Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

“Icawila kwe Yehova”

“Icawila kwe Yehova”

Uzye tungacita wuli pa kuti tupe “icawila kwe Yehova”? (1 Imila. 29:5, 9, 14) Pisika pali inzila zimwi zino tungawomvya pa kusangulako ku kutunjilila umulimo wa Nte zya kwe Yehova uwa insi yonsi.

UKUSANGULA UKUWOMVYA INTANETI NANTI UTUMBOKOSI TWA MISANGULO:

 • UMULIMO WA NSI YONSI

  wukawomba ku mawuzengo, pa misambo na pa mawofesi ya kapiliwula

  ku masukulu ya kusambililamo ivya kwe Leza

  ukwavwa wano wawa mu mulimo wa mpindi zyonsi uwuyiwele

  ukwavwa wano waponelwa nu wusanso

  ukupulinta, ukupanga amavidyo na vyonsinye vyo tukawika pa intaneti

 • PI WUNGWE

  vino vikulondekwa pi wungwe ndi vino ukulipila aminzi, amalaiti na vino vikononeka pa Ng’anda ya Wufumu

  indalama zino iwungwe lingivwana ukutuma ku musambo ku kwavwilizya:

  • ukuzenga ivikulwa vya kulonganilapo insi yonsinye

  • umusangulo wa pa mwaka uwa kwavwilizya wano waponelwa na masanso

  • ukwavwilizyako imilimo yinji yino yikuwombwa munsi yonsi

KU CITUNGU NA KU MUPUTULE

Imisangulo yino yikasangulwa ku citungu yikatumwa ku mulimo wa munsi yonsi. Swinya imisangulo yonsinye yino yikulondekwa ku kulongana kwa citungu, ukuyiwele nanti ukwa nko yikafuma pe wonye umusangulo wa nsi yonsi.

Imisangulo yino yikasangulwa pa muputule yikawomba ku kusoncela, ukuyanya ivifulo vino tukalonganilamo ukulongana kukulu nga na vinji vino vikalondekwa pa muputule. Zyonye indalama zino zikasangulwa pa muputule zimwi wakazituma kukwavwilizyako ku mulimo wa nsi yonsi uwa Nte zya kwe Yehova.