Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICIPYA 4

Ivya Kuwonvya Icete Indalama

Ivya Kuwonvya Icete Indalama

“Ndi ukasi ukucita icete wazipila ukwivwa kwilango zima”—Imilumbe 20:18

Pa kuti tusakamale icete indupwa zitu indalama zikalondekwa. (Imilumbe 30:8) Amuno nanti we Baibolo nye ikati: “indalama zingakusunga.” (Ekawizya 7:12) Citapepuka ku ndupwa zimwi ukulanzyanya pa ndalama. Lelo mutaleka indalama zyaleta ivyongo mu lupwa lwinu. (Waefeso 4:32) Pakuti umulume nu muci wapingula icete ivya kuwomvya indalama wazipizile ukusuwilana nu kuwombela ponga.

 1 MWAPEKANIZIZYA LYA NKANI

VINO BAIBOLO IKALANDA: “Ndi wumwi pakwe mwemwe akulonda ukuzenga akapungu, uzye asitela ayikala pansi pa kuti awazye indalama alole ndi zingakwila umulimo wonsi?” (Luka 14:28) Cacindama nkaninye ukupekanizizya ponga ivya kuwonvya icete indalama. (Amosi 3:3) Mwalinganya indalama zino mukweti na vino mukulonda ukukaala. (Imilumbe 31:16). Mwakaala vye ukulingana na vino mupekinye. Mutakaala consinye cino cizavye ku mano, apano mutali wakwata inkongole.—(Imilumbe 21:5; 22:7)

IVYAKUCIITA:

  • Ndi mwasyalako ni ndalama zimwi mwalanzyanya ivyakuziwonvya

  • Indalama ndi zyacepa, mwakaala vino vicefileko umutengo. Ku cakulolelako, mungakaala ivizwalo vya pe salawula ukulusye ukukaala mu shopu

 2 MWALANDA ICISINKA

VINO BAIBOLO IKALANDA: “Vwanjilananji nu kusimicila.” (Zakariya 8:16) Mutafisa ewakwinu indalama zyonsinye zino mukukwata na zino mukuwonvya. Muzipizile ukulanda icisinka.

Mutawonvya indalama ukwasowa ewakwinu ukumanya vino zikupita. (Imilumbe 13:10) Mwalola indalama ukuti azyakwe mwensinye. (1 Timoti 5:8) Ndi mukucita wo-o, mwi twala linu muliwa umutende.

IVYAKUCIITA:

  • Ivwanani indalama zino cila muntu angawonvya ukwasowa ukuwuzya umuwuye

  • Mutakwizuka pano aminzi yafika mu nsingo apano mwalanzyanya pa ndalama