Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 VINO AWINA KLISTU WAZIPIZILE UKUWA

Vino Tufwile Ukucita Ndi Twafika pa Mulyango wa Wantu Pano Tukuwizya

Vino Tufwile Ukucita Ndi Twafika pa Mulyango wa Wantu Pano Tukuwizya

Awina Klistu wawa “acilolelo mu nsi.” (1Kor. 4:9) Acino tutanga tuzunguke ukuti aweni ng’anda wamwi wakalanga wakutusungamila pa mawindo nanti ukutwivwa vino tukulanda ndi twafika palonde. Mu ma ng’anda yamwi wakawika amakamera na wa mayikrofoni, ayakukopa vino awantu wakucita nu kulanda. Ivyewo vino vyakonkapo vingatwavwa ukumanya ivya kucita pa kulanjizya ukuti tucindisile umweni ng’anda.—2Kor. 6:3.

MWE VINO MUKUCITA (Flp. 1:27):

  • Tungalanjizya ukuti twacindika aweni ng’anda nga tutakusungamila mu ng’anda pakuti tulole vino vili mukasi. Tutazipizile ukulya, ukumwa, ukulemba amameseji nanti akulanda pa foni pano tuli pa mulyango wa ng’anda ya muntu

MWE VINO MUKULANDA (Efe. 4:29):

  • Ndi muli pa mulyango wa muntu mutalanda icili consinye cino citakumile umweni ng’anda. Wamwi wakasolapo ukuleka ukulanzyanya pano wakuya pa mulyango wa muntu pakuti welenganye vino wandi walanzyanye nu mweni ng’anda

Avyani vinji vino tungacita pa kulanjizya ukuti tucindisile umweni ng’anda?