Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

Ivya Kulanda pa Kuwizya

Ivya Kulanda pa Kuwizya

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA

Iwuzyo: Uzye Leza walondanga ukuti tuwafwa?

Iwaliko: Ukuw. 21:4

Icakusila Awantu: Yo-o magazine ikulondolola vino Baibolo ikalanda pa mfwa nu wumi

MWASAMBILIZYA ICIINE

Iwuzyo: Amulandu ci wuno mu nsi mwavulila uwuyimvi?

Iwaliko: 1Yoh. 5:19

Iciine: E Satana awino akatungulula yo-o insi.

UZYE ACANI CINO CIKACITIKA PI SAMBILILO LYE BAIBOLO?

Icakusila Awantu: Inte zya kwe Yehova wakasambilila na wantu Baibolo nu kuwavwa ukuzana ivyasuko ku mawuzyo ndi vino: Amulandu ci wuno mu nsi mwavulila uwuyimvi? Uzye ningacita wuli pakuti mu lupwa lwane muwe icimwemwe? Yo-o vidyo yikulanjizya vino tukasambilila na wantu Baibolo. [Tambisyani e vidyo.] Tungatalika ukuwomvya lyo-o ibuku pa kusambilila namwemwe Baibolo. [Mulanjizyani ibuuku limwi lino tukawomvya pa kusambilila Baibolo, nga cingacitika mulanjizyani vino tukasambilila na wantu Baibolo.]

LEMBANI VINO MUNGALANDA

Womvyani vyo-o ivyewo ku kumyavwa ukupekanya ivyakulanda na wantu mu mulimo.