Ukulongana ukuyiwele mu Vienna, ku Austria

AKALIBUKU KA KUWOMVYA PA KULONGANA KWA MIKALIILE NU MULIMO July 2018

Ivya Kulanzyanya

Amawuzyo ya kulanzyanya pe vino Baibolo yingatwavwa ukuwa nu lupwa lwa nsansa.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA LEZA

Muwawa nu Mwezo wa Kupa

Wino wawa nu mwezo wa kupa akayikundila ukupako wanji vino wawa navyo.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Avyani Vino Vikalondekwa pa Kukonka Yesu?

Uzye tufwile twakwelenganya pa vyani nga twatalika ukufuluka vino twasya ku nsizi?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Umulumbe wa Mwina Samaria

Wano wakakonka Yesu wazipizile ukukunda awantu wonsinye.

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Amulandu ci Wuno Ukukanawa Uluwali lwa Nsi Kwacindamila? (Mika 4:2)

Pa kuti twakolanya Leza wino atawa na kapatulula, tuzipizile ukucita icizima ku wantu wonsinye.

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

“Mwacindama Sana Ukulusya Impeta Imvule”

Uzye tungakolanya wuli e Yehova wino akasakamala wano wakuwacuzya?

ICUUMA CINO CAWA MWI ZWI LYA KWE LEZA

Umulumbe wa Mwana Umusowe

Amasambililo ci amacindame yano tukasambililako pa kuwa na mano, ukuyicefya nu kusuwila Yehova yano tukasambilila ku mulumbe wa mwana umusowe?

VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Umwana Umusowe Wanyoka

Amasambililo ci amacindame yano tukasambililako kwe yo-o vidyo?