Awanawitu mu Malawi wakulamukana pa nsizi ya kulongana

AKALIBUKU KA KUWOMVYA PA KULONGANA KWA MIKALIILE NU MULIMO October 2018

Ivya Kulanzyanya

Ivya kulanzyanya pa mulandu wuno awantu wakaculila na vino Leza alicita pa kufumyapo ukucula.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

E Yesu Akasakamala Ing’onzi Zyakwe

E Yesu, Umucemi Muzima, wamanya ing’onzi zyakwe yonga na yonga vino yikalonda, muno yikacita icete na muno yisicita icete.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Mwawa ni Cikuuku ndi Vino Yesu Walinji

Acani cino calenzile icikuuku ca kwe Yesu nu kulangulucilako viyiwele?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

“Namilanjizya Ivya Kucita”

Pa kupizya amanama ya wasambilizi wakwe, e Yesu wawasambilizyanga ukuti wazipizile ukuyicefya swinya wazipizile wawomba ni milimo yino yikaloleka ukuti yitacindama.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Ulukundo Lukamanyisya Awina Klistu wa Cisinka—Lewukanji Ukuyikunda nu Kufulwa Zuwa

Pa kuti tuwe nu lukundo luno Klistu wakweti, tuzipizile twawika amano kwe vino wanji wakulonda nu kukanafulwa zuwa.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

“Musi Mwe wa Munsi”

Awatumwa wa kwe Yesu wazipizile ukusipa pa kuti watacitako vino awa munsi wakacita.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Ulukundo Lukamanyisya Awina Klistu wa Cisinka—Muwalemenkana

Pa kuti tuwalemenkana, tufwile tuwalola ivizima mwe wanji nu kuwatetela.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

E Yesu Walinji Ante ku Cisinka

Nasweswenye tufwile ukuwa Inte ku cisinka ca mu Baibolo mu micitile na mu milandile.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Ulukundo Lukamanyisya Awina Klistu wa Cisinka—Muwazewela pa Vizima

Tuzipizile twazewela pa vizima nu kulanda icisinka asa mulandu nu kwikala munsi muno mwavula uwufi ni viwipe.