na wano wazumila mukuti ivintu vyapilusile vye, wonsinye wakasamalila ukulanda vino wazumilamo ukulusye ukulanda cino calenga ukuti wazumilemo.

  • Wamwi wazumila ukuti ivintu vyonsinye vyelewuzilwe vye, pa mulandu wakuti avino wawasambilizya ku calici.

  • Wamwi wazumila ukuti ivintu vyapilusile vye, pa mulandu wakuti avino wawasambilizya ku sukulu.

 AMAWUZYO 6 YANO UFWILE UKWELENGANYAPO

E Baibolo ikati: “Ing’anda yonsinye ikazengwa nu muntu wumwi, acaleka we Leza wino welewula ivintu vyonsi.” (Waheberi 3:4) Uzye tufwile ukusuwila co-o icisinka?

Ukulanda ukuti kutawa e Kelewula wa vintu vyonsinye, kwawa ngati akulanda ukuti kutawa wino wazenzile yo-o ing’anda.

WAMWI WAMANYA UKUTI: Ivintu vyonsinye mu nsi na mwi yulu vizile aviwako pa mulandu wa kupunta kumwi ukukulu nkaninye.

1. Nomba weweni nanti acani cino calenzile ukuti kuwe ukupunta?

2. Uzye ungasuwila ukuti ivintu vyonsinye vizile aviwako vye ivyeneco nanti kwalinji wino wavyelewuzile?

WAMWI WAMANYA UKUTI: Awantu wafumile ku vinyama.

3. Kucakulolelako, nga cakuti awantu wafumile kwe kolwe, amulandu ci wuno awantu na wakolwe wapusanila imyelenganizizye?

4. Acani cino calenga ukuti nu tuntu twawumi ututicinye tupangwe mu cizungusyo?

WAMWI WAMANYA UKUTI: Kwawa ivisinka vino vikalanjizya ukuti ivintu vyapilusile vye

5. Uzye wino akalanda wo-o, wasinincizya ukuti ivintu vyapilusile vye ivyeneco?

6. Awantu wanga wano wazumila ukuti ivintu vyapilusile vye pamulandu wakuti wawanena kuno avino awantu awasambilile wasuwila?

“Nga cakuti ukupita mu mpanga apano wazana aka ng’anda ka mapulanga akazima nkaninye, uzye ungelenganya ukuti: ‘Amapulanga yayitantikanga vye ayeneco pakuti kawe wo-o?’ Awe asavino ungelenganya! Amuno ing’anda yitanga iyizenge iyeneco. Nga cakuti ivya musango wo-o vitanga vicitike, amulandu ci wuno tufwile ukusuwila ukuti ivintu vyonsinye munsi na mwi yulu vyayipanzile vye ivyeneco?”—Julia.

“Tuti wumwi wakunena ukuti kwalinji ukupunta kwa vintu pa cende pano wakapulintila ivintu icakuti e inki yasampucizile ku ciwumba na mumusonje wacikulwa icakuti nu dikishonari yapangwa. Uzye ungasuwila ukuti vino akukunena avya cisinka?”—Gwen.

 AMULANDU CI WUNO UFWILE UKUSUWILA UKUTI E LEZA AKUNO WAWA?

E Baibolo ikalanda ukuti ufwile ukuwomvya “amaka yakwelenganya.” (Waroma 12:1 NWT) Co-o cikusula kuno utafwile ukusuwila ukuti e Leza akuno wawa pa mulandu wakuti

  • AVINO UKALOLA (Nkalola ngati kufwile kwawa wumwi uwamaka)

  • AVINO AWAVULE WAZUMILAMO (Kuno nkakwikala awavule wakapepa)

  • AVINO WANJI WAKAKUPATICIZYA (Awakwasi wanena ukuti kwawa Leza acino pasi navino ningacita)

Lelo, ufwile ukumanya imilandu yino yalenga ukuti usuwile wowo.

“Nga indi mu kilasi nkuteyelezya ku musambilizya pano akulanda vino umuwili wa muntu wukawomba, cikalenga ntati navwilika nanti katicinye ukuti e Leza akuno wawa. Ivyawi vyonsi vino vyawa mu muwili ukutalika pa cikulu ukufika kukatici vikawomba imilimo iyipusanepusane, ilivule vikawomba ukwasowa nu kuti tumanye. Ukwasowa nu kuvwilika vino umuwili wamuntu wapangwa vikazungusya!”—Teresa.

“Nga nalola cino wazenga icitali, iciwato icikulu, nanti e motoka nkayiwuzya ukuti, ‘nga weweni wino wapanzile conyeco?’ Pakuti e motoka yipangwe, cikalondeka umuntu wino wacenjela sana mu vyakupangapanga, amuno yikapangwa nu tuvyela utuvule tuno tukawombela ponga pakuti yipite. Nga cakuti umuntu akapanga e motoka, lyo nasweswenye kuli wino watupanga.”—Richard.

“Nga nasambilila sana e sayansi apano nkasinincizya ukuti kwawa wino welewula ivintu vyonsinye. . . . Cikampepucila ukusuwila ukuti e Leza akuno wawa ukulusye ‘ukuzumila’ ukuti kutawa Kelewula.”—Anthony.

YELENGANYA PE CO-O

Cingatenga wa sayantisiti wasumba imyaka imivule ukuvwambilizya ivisinka pe vino wakalanda ukuti ivintu vyapilusile vye, wapotwa ukuzana icisinka cino wonsinye wangazumilizyanya. Nga cakuti wasayantisiti wano awantu wakalola ukuti wasambilila nkaninye wapotwa ukuzana ivisinka vino vingalenga wazumilizyanye, uzye cingawipa ngacakuti wakana ukusuwila co-o icisambilizyo?