Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

E Kalata ya Kulanjilila

E Kalata ya Kulanjilila
  • Womvyani adresi yinu. Lelo nga mwalola ukuti citange cizipe ukupa adresi yinu kwe wino mutamanya, wuzyani wa eluda nga wangamizumilizya ukuwomvya adresi yi wungwe. Mukwai MUTAZIPIZLE ukuwomvya adresi yi ofesi lya musambo ukuti ayino wakatumilepo.

  • Womvyani izina lye wino mukulembela nga mwalimanya. Ukucita wo-o kulilenga wino mwatumila atakwelenganya ukuti pali vino mukulonda ukukazya.

  • Wikaniko sana amano ku vimanyilo ndi vino amakooma, amafulustopu na vinji swinya mutapusanya amazwi pa kulemba. E kalata yizipizile yaloleka iya wusaka swinya muzipizile ukulemba amazwi yano yakuwazikwa. Yitazipizile yakwivwika nge mukulanda kwe wino mwamanyana kaali swinya mutazipizile ukuwomvya amazwi aya mucinzi nkani.

Yo-o e kalata yikulanjilila vye vino tungawomvya ivisinka vino twalandapo. Acino mutazipizile ukulemba vilyanye vino vili mwe yo-o kalata lelo mungayilemba ukulingana ni cifulo kuno mwikalila, intambi zino awantu wakakonka na cino mukulandapo.