Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICIPYA 7

Ivya Kusambilizya Umwana

Ivya Kusambilizya Umwana

“Mutize mwize mwiwilile amasundonye ya-a yano nkuwapa ilelo. Mwize musambilizye awana winu.”—Amasundo 6:6, 7

E katalika walupwa e Yehova, wapa awakwasi insambu izya kutungulula awana. (Wakolose 3:20) Amulimo winu uwakusambilizya umwana ukukunda Yehova pakuti nanti wakulanye akatwalilile ukumuwombela. (2 Timoti 1:5; 3:15) Mwamanya vino umwana winu wawa. Angasambilila vye icete ndi akulola vino mukucita. Acino mwakonka vino mukusambilila mwe Baibolo pakuti camipepucila ukusambilizya awana winu.—Amalumbo 40:8

 1 MUTALEKA AWANA WA MITINA

VINO BAIBOLO IKALANDA: “Muwakampuka ukwivwa, ukuwa muwatecela pakuvwanga.” (Jemusi 1:19) Mwe wakwasi mukalonda awana walanda namwe ukwasowa ukumitina. Acino mwaipalamika ku wana nu kuseeka nawo pakuti wakwivwa ukuti mweviwuza vyawo. Wafwile nu kusuwila ukuti mwandi muteyelezye ndi wakulonda ukulanda namwe. (Jemusi 3:18) Nga wakumitina, watanga walanda vino vili kumwezo. Fwandi mwawatekanizizya nu kuleka walola ukuti mwawakunda.—Mateyu 3:17; 1 Wakorinte 8:1.

IVYA KUCIITA:

  • Mwawikako amano umwana nga akulonda ukulanda namwe

  • Mwalanzyanya na wana impindi iyili yonsinye

2 MWAKWILUKA

VINO BAIBOLO IKALANDA: “Umuntu wamano akakwelenganya pano atani acite cimwi.” (Imilumbe 13:16) Mwe wakwasi mwakwiluka vino umwana akusula. Awana wasilanda icisinka, vimwi vino wangalanda ndi mutilusiile vingalenga mupusane nu kupusana. E Baibolo ikati “Wazipila ukuteyelezya pano utani utolelele. Ndi utanga uyivwicisye lyo watumpa.” (Imilumbe 18:13) Swinya ikatusunda nu kuti asacizima ukufulwa zuwa.—Imilumbe 19:11.

IVYA KUCIITA:

  • Mutacilinganya umwana ndi akulanda nanti walanda vino mutakunzilenye

  • Mwakwizuka vino mwivwanga pano mwalinji mwewatici

 3 MWAWOMBELA PONGA

VINO BAIBOLO IKALANDA: “Mwana, teyelezyanga isambilizyo lyakwe eso, swinya uwatontela cino nyoko akutaka.” (Imilumbe 1:8) Umulimo wakusambilizya awana asawamuntu wenga. E Yehova wapa insambu ku wakwasi wonsinye wowili. Swinya akalonda nu kuti mwasambilizya awana pakuti wamicindika nu kumitontela. (Waefeso 6:1-3) Awana wakamanya ndi musakuwombela ponga, acino e Baibolo yeni ikati “muwe namelenganya ayaliyonga.” (1 Wakorinte 1:10) Ndi mutazumilizinye pe vimwi, mutaleka awana wamanya amuno wangaleka ukumicindika.

IVYA KUCIITA:

  • Ivwanani vino mwandi mwasambilizya awana winu

  • Ndi mwapusana mukwelenganya pa vya kusambilizya awana, mwakwivwicisya cino umuwuyo akusula

 4 MANYANI IVYA KUSAMBILIZYA UMWANA

VINO BAIBOLO IKALANDA: “Sambilizya umwana imiwele ya mikaliile.” (Imilumbe 22:6) Ukusambilizya awana icete kusikwiza ngati amino ya mumulomo. Cikalondeka ukumanya icete ivya kumusambilizya nu kumusunda. (Amalumbo 127:4; Imilumbe 29:17) Manyani kuno ukuuma kutupu asakusunda, lelo muzipizile ukumusambilizya ukuti amanye amasundo yinu ni viwipe vino vingamuciticila ndi wakana ukuyakonka. (Imilumbe 28:7) Cinji cino mungacita, akumusambilizya ukukunda ivisinka vya mu Baibolo nu kuvikonka (Amalumbo 1:2) Ndi mukucita wo-o, awana winu waliwa na mano ayakupusanya icizima ni ciwipe.—Waheberi 5:14.

IVYA KUCIITA:

  • Sambilizyani awana ukumanya ukuti e Leza akuno wawa swinya wangamusuwila

  • Wasambilizyani ukutaluka kwa cintivwa wano wakalema awana na kukutamba ivya misiku, icakulolelako vino vikazanwa pa intaneti napa mafoni.

“Sambilizya umwana imiwele ya mikaliile”