Wazifya pa ng’anda ya Wufumu mu Switzerland

AKALIBUKU KA KUWOMVYA PA KULONGANA KWA MIKALIILE NU MULIMO May 2017

Ivyakulanda pa Kuwizya

Ivyakulanda pa Kusyalika Ulupungu lwa kwa Kalinda ni vyakusambilizya awantu iciine pe vino vilicitika kunkolelo. Womvyani vino wacita mo-o pakuti mulole vino mungalanda mu mazwi yinu.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Icimanyilo Cakuti Awina Israeli Walifuma mu Wuzya

Uzye acani cino e Yehova walayile pano wanenile e Jeremiya ukukala impanga? Uzye e Yehova walanjizizye wuli uwuzima wakwe?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Ebedi-meleki Walinji Amusipe Swinya uwa Cikuku

Cingatenga Ebedi-meleki walinji amusipe na mano pakuya ku Mfumu Zedekiya, lelo walanjizizye icikuku kwe kasesema Jeremiya.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Ukusakamala Ivifulo vya Kupepelapo Leza

Cacindama sana ukusunga icete ivifulo vya kupepelapo Leza amuno vikakwimililako izina lyakwe iliteele. Uzye acani cino swensinye tungacita pakusunga icete Ing’anda ya Wufumu?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

E Yehova Akalambula Umuntu Ukulingana ni Milimo Yakwe

E Jeremiya ni Mfumu Zedekiya wonsinye wowowili walandwapo ukuti walinjiko pampindi yino Yerusalemu walinji nukononwa lelo vino wacisile vyapusine.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

E Yehova Asikwiwilila Ulukundo Lwinu

Uzye e Yehova akalola wuli awantu wakwe awa cisinka wano wakapotwa ukuwomba nkani mu mulimo wakuwizya pa mulandu nu wukote?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Leka “Ukuyivwambila Ivintu Ivikulu”

E Baruki wapepanga e Yehova swinya wavwilizizye sana e Jeremiya, lelo watalisile ukuyivwambila ivintu ivikulu. Uzye avyani vino Baruki walinji nukucita pakupusuka ukononwa kwe Yerusalemu?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

E Yehova Akalambula Wano Waicefya nu Kusalapula Wano Wayitutumula

Awantu wa mu Babiloni walinji ni cilumba swinya wacuzyanga awantu wa kwe Yehova. Awina Israeli wano walapizile wawafumizye mu wuzya, uzye acani cino cacitisile ku musumba wa Babiloni?