Mu Albania wakwita awantu ukwizazanwa ku Cizusyo

AKALIBUKU KA KUWOMVYA PA KULONGANA KWA MIKALIILE NU MULIMO March 2017

Ivyakulanda pa Kuwizya

Ivyakulanda pakupa awantu e magazine ya Ulupungu lwa kwa Kalinda nga ni vyakusambilizya awantu iciine pa Wufumu wa kwe Leza. Womvyani vyo-o ivyewo ukumyavwa ukupekanya ivyewo vino mungakunda ukulanda na wantu mu mulimo.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

“Indi Nawe, Nandi Ndakupisya Umutende”

Pano e Yehova wasozile e Jeremiya ukuwa we kasesema wayilolanga ukuti atafisilepo ukuwomba wowo umulimo. Uzye e Yehova wamwavwile wuli?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Walesile Ukucita Ukulonda kwa kwa Leza

Awina Israeli walolanga ngati e Leza angawatetela pe vino waluvyanyanga nga wakupa inzuwi. Lelo e Jeremiya wawanenezilepo pa wumbimunda wawo na pe vino waluvyanyanga.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Ivyakuwomvya e Broshuwa Yakuti Ni Bani Bacita Ifyo Yehova Afwaya Muno Nshiku?

Tukasambilizya awantu Baibolo pakuti watumanye swe Inte zya kwe Yehova nu kuwasambilizya pa milimo yitu nu kuteyanya kwitu.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Awantu Wangatunguluka vye Ngacakuti Wakukonka Uwutunguluzi Wakwe Yehova

Awina Israeli wano wakonkanga uwutunguluzi wakwe Yehova wikalanga icete, wawanga ni nsansa nu mutende.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Ivyakuwomvya e Broshuwa Yakuti Ivwilanji E Leza

Mwawomvya ivikope na mawaliko pakulondolola icine camu Baibolo kwe wano wakasyupikwa ukuwazya.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Awina Israeli Walesile Ukuwombela Yehova

Uzye alisambililo ci lino e Yehova Leza wasambilizyanga pano watumile e Jeremiya ukuya mukufisa umupango wa mwenda ku Yufureti kuno kwatalimfile ama mayilosi 300?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Yavwani Ulupwa Lwinu Ukwizuka e Yehova

Nga cakuti lyonsinye indupwa zikukwata Amapepo ya Lupwa yano yangawomya wonsinye mu lupwa zingatwalilila ukwizuka e Yehova. Uzye mungacita wuli pakuti mwakwata amapepo ya lupwa lyonsinye?