Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Ulukundo Lukamanyisya Awina Klistu wa Cisinka—Muwalemenkana

Ulukundo Lukamanyisya Awina Klistu wa Cisinka—Muwalemenkana

CINO CACINDAMILA: Pano e Yesu atani afwe, wapefile ukuti awasambilizi wakwe wize “walemenkane nkaninye.” (Yoh. 17:23) Pa kuti tuwalemenkana, tuzipizile ukukundana amuno ulukundo “lusisunga iviluwo.”—1 Kor. 13:5.

VINO MUNGACITA:

  • Mwakolanya Yehova wino akawika amano pa vizima vino wanji wakacita

  • Muwatetela wanji ukufuma pa nsi ya mwezo

  • Mutazipizile ukutalika ukunyosya ivikali nga ca kuti mwalanzyanya vyasila.—Imilu. 17:9

TAMBANI VIDYO YAKUTI “MUWAKUNDANA”—MUTASUNGA IVILUWO, APANO MULANZYANYE AMAWUZYO YA-A:

  • Mu luwali lwakutalicila, uzye wa Helen walanjizizye wuli ukuti ‘wasunganga iviluwo’?

  • Mu luwali lwa citi wili, walanjizizye wuli ukuti wasisunga iviluwo?

  • Uzye vino wa Helen wacisile vyalenzile mwi wungwe muwe wuli?

Weweni wino cikawipila nkani nga tukusunga iviluwo?