Mu Georgia wakupa umuntu e broshuwa ya Ulupwa lwa Nsansa

AKALIBUKU KA KUWOMVYA PA KULONGANA KWA MIKALIILE NU MULIMO November 2017

Ivya Kulanda pa Kuwizya

Ivya kulanda pa kusyalika Ulupungu lwa kwe Kalindilila nu kusambilizya iciine pi zina lya kwe Leza. Lolani vino walanda mo-o nu kupanga vino mweweneco mungalanda.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

“Vwambanji Yehova nga Muwe nu Wumi”

Uzye ukuvwamba Leza akuli ukuti wuli? Tungasambililako cani ku wina Israeli wano waposilwilwe ukuvwamba Yehova?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Zifyaniko Ivya Kuwomba Umulimo wa Kuwizya—Ukucita Icipempu

Uzye mungacita wuli pakuzifyako ukucita ivipempu? Mwapekanizizya lyankani pa kuti mwawafika pa mwezo, mwamanya cino mukuya mukulanzyanyapo nu kuvyambisya ukutalika isambililo.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Mwasambililako kwe Vino Mukaluvyanya

Ilyasi lya kwe Yona likatulanjizya ukuti e Yehova asileka ukutuwikako amano ndi twaluvyanya, lelo akalonda twasambililako ku viluwo vitu.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Vino Tukasambililako mwi Buku lya kwe Yona

Ukwelenganya pe vino vyaciticizile e Yona kulitwavwa ukuwomba icete ivintu ndi vyapiluka, ukutalika ukuwa ni nsansa pano tukuwizya nu kuwomelezwa ukupitila mwi pepo.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Acani Cino Yehova Akalonda Twacita?

Uzye ukupepa kwitu nu kuwa iviwuza na wanawitu na wankazi vyakolana wuli?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Twalililani Ukuwa Awacincile mu vya kwe Leza

Calolekanga ngati citanga cicitike awina Babiloni ukonona umusumba wa Yuda. Nanti ciwe wowo uwusesemo walinji nu kuficiliswa, nu Habakuku walinji nu kutwalilila ukulindilila.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Twalililani Awacincile mu vya kwe Leza na Pano Ivintu Vyapiluka

Nga cakuti kwawa vimwi vino vyatupumvyanya mu mipepele yitu na wuciwuza witu nu Yehova Leza, avyani vino vingatwavwa ukutwalilila awacincile mu vya kwe Leza?