Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Yavwani Awana Winu Ukukonka Klistu

Yavwani Awana Winu Ukukonka Klistu

Kutawa cino cikakwivwisya icete awakwasi Awina Klistu ukucila pa kwivwa ukuti umwana wawo ‘wayikana nu kusenda icimuti cakwe ica kuculilapo nu kukonka’ Yesu. (Mar. 8:34; 3 Yoh. 4) Uzye awakwasi wangacita wuli pa kuti wavwe awana wawo ukutalika ukukonka Yesu, ukuyipa kwe Yehova, nu kubatizwa? Avyani vimwi vino vikalanjizya ukuti umwana afisilepo ukubatizwa?

Wazyani ivyewo mwi buku lya Abateyanishiwa Ukucita Ukufwaya kwa kwa Yehova pa mafwa 165-166 pa mutwe wa kuti “Ivyewo ku Wakwasi Awina Klistu” apano mwasuke amawuzyo yano yakonkapo:

 1. Uzye ukuwa umusambilizi akuli ukuti wuli?

 2. Avyani vino awakwasi wazipizile ukusambilizya awana wawo?

 3. Uzye awana ukulingana ni ciimo wangalanjizya wuli ukuti wakukonka ya-a amawaliko mu mikaliile yawo pa kuti wafikepo ukubatizwa?

  • Kolo. 3:20

  • Luka 2:46

  • Amalu. 122:1

  • Mat. 4:4

  • Mat. 6:33

  • 1 Kor. 15:33