Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICIPYA 6

Umwana Akacinja Icupo

Umwana Akacinja Icupo

“Ikwata acawila cino cikafuma kwe Yehova”—Amalumbo 127:3

Umwana ndi wakwatwa, umulume nu muci wakatemwa nkaninye icakuti mungavilwa nu kulondolola. Kweni cikaleta insansa ukuleela e katoote, lelo mungazana kuno impindi na maka yinu vikusilila kukusakamala umwana. Mungapootwa ukulaala utuulo nu kutonta sana swinya mungavilwa nu kwivwana mwi twala linu. Acino fwandi mwensi mwewili muzipizile ukwivwana ivyakusakamala umwana nu kusunjilila itwala linu. Uzye e Baibolo ingamyavwa wuuli ukucita wo-wo?

 1 MANYANI UKUTI ITWALA LIKAPILUKA NDI MWAWA NU MWANA

VINO BAIBOLO IKALANDA: ‘Ulukundo lukazizimicizya swinya luli ni nkumbu. Mu lukundo mutawa ukuyikunda nanti akusamalila ukuvitwa.’ (1 Wakorinte 13:4, 5) Umwanaci ndi wakwata umwana, akuno akawika amano. Lelo mwe waci, mutakweyamila mbali, muwawika mano na kwe wakwinu. Ndi muli nu luse nu kutekanya mulikundana swinya muliwasakamala umwana winu ponga.

Mwe walume, ewakwinu wandi awasumba impindi iyikulu ukusakamala umwana. Acino mwamulangulucilako, e Baibolo ikati: “Namwenye mwe walume ikalanji nawawakwinu icete.” (1 Peter 3:7) Impindi invule angakwivwa sana ukutoonta, ukusakamikwa nu wulanda. Manda yamwi angamifulilwa lelo mwamyalalavye, amuno e Baibolo ikalanda ukuti: “Ecimyamya wawa na mano.” (Imilumbe 14:29) Mwakwiluka vino ewakwinu akulonda swinya mwaikundila ukumwavwa. E Baibolo ikatusambilizya ukuti: “Acizima ukutontelela ukulusye ukuwombela amaka.”—Imilumbe 16:32.

IVYAKUCIITA:

  • Wayisi: Nanti wungawa awusikunye, mwakwavwilizya ewakwinu ukusakamala umwana swinya mwasumba impindi iyikulu ponga ne wakwinu nu mwana

  • Wanyina: Mutakaana ewakwinu nga akulonda ukumyavwako umwana. Nanti atamanyile ivyakumuleela, mutakalipa. Lelo mwamusambilizya ivyakuciita

 2 MWACITA VINO VINGALENGA ITWALA LINU UKUZIPILAKO

VINO BAIBOLO IKALANDA: “Wali amuwili wonga.”(Intaliko 2:24) Nanti mwakwata umwananye, mwakwizuka kuno muli “umuwili wonga” ne wakwinu. Mwawombesya pakuti mwacita vino vingalenga itwala linu ukuzipilako.

Mwe waci,lyonsinye mwasalifya vino ewakwinu akamyavwilizya. Mwalanda amazwi amazima amuno “amazwi ya muntu wamano yangapozya inkonko.” (Imilumbe 12:18) Namwe mwe walume, lyonsinye mwalanjizya vino mwakunda ewakwinu navino mwamucindika. Mwamuwanzya nu kumusalifya sana pevino akasakamala ulupwa lwinu.—Imilumbe 31:10, 28

Muzipizile ukucita vino vingasecelesya wanji ukucila ukucita ivyakuyisecelesya. E Baibolo ikati: “Ale umuntu wumwi atize awalonda ivya palwakwe vino vingamusecelesya wenganye, ukuwa nkandi vino vingasecelesya nawanji”. (1 Wakorinte 10:24) Mwacitila wakwinu ivintu ivizima. Mwakwata ni mpindi yakuwa vye mwewili. Mwamusalifya nga wacita ivizima, swinya mwateyelezya sana nu kuwikako amano ndi akulanda. Nga ciza mukupanga itwala, mutakwimaana. Nanti we Baibolo nye ikati: Mutize muwalesyanya, suka ndimwatela mwazumilizyanya.” (1 Wakorinte 7:3-5) Lanzyanyani mwewili ukufuma pansi ya mwezo winu pe wo-o umulandu. Itwala linu lilizipilako ndi mukulanzyanya nu kwivwana.

IVYAKUCIITA:

  • Mwakwata impindi iya kuwavye mwe wili

  • Mwacitilako e wakwinu utuntu tumwi utwa kulanjizya ukuti mwamukunda, utukole ukumukalilako ka switi, ukumunenako utumazwi twa citemwiko

 3 SAMBILIZYANI UMWANA WINU

VINO BAIBOLO IKALANDA: “Ukufumilila uwutici wako wamanya amazwi matele yano yangakupa amano nga uyize utulwe.” (2 Timoti 3:15) Mwalanzyanya lyankani vino muliwasambilizya umwana winu. Mutize muwakwelenganya ukuti acili amunya atanga asambilile. E Leza welewula umuntu mucizungusyo, icakuti nanti atani akwatwenye angasambilila. Pano acili ali mwifumo angivwa izwi linu nu kumanya nga mufuzilwe nanti mutemilwe. Uzye apinye pano mungatalicila ukumusambilizya? Pano acili akanya. Mwamuwazizya nanti atamanyile vino cikusuula. Mutalola ngati mukwizya, ndi wakula alikunda sana ukuwazya.

Mwasambilizya umwana winu amazwi ya kwe Leza, mutakwelenganya ukuti amutici, pasi vino angivwa. Nga mukupepa kwe Yehova, mwaleka nawe awakwivwako. (Amasundo 11:19) Ndi mukwizya. mwalanda na pevino Leza welewula. (Amalumbo 78:3,4) Mwe wakwasi, ndi mwakunda Yehova nu mwana winunye alimukunda.

IVYAKUCIITA:

  • Lengani e Yehova ukuti amipe amano yakusambilizizyamo umwana winu

  • Mwanyocezyapo imiku imivule vino mukulonda umwana winu amanye