Wakuwizya mu wunte wa mu lyasi ku South Korea

AKALIBUKU KA KUWOMVYA PA KULONGANA KWA MIKALIILE NU MULIMO September 2018

Ivya Kulanzyanya

Ivya Kulanzyanya pe vino e Leza wawikako amano ku wantu wonsinye.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

E Yesu Wacita Icizungusyo ca Kutalicila

Icizungusyo ca kutalicila cino e Yesu wacisile cikatwavwa ukumanya imiwele yakwe.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

E Yesu wa Wizizya Umwanaci Umwina Samaria

Pakuwizya mu wunte wa mu lyasi, e Yesu watalicilepo ukulanda pa vintu vino umwanaci wacitanga cila wanda.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Zifyaniko Ivya Kuwomba Umulimo Wakuwizya—Mwalanda na Wantu pa Malyasi Yano Yangalenga mu Wawizizye

Uzye tungacita wuli pakuti twatalika ukulanzyanya na wantu wano tutamanyana?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Mwakonka Yesu pa Mulandu wa Kumukunda

Awasambilizi wa kwe Yesu wamwi wamukonkanga pa mulandu na vino wa wacitilanga.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Watononilepo Nanti Cimwi

Naswenye tungakolanya e Yesu nga cakuti tusakonona vino e Yehova akatupekanizizya.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

E Yesu Wacindamisile Yisi

Cino e Yesu wawisileko sana amano, akuwomba umulimo wuno e Yehova wa mupile.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Mwakolanya Klistu Ukufuuka nu Kuyicefya

Uzye tungakolanya wuli e Klistu nga cakuti watupa imilimo yimwi mwi wungwe?