Wakuzenga Ing’anda ya Wufumu ku Australia

AKALIBUKU KA KUWOMVYA PA KULONGANA KWA MIKALIILE NU MULIMO November 2018

Ivya Kulanzyanya

Ivya kulanzyanya pi suwilo ku wantu wano wafwa.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

“Uzye Wankunda Ukucila Inswi Zyo-o?”

Peter walondekwanga ukusolapo cino walinji nu kucindamika—umulimo wa pa lwakwe nanti ivya Wufumu.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Iwungwe lya Wina Klistu Lyapocelela Umuzimu Uwutele

Cingatenga wa-a Awina Klistu 3,000 wano wabatizizwe wafumile munsi impusane pusane watwalilizile ukupepa Leza mu kulemenkana.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Ukuwombela Ponga pa Kuwizizya Muno Wakalanda Ivitundu Ivivule

Uzye acani cino cingavwa wakawizya mwe ya-a amawungwe ukuwomba icete pa kuti watawizizya pa mang’anda yano na wanji wawizizyepo?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Watwalilizile Ukulanda Izwi lya kwe Leza mu Kusipa

Acani cino calenzile ukuti walanda izwi lya kwe Leza mu kusipa?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Ivizima Vino Vikufuma mu Kuwomvya Utumastandi

Avizima ci vino vyafuma mu kuwizya ku cintu wavule ukuwomvya utumastandi?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Iwungwe lya Wina Klistu Ilipya Lyelezwa

Pa mulandu wakwavwa kwa kwe Yehova iwungwe lya wina Klistu lya twalilizile ukulunduluka asa mulandu nu kuwacuzya.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

“Icawila kwe Yehova”

Tungasangwilako ukuwomvya inzila impusane pusane ku kutunjilila umulimo wa Nte zya kwe Yehova uwa munsi yonsi.