Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICIPYA 9

Mwapepa Yehova Ponga nu Lupwa

Mwapepa Yehova Ponga nu Lupwa

“Muwafukama kwakwe Leza wino welewuzile iyulu ninsi.”—Ukuwumbulika 14:7

Vino musambilizile mwe broshuwa yo-o, vikulanjizya ukuti mwe Baibolo mwawa ivisinka ivivule vino vingamyavwa ponga nu lupwa lwinu. E Yehova akalonda ukuti mwakwikala ni nsansa. Ndi mwakolezya ukupepa Yehova, walaya ukuti, “aliwonjelezya vyonsinye” vino mukulonda. (Mateyu 6:33) Akalonda sana ukuti muwe iviwuza vyakwe. Acino mwawombesya ukucita vino vingawomya wuciwuza winu ne Yehova. Alongo ulukulu ukupanga wuciwuza ne Yehova!—Mateyu 22:37, 38.

 1 MWACITA VINO VINGAWOMYA WUCIWUZA WINU NE YEHOVA

VINO BAIBOLO IKALANDA: “Ndiwa ne eso, namwe muliwa mwewanane awaconsi na wacanaci, avino e Yehova wavwanga.” (2  Wakorinte 6:18) E Leza akalonda sana ukuti muwe iciwuza cakwe. Ndi mukasi ukuwa iciwuza cakwe, mwalanda nawe mwi pepo. Amuno akaminena lyonsinye ukuti “pepanji impindi zyonsinye.” (1 Watesalonika 5:17) E Yehova akavwambisya ukwivwa vino vikumisakamika navyo vikumicuzya. (Wafilipi 4:6) Ndi mukupepela ponga nu lupwa lwinu, lulimanya ukuti mwacindika sana Leza.

Mutalanda vye kwe Leza vino mukulonda, lelo mwateyelezya nga akulanda namwe. Mungacita wo-o nga mukuwazya e Baibolo na mabuku yano yakalanda pe Baibolo. (Amalumbo 1:1, 2) Mwakwelenganya na pevyo mukuwazya. (Amalumbo 77:11, 12) Cinji cino mungacita, akuzanwa lyonsinye mukulongana kwa wina Klistu.—Amalumbo 122:1-4.

Inzila na yinji yino mungawomezyamo wuciwuza winu ne Yehova, akunenako wanji pe weliwe. Ndi mukuwomvya impindi inkulu ukunenako wanji, mulipalamila sana kwe Lesa.—Mateyu 28:19, 20.

IVYA KUCIITA:

  • Cilawanda mwasyako impindi iyakuwazya Baibolo ni yakupepa

  • Mu lupwa lwinu mwakolezya ivya kwe Leza vino vyasyala ivikole; ukwizya navinji pansizi

2 MWAKUNDA AMAPEPO YA LUPWA

VINO BAIBOLO IKALANDA: “Palamilani kwa kwe Leza, nawe wandi apalamile kwa kwe mwemwe.” (Jemusi 4:8) Kweni, pakuti mupalamile kwe Leza, muzipizile ukutantika icete amapepo ya lupwa nu kukonka vino mwatantika. * (Intaliko 18:19) Lelo kwawa navinji vino mungacita, mwalanda pe Yehova impindi iyili yonsinye. Mwasambilizya ulupwa lwinu “ponsi pano mwisile mutwaya twinu naponsi pano mukupita, napano mukupuza napano mukuwombanye.” (Amasundo 6:6, 7) Acino, mwawombesya sana ngavino e Joshua wacisile wuno wasambilizizye ulupwa lwakwe. Watili: ‘Ukuwa nenji, na wa mung’anda yane twandi twawombela e Yehova.’—Joshua 24:15.

IVYA KUCIITA:

  • Cila Sabata mwakwata amapepo ya lupwa ayakuti wonsinye mu lupwa wayitopwa

^ par. 13 Cila lupwa lwa Nte zyakwe Yehova wakasola uwanda wonga mwe sabata wuno wakasambilila ivyakwe Leza. Wo o uwanda wukazipa amuno wonsinye mu lupwa wakasansamuka.