Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Vino Vingatwavwa Ukukunda Ukuyisambilizya Baibolo

Vino Vingatwavwa Ukukunda Ukuyisambilizya Baibolo

Uzye mungakunda ukuwa ni suwilo iliwome pano mukupita mu ntazi ndi vino Daniel walinji? E Daniel wakunzile sana ukuyisambilizya Izwi lya kwe Leza ukusanzyako na masesemo amawome. (Da. 9:2) Namwenye nga muli nu mute wakuyisambilizya Baibolo mungawa ni cisinka ndi vino Daniel walinji. Amuno mungasuwila ukuti vyonsinye vino e Yehova walaya vilicitika. (Jos. 23:14) Ukucita wo-o, kulimyavwa ukukunda sana e Leza nu kutwalilila ukucita icizima. (Amal. 97:10) Nomba apinye pano mungatalicila? Mukwai lolaniko vimwi vino vingamwavwa ukumanya apakutalicila.

  • Avyani vino mungayisambilizya? Ukuyisambilizya kuzima kwasanzyamo nukupekanizizya ukulongana. Mungayitopwa sana nga cakuti mukuwa ni mpindi ya kusokota ivisinka vino mukuzana pano mukupekanizizya ukuwazya Baibolo kuno kukawako cila sabata. Wamwi wakasolapo ukusokota pa wusesemo wumwi uwa mu Baibolo, pa vikomwa vya kumuzimu, vino Paulo wapitanga pakuya mu mulimo wakwe uwa wumishonari, nanti pe vino Yehova welewula. Nga cakuti kuli iwuzyo limwi ilya mwe Baibolo lino mukwelenganyapo, mungalilemba pa kuti mwize muvwambilizyepo na vinji pa wanda wuno mukayisambilizya Baibolo.

  • Akwinye kuno mungazana ivyewo? Tambani e vidyo yakuti Iviwombelo vya Kutwavwa Ukwivwicisya Icuuma Cino Cawa mwi Zwi lya kwe Leza pakuti mulole na kunji kuno mungazana ivyewo. Mukwai citaniko vyo-o, sokotani pa nsi zya maka zino zyalandwapo ngati avinyama mwe Daniel icipandwa 7 pakumanya muno mwasula lyo iwaliko.

  • Ampindi ci yino mungasumba pakuyisambilizya Baibolo? Cacindama nkaninye ukuyisambilizya Baibolo cila wanda nga tukulonda ukutunguluka mu vya kwe Leza. Pantaliko mungayisambilizya vye pa mamineti maticinye lyeni mukupita kwa mpindi nga mukulonda mungaya mukulundako. Ukuyisambilizya Izwi lya kwe Leza kwawa ngati mukwimba amawe ya mutengo; ndi mwatalika ukuyazana apano cikanonelela ukutwalilila ukwimbilapo na yanji! (Imilu. 2:3-6) Muliwavwambisya sana ukuyisambilizya Izwi lya kwe Leza, swinya wuliwa ngati amwata winu mu wumi wonsinye.—1Pe. 2:2.

UZYE IVINYAMA VINO VYALUMBULWA MWE DANIEL ICIPANDWA 7 VIKAKWIMILILAKO CANI?

  • Da. 7:4

  • Da. 7:5

  • Da. 7:6

  • Da. 7:7

IWUZYO NA LINJI:

Uzye vino vyawa mwe Daniel 7:8, 24 vyaficilisizwe wuli?

VINJI VINO MUNGASOKOTA:

Uzye ivinyama vino vyalumbulwa mu Ukuwumbulika icipandwa 13 vikakwimililako cani?