Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Zifyaniko Ivya Kuwomba Umulimo Wakuwizya—Mwalanda na Wantu pa Malyasi Yano Yangalenga mu Wawizizye

Zifyaniko Ivya Kuwomba Umulimo Wakuwizya—Mwalanda na Wantu pa Malyasi Yano Yangalenga mu Wawizizye

Ukulanzyanya akuno kwalenzile Yesu awizizye umwanaci umwina Samaria. Nga sweswe tungacita wuli pa kuti twalanzyanya na wantu wano tutamanyana nawo?

  • Mwawa na wuciwuza swinya mwalanda na wantu. Cingatenga Yesu watonsile, pakutalika ukulanzyanya nu mwanaci umwina Samaria, watalicizile ukulenga aminzi. Mungawalamuka ni nsansa nu kulanda pa micele nanti pa vili vyonsinye vino vicitisile. Mwakwizuka ukuti cino mukulonda, apakutalicila ukulanzyanya nu muntu. Nga ca kuti atasumvileko amano, mutafupulwa nanti ukwelenganya ukuti monona vye impindi yinu. Twalililani ukwelezya ukulanzyanya na wanji. Swinya mwapepelapo pa kuti e Yehova awamyavwa ukusipa.—Nehe. 2:4; Imili. 4:29

  • Lyonsinye mwanenako wanji pi landwe lizima. Lelo mutafika mukuleta ivya mu Baibolo. Mungalanda pi lyasi ilili lyonsinye lino lingalenga atalike ukulandapo. Nga mwalola ukuti asakulonda, mutafwile ukumupaticizya, mufwile ukumuleka. Swinya nga ca kuti ilyasi lyaputucila panzila ukwasowa ukuti mumuwizizye, mutayipa imilandu. Nga cikamitalilila ukutalika ukulanzyanya na wantu pi zwi lya kwe Leza, mwakwelezya ukuletapo ilyasi lino litakumile ivya mu Baibolo. [Tambisyani nu kulanzyanya vidyo 1.]

  • Mwakwelezya ukulanda vino vingalenga muwizizye umuntu swinya alondesye ukumanyilapo na vinji. Ukucita wo-o akuno kwalenzile nu mwanaci umwina Samaria avwambe ukwivwilapo na vinji, ica kuti e Yesu watalisile ukwasuka vino umwanaci wawuzizye. [Tambisyani nu kulanzyanya vidyo 22, swinya tambisyani nu kulanzyanya vidyo 3.]